LISTAXES DEFINITIVAS ADMITIDOS E NON ADMITIDOS CURSO 2015/16

4º E.I (3 anos)              5º E.I (4 anos)                 6º E.I (5 anos)                  4º E.Primaria

 

 

 

Alumnado admitido: Do 20 ao 30 de xuño:formalización da matrícula con impreso que se recolle no centro a partir do 15 de xuño. ( a partires de comezos de xuño poderanse descargar devanditas solicitudes dende esta páxina)

 SE FINALIZADO O PRAZO DE MATRÍCULA NON SE FORMALIZASE ESTA, DECAERÁ O DEREITO Á PRAZA OBTIDA.

 

Alumnado non admitido: O alumnado que non obtivo praza esperará a que se reúna a Comisión de Escolarización, onde se lle adxudicará centro. ( A Comisión é Convocada pola Inspección Educativa). Unha vez reunida e resoltas as adxudicacións pendentes, publicaranse igualmente nesta páxina.

 

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Artigo 35. Adxudicación subsidiaria Cando a persoa solicitante non fose admitida no centro indicado en primeiro lugar na súa solicitude, será baremada de forma sucesiva para cada un dos centros solicitados nos que existan postos vacantes, seguindo a orde de preferencia manifestada na solicitude, para determinar a súa puntuación no centro concreto conforme os criterios de baremo. Artigo 36. Procedemento

1. A xefatura territorial correspondente remitirá a documentación indicada no artigo 33 desta orde á comisión de escolarización que, nestes casos, deberá constituírse con carácter preceptivo.

2. A comisión de escolarización, á vista da documentación recibida, tendo en conta os postos escolares non cubertos nos respectivos centros e niveis e a preferencia manifestada na solicitude en segundo lugar, procederá a baremar os criterios de admisión acreditados.

3. Cando non existan postos dispoñibles do curso ou nivel no centro indicado en segundo lugar, determinarase a puntuación que lle corresponde no centro indicado en terceiro lugar e, se é o caso, nos posteriores, seguindo sempre a orde de preferencia manifestada na solicitude na forma indicada no punto anterior.

4. Unha vez determinada a puntuación que lle corresponde ao alumnado afectado no centro concreto, a comisión de escolarización comunicará á xefatura territorial o resultado da súa valoración para efectos da adxudicación dos postos escolares dispoñibles ao alumnado que, no nivel de preferencia que se estea considerando, obtivese a maior puntuación.

5. A persoa titular da xefatura territorial remitirá a proposta de adxudicación subsidiaria de postos escolares aos centros nos que, segundo o resultado deste proceso, se vaia producir a escolarización da alumna ou do alumno.

6. Se logo de valorar os criterios de baremo xustificados polo alumnado en todos os centros indicados na súa solicitude, as puntuacións acadadas nos respectivos centros non lle permitisen obter posto escolar en ningún deles, a comisión de escolarización proporá a adopción das medidas necesarias para a súa escolarización nun centro sustentado con fondos públicos.

A DATA DA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN QUE ADXUDICARA DEVANDITOS POSTOS DEPENDE DA INSPECCIÓN EDUCATIVA

LISTAXES PROVISIONAIS ADMITIDOS E NON ADMITIDOS CURSO 2015/16

 

LISTAXES PROVISIONAIS  DE ADMITIDOS E ADMITIDAS E NON ADMITIDOS            PRAZOS E INFORMACIÓN PARA OS NON ADMITIDOS E NON ADMITIDAS

 

CURSO 2014/15

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ADMISIÓN 2015/16

ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2015/2016

    

 

 

De acordo cos prazos establecidos na disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013, que regula o procedemento de admisión, publícanse os formularios de solicitudes para o curso 2015/16, en galego e castelán.

 

 
 
                                (premer aquí)                                                (premer aquí)                                  (premer aquí )
                                                                                                  
                                                                                                                
                                                                                                                             
 
 
      
 
 
   Prazos
  1. Do 1 ao 20 de marzo ( o 20 é DÍA NON LECTIVO nos centros educativos) : presentación na Secretaría do Centro da solicitude de admisión (ANEXO II), que será facilitada gratuitamente no centro ou que pode descargarse na páxina web da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ou na páxina web do centro- http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdiazpardo/

 

Esta solicitude SÓ SE PODERÁ PRESENTAR NUN ÚNICO CENTRO QUE SERÁ O SOLICITADO EN PRIMEIRO LUGAR

 

 

  1. Do 25 de marzo ao 15 de abril: presentación da documentación xustificativa dos criterios de baremación alegados.

 

PARA AXILIZAR OS TRÁMITES PRÉGASE QUE SE ACOMPAÑE A DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA NO MOMENTO DE FACER A SOLICITUDE ( é dicir, entre o 1 e o 20 de marzo)

 

  1. Antes do 30 de abril: publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido no taboleiro de anuncios (disporán dun prazo de 5 días hábiles para posibles reclamacións ante o Consello Escolar).

 Resoltas as reclamacións no prazo de 5 días, publicaranse no taboleiro de anuncios as listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido.

