LISTAXES PROVISIONAIS ADMITIDOS E NON ADMITIDOS CURSO 2015/16

 

LISTAXES PROVISIONAIS  DE ADMITIDOS E ADMITIDAS E NON ADMITIDOS            PRAZOS E INFORMACIÓN PARA OS NON ADMITIDOS E NON ADMITIDAS

 

CURSO 2014/15

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ADMISIÓN 2015/16

ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2015/2016

    

 

 

De acordo cos prazos establecidos na disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013, que regula o procedemento de admisión, publícanse os formularios de solicitudes para o curso 2015/16, en galego e castelán.

 

 
 
                                (premer aquí)                                                (premer aquí)                                  (premer aquí )
                                                                                                  
                                                                                                                
                                                                                                                             
 
 
      
 
 
   Prazos
  1. Do 1 ao 20 de marzo ( o 20 é DÍA NON LECTIVO nos centros educativos) : presentación na Secretaría do Centro da solicitude de admisión (ANEXO II), que será facilitada gratuitamente no centro ou que pode descargarse na páxina web da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ou na páxina web do centro- http://www.edu.xunta.es/centros/ceipdiazpardo/

 

Esta solicitude SÓ SE PODERÁ PRESENTAR NUN ÚNICO CENTRO QUE SERÁ O SOLICITADO EN PRIMEIRO LUGAR

 

 

  1. Do 25 de marzo ao 15 de abril: presentación da documentación xustificativa dos criterios de baremación alegados.

 

PARA AXILIZAR OS TRÁMITES PRÉGASE QUE SE ACOMPAÑE A DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA NO MOMENTO DE FACER A SOLICITUDE ( é dicir, entre o 1 e o 20 de marzo)

 

  1. Antes do 30 de abril: publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido no taboleiro de anuncios (disporán dun prazo de 5 días hábiles para posibles reclamacións ante o Consello Escolar).

 Resoltas as reclamacións no prazo de 5 días, publicaranse no taboleiro de anuncios as listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido.

 

  1. Do 20 ao 30 de xuño:formalización da matrícula con impreso que se recolle no centro.

 SE FINALIZADO O PRAZO DE MATRÍCULA NON SE FORMALIZASE ESTA, DECAERÁ O DEREITO Á PRAZA OBTIDA.

 

Lémbrase que este centro conta como servizo complementario con comedor escolar.    COMEDOR ESCOLAR:

-Decreto 439/2009, polo que se aproban os prezos públicos dos comedores (modifica o 374/2009)

-Decreto 374/2009, do 6 de agosto de 2009 pola que se aproban os prezos públicos pola utilización dos comedores dos centros docentes públicos non universitarios dependentes desta consellería.

-Orde do 13 de xuño de 2008 pola que se modifica a do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, o funcionamento e a xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios.

-Orde que regula a organización, funcionamento e xestión dos comedores escolares. (DOG, 5/3/07)

-Decreto que regula o funcionamento dos comedores escolares. (DOG,6/2/07)

 

 

 

ACTUALMENTE O CENTRO CONTA CO SERVIZO DE ALMORZO (7:30h- 9:00h) XESTIONADO POLA ANPA

http://apacarcabelos.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMEDOR ESCOLAR 2014/15

LISTAXE DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS AO COMEDOR ESCOLAR 2014/15

 

información ás familias sobre o COMEDOR ESCOLAR

 

SOLICITUDE COMEDOR ESCOLAR 2014/15

 

ACLARACIÓNS

A  SELECCIÓN E ADMISIÓN DE USUARIOS fíxose seguindo a  INSTRUCIÓN 2/2014 DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, DO 5 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN INDIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2014-2015, que establece a seguinte orde de prioridade:

 

1. Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior, salvo que variase substancialmente o criterio polo cal fose admitido.

2. Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, certificadas polos servizos sociais ou municipais correspondentes.

3. Alumnado membro de familias numerosas, acreditado co correspondente título ou carné expedido para o efecto.

4. Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores con incompatibilidade acreditada documentalmente dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía.

 

 

 

ÁBRESE UN PRAZO DE 5 DÍAS, contados a partir de hoxe 02/07/2014,  PARA PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS.( As reclamacións para o incremento do número de prazas é preferible transmitilas á Consellería- solicitude no rexistro xeral do Edificio Administrativo de Monelos-, xa que non depende do Centro)

 

Unha vez resoltas as alegacións, se as houber, polo Consello Escolar, este aprobará con carácter definitivo a lista de admitidos. ( SETEMBRO 2014)

 Contra esta listaxe cabe recurso de alzada ante as Xefatura Territorial da Consellería.

 

ESTÁ SOLICITADO Á CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA O INCREMENTO NO NÚMERO DE PRAZAS.

 

 

No mes de setembro mandaremos ás familias dos comensais admitidos ao comedor o modelo de autodeclaración de prezos privados coas súas especificacións, as cales deberán entregalo no centro cuberto. Mediante dito modelo os adultos que exerzan a patria potestade, a tutela ou o acollemento familiar de ditos alumnos autodeclararán as circunstancias de carácter persoal e de renda neta per cápita familiar correspondente ao exercicio fiscal 2013, conseguintemente, determinarán a contía do prezo privado que lles corresponde abonar, de acordo cos tramos fixados na Instrucción.

 

Nestes casos, e para os únicos efectos de acceder ao servizo de comedor, a totalidade de membros que perciban ingresos na unidade familiar á que pertenzan os usuarios solicitantes do servizo de comedor autorizarán expresamente á Consellería a consultar durante todo o curso escolar 2014-2015 os datos de carácter persoal, de residencia e de renda que se precisen, os cales lle serán subministrados á Administración pola Plataforma de Intermediación de Datos e pola Axencia Estatal de Administración Tributaria da Administración Xeral do Estado.

AXUDAS LIBROS DE TEXTO Gratuidade solidaria: Curso 2014/2015

 

 

 

Convócanse  axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado eneducación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, para o seu uso no curso escolar 2014/2015.

As principais novidades desta convocatoria son:

1. A finalidade das axudas é a adquisición exclusivamente de libros de texto (non se pode adquirir con cargo ao vale material didáctico nin complementario).

Non obstante, o alumnado matriculado en educación especial, así como aquel que teña recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 65% poderá adquirir os libros, material didáctico e complementario que o centro docente determine en cada caso.

2. O alumnado ten a obriga de conservar en bo estado os libros de texto adquiridos na súa integridade con cargo ao importe das axudas, así como incorporalos,  ao rematar o curso escolar 2014/2015 (xuño ou setembro, segundo o caso), a un fondo solidario que se constituirá no centro (banco de libros),

Exclúese desta obriga ao alumnado de 1º e 2º de educación primaria, así como o de educación especial e aquel cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, nos casos en que o material adquirido con cargo á axuda non poida ser reutilizado.

 

MÁIS INFORMACIÓN:   http://www.edu.xunta.es/web/gratuidadesolidaria