LISTAS DEFINITIVAS ADMITIDOS/AS E NON ADMITIDOS/AS CURSO 2016/17

Elévanse a DEFINITIVAS as listas provisionais publicadas o 18 de abril, por non haber reclamacións nin modificación algunha.  Son aprobadas no CONSELLO ESCOLAR DO 9 DE MAIO.

 

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Artigo 31. Publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e non admitidas

Artigo 32. Impugnación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: recurso de alzada ou reclamación

1. No caso de centros públicos, contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

 

3. En ambos casos, a resolución da persoa titular da xefatura territorial porá fin á vía administrativa. Na notificación desta resolución á persoa interesada deberá indicarse expresamente, que contra esta cabe interpoñer recurso potestativo de reposición ou recurso contencioso-administrativo, o órgano competente e o prazo para a súa interposición.

Do 20 ao 30 de xuño:

    Formalización da matrícula

con impreso que se recolle no centro a partires do 15 de xuño.

 

SE FINALIZADO O PRAZO DE MATRÍCULA NON SE FORMALIZASE ESTA, DECAERÁ O DEREITO Á PRAZA OBTIDA.

 

LISTAS PROVISIONAIS ADMITIDOS/AS E NON ADMITIDOS CURSO 2016/17


 

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Artigo 30. PUBLICACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS E RECLAMACIÓNS

 1. Á vista das solicitudes de admisión presentadas, e unha vez determinada a puntuación resultante de aplicar os criterios de baremo, se é o caso, o centro publicará no seu taboleiro de anuncios e na súa páxina web a relación nominal de todo o alumnado admitido e non admitido por curso, por orde da puntuación total obtida.

2. De acordo coas garantías e límites da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, as persoas interesadas no procedemento de admisión poderán consultar as listaxes provisionais coa puntuación desagregada dos criterios de baremo na secretaría do centro.

3. As listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas deberán publicarse antes do día 25 de abril de cada ano, indicando expresamente que se

 

 PODERÁ FORMULAR RECLAMACIÓN NO PRAZO DE 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DO SEGUINTE AO DA SÚA PUBLICACIÓN, ANTE O CONSELLO ESCOLAR. (PRAZO DE RECLAMACIÓN  ATA MARTES 26 DE ABRIL)

 

1.LISTAS ADMITIDOS E NON ADMITIDOS 4º DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS)

2.LISTAS ADMITIDOS E NON ADMITIDOS 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

3.LISTAS ADMITIDOS E NON ADMITIDOS 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2016/17

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

 

Orde do 25 de agosto de 2015 pola que se convocan AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2015/16 (DOG nº 166 do 1 de setembro de 2015).

 

CLICA NA IMAXE PARA ACCEDER Á CONVOCATORIA NO DOG

 

 

 

Prazo de presentación : 02/09/2015 - 01/10/2015.

Prazo de resolución : Tres meses

 

O obxecto desta orde é convocar axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2015/16.

Esta convocatoria tramitarase polo procedemento establecido no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, tendo en conta que polo obxecto e finalidade da subvención non será necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento.

Beneficiarios:

Alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial.

A concesión da axuda comporta as seguintes obrigas:
a) Seguir as directrices que marca a orde de convocatoria e destinar o importe da axuda na súa integridade á adquisición de material escolar do curso académico para o cal se solicitou a axuda.
b) Cooperar coa Administración educativa en cantas actividades de inspección e verificación leve a cabo, para asegurar o correcto destino da axuda.
c) As establecidas para os beneficiarios no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Requisitos:

a) Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial nun centro sostido con fondos públicos durante o curso escolar 2015/16.
b) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
c) Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros.

 

·        

As axudas serán solicitadas polos pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado. Presentarase unha solicitude por cada alumno ou alumna matriculados, de xeito que, se un solicitante ten varios fillos ou fillas matriculados nas ensinanzas obxecto da convocatoria, xa sexa no mesmo ou en distinto centro, deberá presentar unha solicitude para cada un deles.

