36007552

36007552 - CIFP A Granxa

886120880 cifp.granxa@edu.xunta.es
886120893 CIFP A Granxa
Latitude: 42.181000
Lonxitude: -8.520200
Rúa Areas, s/n (Apdo. 7)

36860, Ponteareas
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao profesional básico
CBAGA01 Agroxardinaría e composicións florais
Ciclos de grao medio
CMAGA01 Produción agroecolóxica
CMAGA03 Xardinaría e floraría
CMINA02 Aceites de oliva e viños
Ciclos de grao superior
CSAGA01 Xestión forestal e do medio natural
CSINA01 Vitivinicultura
CSSEA01 Educación e control ambiental
ZSAGA01 Xestión forestal e do medio natural
ZMP0690 Botánica agronómica
ZMP0692 Fitopatoloxía
ZMP0818 Formación e orientación laboral
ZMP0694 Maquinaria e instalacións agroforestais
ZMP0790 Técnicas de educación ambiental
ZMP0693 Topografía agraria
ZMP0810 Xestión dos aproveitamentos do medio forestal
ZMP0811 Xestión e organización do viveiro forestal
ZMP0816 Defensa contra incendios forestais
ZMP0819 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0812 Xestión cinexética
ZMP0815 Xestión da conservación do medio natural
ZMP0813 Xestión da pesca continental
ZMP0814 Xestión de montes
ZSAGA02 Paisaxismo e medio rural
ZMP0690 Botánica agronómica
ZMP0698 Conservación de xardíns e céspedes deportivos
ZMP0692 Fitopatoloxía
ZMP0700 Formación e orientación laboral
ZMP0694 Maquinaria e instalacións agroforestais
ZMP0693 Topografía agraria
ZMP0691 Xestión e organización do viveiro
ZSINA01 Vitivinicultura
ZMP0081 Análise enolóxica
ZMP0083 Cata e cultura vitivinícola
ZMP0088 Formación e orientación laboral
ZMP0079 Procesos bioquímicos
ZMP0078 Vinificacións
ZMP0077 Viticultura
ZMP0084 Comercialización e loxística na industria alimentaria
ZMP0089 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0080 Estabilización, crianza e envasamento
ZMP0082 Industrias derivadas
ZMP0085 Lexislación vitivinícola e seguridade alimentaria
ZMP0086 Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria
ZSSEA01 Educación e control ambiental
ZMP0787 Actividades humanas e problemática ambiental
ZMP0785 Estrutura e dinámica do ambiente
ZMP0795 Formación e orientación laboral
ZMP0786 Medio natural
ZMP0789 Métodos e produtos cartográficos
ZMP0790 Técnicas de educación ambiental
ZMP0788 Xestión ambiental
ZMP0792 Actividades de uso público
ZMP0793 Desenvolvemento no medio
ZMP0796 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0791 Programas de educación ambiental
Grao medio
ZMINA02 Aceites de oliva e viños