Lexislación Bolsas e axudas Calendario escolar Impresos profesorado

Impresos alumnado

Visita a Amsterdam

Amsterdam 1

Amsterdam 2
Amsterdam 3

Podes descargar as imaxes dende a nosa Galería

Requisitos de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2014-2015. MEC - BOE 14 xuño 2014

O Ministerio de Educación publica no BOE do 14 de xuño de 2014 os requisitos de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2014-2015, tanto para ensinanzas non universitarias como para ensinanzas universitarias.

 

BOE 14 DE XUÑO DE 2014

Publicacións da Xunta sobre temas de orientación laboral e profesional.

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Traballo e Benestar, a Dirección Xeral de Emprego e Formación e o Instituto Galego das Cualificacións ven de publicar o seguinte texto que pode ser do voso interese no tocante ás eleccións formativas e, tamén, profesionais:

 

Análise das profesións reguladas e as súas posibles vinculacións cos certificados de profesionalidade das distintas familias formativas. Actualización maio 2014 

 

Fichas do mercado laboral galego

 

Ponte nas ondas: Vinte anos ... vinte pontes

 

O IES San Paio participa nestas xornadas! 

Entrevista ao escritor Luandino Vieira pelos alunos de 4º ESO

 

PONTE...NAS ONDAS! é unha experiencia educativa que se vén desenvolvendo desde o ano 1995 grazas á cooperación entre escolas de primaria e secundaria de Galicia ( España ) e do norte de Portugal, coa participación de centros educativos doutros países.

Trátase dunha xornada que se iniciou coa emisión de 12 horas de programación radiofónica realizadas integramente por alumnos galegos e portugueses. Xa desde o ano 2003 chegou ás 24 horas de emisión con programas producidos por máis de 50 centros educativos. Estudantes de primaria, secundaria e ( desde a IX edición ) da Universidade, emiten programas de radio ( nas últimas edicións tamén de televisión por Internet ) elaborados por eles mesmos, en directo e en formatos moi diversos: concursos, variedades, música, entrevistas, conexións en directo entre diferentes estudos, etc. Aínda que o galego e o portugués son as linguas comúns da emisión, coa participaición de centros de Arxentina, Cuba, Chile e Colombia, o castelán tamén se incorporou á experiencia. Durante a xornada de comunicación os nenos e nenas dos todos os países participantes seguen a programación e participan activamente nela.

 

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN - PAU. 2014

Podedes consultar a información sobre os Parámetros de Ponderación das materias das PAU para o acceso ás ensinanzas universitarias ofiaciais de grao do Sistema Universitario de Galicia deste ano 2014, premendo nestas iconas: 

   

 

 

 

 

 

 

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO para o curso 14/15

ORDE do 28 de maio de 2014 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014/15.

 

Salientamos abaixo os puntos máis destacados da Orde para o noso alumnado aínda que recomendamos que as persoas interesadas lean detidamente todo o texto legal.

 

CONTÍA DAS AXUDAS:

 • Familias monoparentais:
  • Renda per cápita familiar ata 6.000,00 €: 180 €.
  • Renda per cápita familiar desde 6.000,01 ata 9.000,00 €: 104 €.
 • Resto das familias:
  • Renda per cápita familiar ata 5.400,00 €: 180 €.
  • Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000,00 €: 104 €.

No caso de que nunha mesma unidade familiar existan varios alumnos ou alumnas que reúnan os requisitos para ser causantes destas axudas, percibirase a contía que corresponda por cada un deles, segundo o establecido nesta convocatoria.

O alumnado matriculado en educación especial, en centros específicos ou en unidades de educación especial en centros ordinarios, así como o que presente unha discapacidade igual ou superior ao 65%, que solicite a axuda e que cumpra os requisitos desta orde recibirá un importe de 250 €, con independencia da renda per cápita familiar.

Os menores que se atopen en situación de garda, tutela ou atención de día pola Xunta de Galicia recibirán a axuda máxima correspondente ao ensino e curso en que estean matriculados

 

REQUISITOS:

1. Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso escolar 2014/2015, e non repetir curso neste ano académico

2. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Para o alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros. Para a determinación da renda per cápita familiar terase en conta o disposto no artigo 6 da orde de convocatoria.

IMPORTANTE: O alumnado ten a obriga de conservar en bo estado os libros de texto adquiridos na súa integridade con cargo ao importe das axudas, así como incorporalos, ao rematar o curso escolar 2014/2015 (xuño ou setembro, segundo o caso), a un fondo solidario que se constituirá no centro (banco de libros).

LUGAR DE PRESENTACIÓN:

As solicitudes (anexo I) deberán presentarse en soporte papel, preferentemente na secretaría do Centro.

Presentarase unha solicitude por cada alumno ou alumna matriculados, de xeito que, se un solicitante ten varios fillos ou fillas matriculados nas ensinanzas obxecto da convocatoria, xa sexa no mesmo ou en distinto centro, deberá presentar unha solicitude para cada un deles.

As axudas serán solicitadas polos pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado. 

