Ata setembro!!!

Ata setembro!!!

BECAS para alumnado con NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO

Convocadas as Axudas para    para alumnado con NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO.

 BOE de data  12/07/2014 ( PODEDES ACCEDER AO TEXTO COMPLETO DA CONVOCATORIA CLICANDO NA IMAXE INFERIOR)

O PRAZO para solicitar as axudas finaliza o día  30 de setembro

MOI IMPORTANTE

 

As axudas citadas soamente están destinadas a aqueles alumnos que requiran por un periodo da súa escolarización ou o longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas da súa discapacidade ou transtorno grave de conducta, ou ben, asociados a altas capacidades intelectuais.

 

 

A discapacidade ou transtorno grave de conduta deberá acreditarse por algunha das seguintes vías:

- certificado de minusvalía

- certificado do equipo de orientación educativa e psicopedagóxico da Comunidade Autónoma ou

- certificado do departamento de orientación dependente da administración educativa correspondente

 

 

alta capacidad intelectual deberá acreditarse mediante certificado dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do departamento de orientación dependente da administración educativa correspondente. Os solicitantes teñen que ter cumplidos seis anos de idade a 31/12/2014.

 

 

 

Cando as axudas solicitadas sexan as de reeducación pedagóxia e/ou de linguaxe, é imprescindible que veñan cubertos osapartados B, C e D do impreso de solicitude. Cando a solicitude sexa para alumnos de altas capacidades intelectuaisdeberá traer cubertos os apartados B e C .

 

Todas aquelas solicitudes nas que non veña debidamente xustificada a discapacidade ou transtorno grave de conducta, a alta capacidade intelectual e a necesidade de recibir o tratamento externo (cando sexa o caso) non poderán ser tramitadas co grave prexuizo para o alumno que tardará máis en recibir a axuda no suposto de que teña dereito a ela.

 

 

 

 

 

Non pode concederse axuda de transporte para asistir ao gabinete ou centro no que realice a reeducación pedagóxica e de linguaxe, nin para asistir ao programa especial para personas con altas capacidades. Esta axuda é para asistir ao centro no que está escolarizado sempre e cando non estea cuberto con fondos públicos.

 

 

Os alumnos matriculados en educación infantil non teñen dereito a axuda por material didáctico por non estar incluído na convocatoria , e os matriculados en calquera outro nivel educativo do ensino obrigatorio (primaria e secundaria) por estar incluídos no programa de gratuidade de libros. Igualmente, as axudas de transporte, comedor, ensinanza e residencia non poderán concederse cando os ditos conceptos estean cubertos por servizos ou fondos públicos de calquera das entidades públicas (estatais, autonómicas, municipais...).

 

 

 

 

Para esta convocatoria o Ministerio de Educación  recomenda que se faga por vía telemática a través da sede electrónica do Ministerio na dirección

https://sede.educacion.gob.es

 

                                                  no apartado correspondiente a "trámites y servicios".

 

En calquera caso, para aqueles alumnos que non poidan facelo por esta vía, PODE DESCAGAR O IMPRESO no ficheiro PDF  e as instruccións. É imprescindible poñer un correo electrónico na solicitude.

 

 

 

Máis información na sección de bolsas

 

 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Xefatura Territorial da Coruña

Sección de Becas

Tel.: 981 184 741/42

Fax: 981 182 230

 Clica nos seguintes enlaces para descargar o impreso e as instruccións:

IMPRESO

 

INFORMACIÓNS IMPORTANTES

 

 

Debedes xuntar o  informe que vos remitiu a orientadora, xustificativo da axuda externa que debe recibir o alumno/a.

 

Posteriormente debedes entregar toda a documentación no seguinte enderezo:

 

Delegación Provincial da Conselleria de Educación na Coruña.

 

Av. Salvador de Madariaga, S/N
15008 , A CORUÑA

 

 

COMEDOR ESCOLAR 2014/15

LISTAXE DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS AO COMEDOR ESCOLAR 2014/15

 

información ás familias sobre o COMEDOR ESCOLAR

 

SOLICITUDE COMEDOR ESCOLAR 2014/15

 

ACLARACIÓNS

A  SELECCIÓN E ADMISIÓN DE USUARIOS fíxose seguindo a  INSTRUCIÓN 2/2014 DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, DO 5 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN INDIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2014-2015, que establece a seguinte orde de prioridade:

 

1. Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior, salvo que variase substancialmente o criterio polo cal fose admitido.

2. Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, certificadas polos servizos sociais ou municipais correspondentes.

3. Alumnado membro de familias numerosas, acreditado co correspondente título ou carné expedido para o efecto.

4. Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores con incompatibilidade acreditada documentalmente dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía.

 

 

 

ÁBRESE UN PRAZO DE 5 DÍAS, contados a partir de hoxe 02/07/2014,  PARA PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS.( As reclamacións para o incremento do número de prazas é preferible transmitilas á Consellería- solicitude no rexistro xeral do Edificio Administrativo de Monelos-, xa que non depende do Centro)

 

Unha vez resoltas as alegacións, se as houber, polo Consello Escolar, este aprobará con carácter definitivo a lista de admitidos. ( SETEMBRO 2014)

 Contra esta listaxe cabe recurso de alzada ante as Xefatura Territorial da Consellería.

 

ESTÁ SOLICITADO Á CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA O INCREMENTO NO NÚMERO DE PRAZAS.

 

 

No mes de setembro mandaremos ás familias dos comensais admitidos ao comedor o modelo de autodeclaración de prezos privados coas súas especificacións, as cales deberán entregalo no centro cuberto. Mediante dito modelo os adultos que exerzan a patria potestade, a tutela ou o acollemento familiar de ditos alumnos autodeclararán as circunstancias de carácter persoal e de renda neta per cápita familiar correspondente ao exercicio fiscal 2013, conseguintemente, determinarán a contía do prezo privado que lles corresponde abonar, de acordo cos tramos fixados na Instrucción.

 

Nestes casos, e para os únicos efectos de acceder ao servizo de comedor, a totalidade de membros que perciban ingresos na unidade familiar á que pertenzan os usuarios solicitantes do servizo de comedor autorizarán expresamente á Consellería a consultar durante todo o curso escolar 2014-2015 os datos de carácter persoal, de residencia e de renda que se precisen, os cales lle serán subministrados á Administración pola Plataforma de Intermediación de Datos e pola Axencia Estatal de Administración Tributaria da Administración Xeral do Estado.

AXUDAS LIBROS DE TEXTO Gratuidade solidaria: Curso 2014/2015

 

 

 

Convócanse  axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado eneducación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, para o seu uso no curso escolar 2014/2015.

As principais novidades desta convocatoria son:

1. A finalidade das axudas é a adquisición exclusivamente de libros de texto (non se pode adquirir con cargo ao vale material didáctico nin complementario).

Non obstante, o alumnado matriculado en educación especial, así como aquel que teña recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 65% poderá adquirir os libros, material didáctico e complementario que o centro docente determine en cada caso.

2. O alumnado ten a obriga de conservar en bo estado os libros de texto adquiridos na súa integridade con cargo ao importe das axudas, así como incorporalos,  ao rematar o curso escolar 2014/2015 (xuño ou setembro, segundo o caso), a un fondo solidario que se constituirá no centro (banco de libros),

Exclúese desta obriga ao alumnado de 1º e 2º de educación primaria, así como o de educación especial e aquel cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, nos casos en que o material adquirido con cargo á axuda non poida ser reutilizado.

 

MÁIS INFORMACIÓN:   http://www.edu.xunta.es/web/gratuidadesolidaria 

MATRÍCULA ALUMNADO NOVO INGRESO CURSO 14/15

 

00. 

Prazo e documentación matrícula 2014-15

01. 

anexo III DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

02. 

CUESTIONARIO LINGUA PARA AS FAMILIAS DO ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

03. 

autorización USO DA IMAXE DO ALUMNADO

04. 

Impreso de ALERXIAS

05. 

Impreso RELIXIÓN / VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

06. 

.Reunión informativa familias

07. 

Solicitude comedor 2014-15

08. 

Listaxe libros de texto