SIFC03

 

SIFC03 - Desenvolvemento de aplicacións web

Familia: Informática e comunicacións
Sistema educativo: LOE
Grao: Superior
Horas: 2000
Código: SIFC03
Documentación: RD
DOG
DOC

 

Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en desenvolver, implantar e manter aplicacións web, con independencia do modelo empregado e utilizando tecnoloxías específicas, garantindo o acceso aos datos de xeito seguro e cumprindo os criterios de accesibilidade, usabilidade e calidade esixidos nos estándares establecidos.

 

En que ámbitos se traballa?
As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en empresas ou entidades públicas ou privadas, por conta allea ou por conta propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicacións informáticas relacionadas con contornos web (intranet, extranet e internet).

 

Que ocupacións se desempeñan?
Programador/ora web; programador/ora multimedia; desenvolvedor/ora de aplicacións en contornos web.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos profesionais Horas
Bases de datos 187
Contornos de desenvolvemento 107
Formación e orientación laboral 107
Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información 133
Programación 240
Sistemas informáticos 186
Desenvolvemento web en contorno cliente 157
Desenvolvemento web en contorno servidor 175
Deseño de interfaces web 157
Despregamento de aplicacións web 88
Empresa e iniciativa emprendedora 53
Formación en centros de traballo 384
Proxecto de desenvolvemento de aplicacións web 26

Nota: Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia.

Que título se obtén?
Técnico superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web

 

A que outros estudos se pode acceder?
Acceso directo a calquera estudo universitario de grao e a calquera outro ciclo formativo de grao superior.

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2017-2018.

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Monforte de Lemos 27015311 IES A Pinguela 982403111

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32008902 CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel 988221312

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Lalín 36004137 IES Ramón Mª Aller Ulloa 986780114

Réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2017-2018.

Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2017-2018.

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2017-2018.

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Chantada 27003175 IES Val do Asma 982870236
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).