 

  1. Do 20 ao 30 de xuño:formalización da matrícula con impreso que se recolle no centro.

 SE FINALIZADO O PRAZO DE MATRÍCULA NON SE FORMALIZASE ESTA, DECAERÁ O DEREITO Á PRAZA OBTIDA.

 

Lémbrase que este centro conta como servizo complementario con comedor escolar.    COMEDOR ESCOLAR:

-Decreto 439/2009, polo que se aproban os prezos públicos dos comedores (modifica o 374/2009)

-Decreto 374/2009, do 6 de agosto de 2009 pola que se aproban os prezos públicos pola utilización dos comedores dos centros docentes públicos non universitarios dependentes desta consellería.

-Orde do 13 de xuño de 2008 pola que se modifica a do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, o funcionamento e a xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios.

-Orde que regula a organización, funcionamento e xestión dos comedores escolares. (DOG, 5/3/07)

-Decreto que regula o funcionamento dos comedores escolares. (DOG,6/2/07)

 

 

 

ACTUALMENTE O CENTRO CONTA CO SERVIZO DE ALMORZO (7:30h- 9:00h) XESTIONADO POLA ANPA

http://apacarcabelos.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMEDOR ESCOLAR 2014/15

LISTAXE DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS AO COMEDOR ESCOLAR 2014/15

 

información ás familias sobre o COMEDOR ESCOLAR

 

SOLICITUDE COMEDOR ESCOLAR 2014/15

 

ACLARACIÓNS

A  SELECCIÓN E ADMISIÓN DE USUARIOS fíxose seguindo a  INSTRUCIÓN 2/2014 DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, DO 5 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN INDIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2014-2015, que establece a seguinte orde de prioridade:

 

1. Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior, salvo que variase substancialmente o criterio polo cal fose admitido.

2. Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, certificadas polos servizos sociais ou municipais correspondentes.

3. Alumnado membro de familias numerosas, acreditado co correspondente título ou carné expedido para o efecto.

4. Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores con incompatibilidade acreditada documentalmente dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía.

 

 

 

ÁBRESE UN PRAZO DE 5 DÍAS, contados a partir de hoxe 02/07/2014,  PARA PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS.( As reclamacións para o incremento do número de prazas é preferible transmitilas á Consellería- solicitude no rexistro xeral do Edificio Administrativo de Monelos-, xa que non depende do Centro)

 

Unha vez resoltas as alegacións, se as houber, polo Consello Escolar, este aprobará con carácter definitivo a lista de admitidos. ( SETEMBRO 2014)

 Contra esta listaxe cabe recurso de alzada ante as Xefatura Territorial da Consellería.

 

ESTÁ SOLICITADO Á CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA O INCREMENTO NO NÚMERO DE PRAZAS.

 

 

No mes de setembro mandaremos ás familias dos comensais admitidos ao comedor o modelo de autodeclaración de prezos privados coas súas especificacións, as cales deberán entregalo no centro cuberto. Mediante dito modelo os adultos que exerzan a patria potestade, a tutela ou o acollemento familiar de ditos alumnos autodeclararán as circunstancias de carácter persoal e de renda neta per cápita familiar correspondente ao exercicio fiscal 2013, conseguintemente, determinarán a contía do prezo privado que lles corresponde abonar, de acordo cos tramos fixados na Instrucción.

 

Nestes casos, e para os únicos efectos de acceder ao servizo de comedor, a totalidade de membros que perciban ingresos na unidade familiar á que pertenzan os usuarios solicitantes do servizo de comedor autorizarán expresamente á Consellería a consultar durante todo o curso escolar 2014-2015 os datos de carácter persoal, de residencia e de renda que se precisen, os cales lle serán subministrados á Administración pola Plataforma de Intermediación de Datos e pola Axencia Estatal de Administración Tributaria da Administración Xeral do Estado.

AXUDAS LIBROS DE TEXTO Gratuidade solidaria: Curso 2014/2015

 

 

 

Convócanse  axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado eneducación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, para o seu uso no curso escolar 2014/2015.

As principais novidades desta convocatoria son:

1. A finalidade das axudas é a adquisición exclusivamente de libros de texto (non se pode adquirir con cargo ao vale material didáctico nin complementario).

Non obstante, o alumnado matriculado en educación especial, así como aquel que teña recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 65% poderá adquirir os libros, material didáctico e complementario que o centro docente determine en cada caso.

2. O alumnado ten a obriga de conservar en bo estado os libros de texto adquiridos na súa integridade con cargo ao importe das axudas, así como incorporalos,  ao rematar o curso escolar 2014/2015 (xuño ou setembro, segundo o caso), a un fondo solidario que se constituirá no centro (banco de libros),

Exclúese desta obriga ao alumnado de 1º e 2º de educación primaria, así como o de educación especial e aquel cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, nos casos en que o material adquirido con cargo á axuda non poida ser reutilizado.

 

MÁIS INFORMACIÓN:   http://www.edu.xunta.es/web/gratuidadesolidaria