Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións definitivas. Segunda convocatoria 2019

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións da segunda convocatoria 2019 de carnés e habilitacións profesionais.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada perante a Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes desde a súa publicación.