FP Innova 2018 Emprendemento

Miniempresas en FP Innova 2018

Situadas no andar 0 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia. Acceda ao plano.

Código Nome Familia profesional Centro coordinador
ME01 EduKart
Fabricación mecánica
Transporte e mantemento de vehículos
IES Universidade Laboral
ME02 Buggymax
Fabricación mecánica
Transporte e mantemento de vehículos
CIFP Someso
ME03 Hotel Cramel Administración e xestión IES María Sarmiento
ME04 Airlucus Transporte e mantemento de vehículos CIFP As Mercedes
ME05 Visage Administración e xestión IES María Sarmiento
ME06 Ecovir Edificación e obra civil CIFP Someso
ME07 Benestar vexetal Biomondo Agraria IES Plurilingüe San Rosendo
ME08 Vertigalia Madeira, moble e cortiza CIFP Someso
ME09 PetSolar IES Isaac Díaz Pardo
ME10 Aura Imaxe persoal CIFP Someso
ME11 Senlleiras Animación, S. Coop. Servizos socioculturais e á comunidade CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
ME12 Bombeo Solar de Galicia SL
Electricidade e electrónica
Informática e comunicacións
IES Lois Peña Novo
ME13 Ledómetro Informática e comunicacións IES Lois Peña Novo
ME14 Ensino Avós Informática e comunicacións IES Lois Peña Novo
ME15 Madalú Longboard Madeira, moble e cortiza CIFP Politécnico de Lugo
ME16 Electrocetín Electricidade e electrónica CIFP Politécnico de Lugo
ME17 Pizzasan XL Hostalaría e turismo IES Sanxillao

Empresas da Rede de Viveiros en FP Innova 2018

Situadas no andar 0 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia. Acceda ao plano.

Nome Emprendedor Día Centro educativo
El postre lo pongo yo Irene Fernández Peteira 25/04/2018 CIFP Compostela
Sweetshira Aida Peral Olivares 25/04/2018 CIFP Compostela
A Cantaruxa Maruxa Juan Carlos Represas Soto 26/04/2018 CIFP A Granxa
Yuka animación e lecer Adrián Novoa Rodríguez 27/04/2018 CIFP A Farixa