PRAZO DE PRESENTACIÓN: 

Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo ordinario: do 25 de xuño ao 28 de xullo de 2014, ambos inclusive.

Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo extraordinario: do 2 de setembro ao 2 de outubro de 2014, ambos inclusive.

d) Para as novas incorporacións de alumnado que se produzan ao longo do curso con posterioridade aos períodos indicados, sempre que no mesmo curso escolar non estivesen matriculados con anterioridade nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia,  o prazo será dun mes e contarase a partir do día seguinte ao da formalización da matrícula. En todo caso, o prazo para presentar a solicitude para as novas incorporacións terá como datalímite o 31 de marzo de 2015.

 

SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

1. As solicitudes poderánse descargar en formato pdf.

Unha vez cuberta a solicitude deberá presentarse, xunto coa documentación segundo se indica no artigo 3 desta orde, debidamente asinada polo pai, a nai ou titor/a do alumnado. Todo isto sen prexuízo da sinatura por parte do resto dos membros da unidade familiar que obteñan ingresos, excepto nos supostos de separación ou divorcio, nos cales poderá omitirse a sinatura do proxenitor que non teña a custodia do menor.

2. Se a solicitude se presenta no centro docente onde está matriculado o alumno/a presentarase orixinal e copia da documentación,  co fin de que a persoa que a reciba  poida verificar a autenticidade da copia e devolva os orixinais. 

 A documentación a achegar para validar a solicitude en cada caso é a seguinte:

a) Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar. Só no caso de non ter libro de familia, ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2012, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como:

 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do causante.
 • Certificado ou volante de convivencia.
 • Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia, que acredite a situación familiar.

b) No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude, ou do alumno igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%, deberá presentarse un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia a 31 de decembro de 2012:

 • Certificado emitido polo órgano competente do grao de discapacidade cunha porcentaxe igual ou superior ao 33%,
 • Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez, ou
 • Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

c) No caso de situación de violencia de xénero no contorno familiar: documentación acreditativa.

O alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, só ten que presentar a  certificación emitida polo órgano competente do grao de discapacidade, xunto coa solicitude da axuda.

Os menores que se atopen en situación de garda, tutela ou atención de día pola Xunta de Galicia non terán que acreditar os datos da unidade familiar nin do nivel de renda.

3.  A documentación que se achegue deberá ter validez no momento da presentación da solicitude.

4.  O centro educativo poderá requirir das persoas solicitantes, en calquera momento, aclaración da documentación presentada.

A contía das axudas ven determinada pola Renda Per Cápita, polo que tamén se requerirá outra documentación adicional en función do tipo de Unidade Familiar á que pertenza o alumno ou alumna:

 

UNIDADE FAMILIAR

DOCUMENTACIÓN (orixinal e copia)

Unidade Familiar con vínculo matrimonial entre ambos proxenitores

Libro de familia (que xa se entrega coa solicitude).

Unidade Familiar sen vínculo matrimonial dos proxenitores

Certificado de convivencia de todos os membros da U.F.

Falecemento dun dos proxenitores

Certificado de defunción.

Separación ou Divorcio

Fotocopia da folla da sentencia xudicial ou convenio regulador onde conste a custodia do/a menor

Outros casos

Certificado de convivencia en que figure o alumno/a e e todos os familiares que convivan con el/a

 

 

 

Para acceder a todo o texto legal preme aquí: DOG ORDE AXUDAS LIBROS DE TEXTO 14/15 

Para completar a solicitude e descargala en formato PDF preme aquí: SOLICITUDE

Para imprimir a solicitude en formato PDF preme aquí: SOLICITUDE

 

 

DATOS DO NOSO CENTRO PARA COMPLETAR A SOLICITUDE:

 

 

DENOMINACIÓN DO CENTRO: IES SAN PAIO

TIPO DE CENTRO : PÚBLICO

CONCELLO: TUI

CÓDIGO DO CENTRO: 36009901

Acceso e admisión de alumnado ás ensinanzas superiores de Música, Arte Dramática, Deseño e Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2014/15

Na páxina da Xunta podedes atopar toda a información referida ao acceso e admisión do alumnado para as distintas ensinanzas superiores. Premede na que vos interese para ir á cadansúa información:

Ensinanzas superiores de Música

Inscrición para realizar as probas: A inscrición farase na secretaría dos conservatorios superiores de música de Galicia, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o día 6 de xuño, ambos incluídos

 

Ensinanzas superiores de  Arte Dramática

 

Inscrición para realizar as probas: A inscrición farase na Secretaría da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o día 13 de xuño, ambos incluídos

 

Ensinanzas superiores de Deseño

Inscrición para realizar as probas: A inscrición farase na Secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño de Galicia elixida en primeira ou única opción, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o 6 de xuño, ambos os dous incluídos

 

Ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais

Inscrición para realizar as probas: A inscrición farase na secretaría da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, no prazo comprendido entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o día 12 de xuño, ambos incluídos.

 

 

 

Distribuir contido

Rúa Alcalde Casal Aboy nº 11

TUI 36700   Tlf: 986600319

iessanpaio@edu.xunta.es