·        

As solicitudes deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro en que estea matriculado o alumno ou alumna, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia ou descargalo desta páxina. (PODERANSE RECOLLER NA CONSERXERÍA DO CENTRO A PARTIRES DO DÍA 10 DE SETEMBRO)

·        Unha vez cuberta a solicitude, deberá presentarse xunto coa documentación, segundo se indica no artigo 3 desta orde, debidamente asinada polo pai, a nai ou titor/a do alumnado. Todo isto sen prexuízo da sinatura por parte do resto dos membros da unidade familiar que obteñan ingresos, excepto nos supostos de separación ou divorcio, nos cales poderá omitirse a sinatura do proxenitor que non teña a custodia do menor.

·        

Se a solicitude se presenta no centro docente onde está matriculado o alumno, presentarase orixinal e copia da documentación, co fin de que a persoa que a reciba poida verificar a autenticidade da copia e devolva os orixinais. En caso de que a presentación non se faga no centro, deberá presentarse orixinal ou copia debidamente compulsada.

A documentación que hai que achegar xunto á solicitude será a seguinte:

    a) Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta telemática.

      b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables da unidade familiar.

Só no caso de non ter libro de familia ou se a situación familiar, no día 31 de decembro de 2013, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como:

    1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do causante.

§     2º. Certificado ou volante de convivencia.

     3º. Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia que acredite a situación familiar.

   c) Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas do ano 2013 ou, na falta desta, o certificado tributario de imputacións dos membros computables da unidade familiar distintos da persoa solicitante, cando non autoricen a consulta telemática.

   d) No caso de discapacidade igual ou superior ao 33 % dalgún membro da unidade familiar, incluído/a o/a alumno/a, deberá presentarse un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia en 31 de decembro de 2013:

     1º. Certificado emitido polo órgano competente.

   2º. Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de percepción de pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou

     3º. Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

     e) No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar: documentación acreditativa.

·        

A documentación que se achegue deberá ter validez no momento da presentación da solicitude.

·        

O centro educativo poderá requirir das persoas solicitantes, en calquera momento, aclaración da documentación presentada.

·        

Os centros docentes prestarán asesoramento ás persoas interesadas para que cubran as solicitudes de xeito correcto en todas as súas epígrafes e acheguen a documentación requirida por esta orde.

·        

A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

i      

        IMPRESO PARA A SOLICITUDE 

 

      O XOVES DÍA 10 ENVIAREMOS UNHA CIRCULAR INFORMATIVA A TRAVÉS DO ALUMNADO E  O 30 DE SETEMBRO REMATARÁ O PRAZO PARA ENTREGAR A SOLICITUDE.

 

 

 

REUNIÓN 4º EI

AVISO CHEQUE LIBROS DE TEXTO

FONDO LIBROS

                     

 

 
 

IMPORTANTE

O centro dispón de libros de texto para o alumnado que non presentou solicitude para a Axuda de FONDO LIBROS.

O día 2 de setembro, os que desexen optar a devanditos lotes, recollerán unha solicitude na conserxería e entregarana ese mesmo día  aos titores/as na aula correspondente.

         Ese mesmo día levarán os libros que se lle adxudiquen.

 

                                                               

LISTAXES COMEDOR ESCOLAR CURSO 2015/16

                                

 

No mes de setembro deste ano, mandaremos ás familias dos comensais admitidos ao comedor o modelo de autodeclaración de prezos privados coas súas especificacións, as cales deberán entregalo nos centros cuberto en todos os seus extremos antes. Mediante dito modelo os adultos que exerzan a patria potestade, a tutela ou o acollemento familiar de ditos alumnos autodeclararán as circunstancias de carácter persoal e de renda neta per cápita familiar correspondente ao exercicio fiscal 2014, anterior ao ano actual, e, conseguintemente, determinarán a contía do prezo privado que lles corresponde abonar, de acordo cos tramos fixados no citado Decreto.

 

Nestes casos, e para os únicos efectos de acceder ao servizo de comedor, a totalidade de membros que perciban ingresos na unidade familiar á que pertenzan os usuarios solicitantes do servizo de comedor autorizarán expresamente á Consellería a consultar durante todo o curso escolar 2015-2016 os datos de carácter persoal, de residencia e de renda que se precisen, os cales lle serán subministrados á Administración pola Plataforma de Intermediación de Datos e pola Axencia Estatal de Administración Tributaria da Administración Xeral do Estado.

XORNAL XUÑO 2015