AVISO CHEQUE LIBROS DE TEXTO

FONDO LIBROS

                     

 

 
 

IMPORTANTE

O centro dispón de libros de texto para o alumnado que non presentou solicitude para a Axuda de FONDO LIBROS.

O día 2 de setembro, os que desexen optar a devanditos lotes, recollerán unha solicitude na conserxería e entregarana ese mesmo día  aos titores/as na aula correspondente.

         Ese mesmo día levarán os libros que se lle adxudiquen.

 

                                                               

LISTAXES COMEDOR ESCOLAR CURSO 2015/16

                                

 

No mes de setembro deste ano, mandaremos ás familias dos comensais admitidos ao comedor o modelo de autodeclaración de prezos privados coas súas especificacións, as cales deberán entregalo nos centros cuberto en todos os seus extremos antes. Mediante dito modelo os adultos que exerzan a patria potestade, a tutela ou o acollemento familiar de ditos alumnos autodeclararán as circunstancias de carácter persoal e de renda neta per cápita familiar correspondente ao exercicio fiscal 2014, anterior ao ano actual, e, conseguintemente, determinarán a contía do prezo privado que lles corresponde abonar, de acordo cos tramos fixados no citado Decreto.

 

Nestes casos, e para os únicos efectos de acceder ao servizo de comedor, a totalidade de membros que perciban ingresos na unidade familiar á que pertenzan os usuarios solicitantes do servizo de comedor autorizarán expresamente á Consellería a consultar durante todo o curso escolar 2015-2016 os datos de carácter persoal, de residencia e de renda que se precisen, os cales lle serán subministrados á Administración pola Plataforma de Intermediación de Datos e pola Axencia Estatal de Administración Tributaria da Administración Xeral do Estado.

XORNAL XUÑO 2015

LIBROS DE TEXTO CURSO 2015/16

Clicando na seguinte imaxe tedes acceso á listaxe de libros de texto do vindeiro curso 2015/16.

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO ( ALUMNOS/AS QUE NO CURSO 2015/16 CURSARÁN 1º,2º,4º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA)

        (clica na imaxe e accede á circular informativa do centro)

Publicada a Orde do 22 de maio de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria ou educación especial.

1.ORDE do 22 de maio de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2015/16.

2. Impreso solicitude  ( Pódese descargar ou cubrir en liña e imprimir)

 

ALUMNADO BENEFICIARIO:   Alumnado que no vindeiro curso esté matriculado en 1º,2º,4º e 6º de EP

PRAZO DE SOLICITUDE:  Ata o 1 de xullo de 2015

 

luns

martes

Mércores

Xoves

Venres

9:00h-10:00h

9:00h-10:00h

9:00h-10:00h

9:00h-10:00h

9:00h-10:00h

13:00h-14:00h

13:00h-14:00h

13:00h-14:00h

13:00h-14:00h

 

 

 

 

REQUISITOS: - Renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros ( no ano 2013)

 

                        - Ter devolto os libros de texto e adquirido coas axudas do curso 2014/15 antes do 19 de xuño.

LISTAXES DEFINITIVAS ADMITIDOS E NON ADMITIDOS CURSO 2015/16

4º E.I (3 anos)              5º E.I (4 anos)                 6º E.I (5 anos)                  4º E.Primaria

 

 

 

Alumnado admitido: Do 20 ao 30 de xuño:formalización da matrícula con impreso que se recolle no centro a partir do 15 de xuño. ( a partires de comezos de xuño poderanse descargar devanditas solicitudes dende esta páxina)

 SE FINALIZADO O PRAZO DE MATRÍCULA NON SE FORMALIZASE ESTA, DECAERÁ O DEREITO Á PRAZA OBTIDA.

 

Alumnado non admitido: O alumnado que non obtivo praza esperará a que se reúna a Comisión de Escolarización, onde se lle adxudicará centro. ( A Comisión é Convocada pola Inspección Educativa). Unha vez reunida e resoltas as adxudicacións pendentes, publicaranse igualmente nesta páxina.

 

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Artigo 35. Adxudicación subsidiaria Cando a persoa solicitante non fose admitida no centro indicado en primeiro lugar na súa solicitude, será baremada de forma sucesiva para cada un dos centros solicitados nos que existan postos vacantes, seguindo a orde de preferencia manifestada na solicitude, para determinar a súa puntuación no centro concreto conforme os criterios de baremo. Artigo 36. Procedemento

1. A xefatura territorial correspondente remitirá a documentación indicada no artigo 33 desta orde á comisión de escolarización que, nestes casos, deberá constituírse con carácter preceptivo.

2. A comisión de escolarización, á vista da documentación recibida, tendo en conta os postos escolares non cubertos nos respectivos centros e niveis e a preferencia manifestada na solicitude en segundo lugar, procederá a baremar os criterios de admisión acreditados.

3. Cando non existan postos dispoñibles do curso ou nivel no centro indicado en segundo lugar, determinarase a puntuación que lle corresponde no centro indicado en terceiro lugar e, se é o caso, nos posteriores, seguindo sempre a orde de preferencia manifestada na solicitude na forma indicada no punto anterior.

4. Unha vez determinada a puntuación que lle corresponde ao alumnado afectado no centro concreto, a comisión de escolarización comunicará á xefatura territorial o resultado da súa valoración para efectos da adxudicación dos postos escolares dispoñibles ao alumnado que, no nivel de preferencia que se estea considerando, obtivese a maior puntuación.

5. A persoa titular da xefatura territorial remitirá a proposta de adxudicación subsidiaria de postos escolares aos centros nos que, segundo o resultado deste proceso, se vaia producir a escolarización da alumna ou do alumno.

6. Se logo de valorar os criterios de baremo xustificados polo alumnado en todos os centros indicados na súa solicitude, as puntuacións acadadas nos respectivos centros non lle permitisen obter posto escolar en ningún deles, a comisión de escolarización proporá a adopción das medidas necesarias para a súa escolarización nun centro sustentado con fondos públicos.

A DATA DA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN QUE ADXUDICARA DEVANDITOS POSTOS DEPENDE DA INSPECCIÓN EDUCATIVA

LISTAXES PROVISIONAIS ADMITIDOS E NON ADMITIDOS CURSO 2015/16

 

LISTAXES PROVISIONAIS  DE ADMITIDOS E ADMITIDAS E NON ADMITIDOS            PRAZOS E INFORMACIÓN PARA OS NON ADMITIDOS E NON ADMITIDAS

 

CURSO 2014/15