Información á comunidade educativa de CEIP Anexa-Lugo

          

ELECCIÓNS DOS MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR 2014

 Resolución do 19 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a realización de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

A organización e supervisión deste procedemento de elección, regulada no artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, segundo a nova redacción dada polo Decreto 324/1996, do 26 de xullo, correspóndelle á XUNTA ELECTORAL que estará constituída polo director do centro, un mestre ou mestra, un pai, nai ou titor/a legal e un representante do persoal de administración e servizos; designados os tres últimos por sorteo público no que se preverá a designación de membros suplentes

O sorteo día 28 de outubro, ás 17:30 horas, na secretaría centro, para logo constituírse a xunta electoral o día 3 de novembro, ás 13:30 horas.

 

 

 

 

  

 

 

                  

Distribuir contido