Itinerarios formativos nas ensinanzas de adultos

O réxime de persoas adultas, tanto na modalidade presencial como a distancia, permite a posibilidade de combinar o estudo e a formación coa actividade laboral, coas cargas familiares ou con outras actividades, e responde así ás necesidades e aos intereses persoais.

A diferenza do réxime ordinario, onde a matrícula é por curso completo e a distribución de módulos por cursos xa está establecida na normativa, o réxime de persoas adultas permite realizar a matricula por módulos soltos, de maneira que as persoas poden deseñar os seus itinerarios formativos. Esta circunstancia, que é moi ben valorada polo alumnado, pode provocar que nalgúns casos, ben por descoñecemento ou ben por falta de asesoramento, se matriculen de máis módulos dos que poden asumir ou que dificilmente poden afrontar con éxito, sen teren os coñecementos e as competencias mínimas requiridas.

Coa finalidade de que as persoas dispoñan de toda a información no momento de realizar a matrícula nas ensinanzas de formación profesional polo réxime de persoas adultas, preséntase a continuación, por familia profesional e para cada ciclo formativo, un documento coa seguinte información:

  • Para as persoas que non teñen pensado realizar o ciclo formativo completo:

Módulos profesionais que deben ser cursados con anterioridade a realizar a matrícula noutros módulos, por incluíren contidos ou competencias que son necesarios para cursar con aproveitamento outros módulos.

Módulos, de ser o caso, que deben ser cursados dunha forma simultánea, por incluíren contidos ou competencias que se complementan.

  • Para as persoas que teñan pensado realizar o ciclo formativo completo:

Itinerario 1: recomendado para as persoas con tempo suficiente para abordar as ensinanzas do ciclo en tres cursos académicos (dous cursos de formación no centro educativo, mais outro curso para realizar a FCT e o módulo de Proxecto, no caso dos ciclos de grao superior).

Itinerario 2: recomendado para as persoas que non dispoñan de tanto tempo como no itinerario 1, pero que poidan abordar as ensinanzas do ciclo en catro cursos académicos (tres cursos de formación no centro educativo, mais outro curso para a FCT e o Proxecto, de ser o caso).

Itinerario 3: recomendado para as persoas que dispoñan de moi pouco tempo para dedicar á súa formación. Neste caso, o itinerario abranguerá cinco cursos académicos (catro cursos de formación no centro educativo, mais outro para a FCT e o Proxecto, de ser o caso).

Administración e xestión

MADG01 - CM Xestión administrativa

SADG01 - CS Administración e finanzas

Agraria

- MAGA03 - CM Xardinaría e floraría

MAGA04 - CM Aproveitamento e conservación do medio natural

SAGA01 - CS Xestión forestal e do medio natural

Artes gráficas

MARG02 - CM Preimpresióndixital

Comercio e márketing

SCOM01 - CS Transporte e loxística

SCOM02 - CS Comercio internacional

Electricidade e electrónica

MELE01 - CM Instalacións eléctricas e automáticas

MELE02 - CM Instalacións de telecomunicacións

SELE01 - CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

SELE02 - CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

SELE03 - CS Automatización e robótica industrial

Enerxía e auga

SENA01 - CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

Edificación e obra civil

MEOC01 - CM Construción

MEOC02 - CM Obras de interior, decoración e rehabilitación

SEOC01 - CS Proxectos de edificación

SEOC02 - CS Proxectos de obra civil

Fabricación mecánica

MFME01 - CM Mecanizado

MFME02 - CM Soldadura e caldeiraría

SFME01 - CS Programación da produción en fabricación mecánica

SFME02 - CS Construcións metálicas

SFME04 - CS Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros

Hostalaría e turismo

MHOT01 - CM Cociña e gastronomía

MHOT02 - CM Servizos en restauración

SHOT01 - CS Xestión de aloxamentos turísticos

SHOT02 - CS Axencias de viaxes e xestión de eventos

SHOT03 - CS Guía, información e asistencia turísticas

SHOT04 - CS Dirección de cociña

SHOT05 - CS Dirección de servizos de restauración

Informática e comunicacións

MIFC01 - CM Sistemas microinformáticos e redes

SIFC01 - CS Administración de sistemas informáticos en rede

SIFC02 - CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

SIFC03 - CS Desenvolvemento de aplicacións web

Instalación e mantemento

MIMA01 - CM Instalacións frigoríficas e de climatización

MIMA02 - CM Instalacións de produción de calor

MIMA03 - CM Mantemento electromecánico

SIMA03 - CS Mecatrónica industrial

Imaxe persoal

MIMP01 - CM Estética e beleza

MIMP02 - CM Peiteado e cosmética capilar

SIMP01 - CS Estética integral e benestar

SIMP03 - CS Asesoría de imaxe persoal e corporativa

Imaxe e son

SIMS01 - CS Produción de audiovisuais e espectáculos

SIMS02 - CS Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

SIMS03 - CS Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

SIMS04 - CS Son para audiovisuais e espectáculos

SIMS05 - CS Iluminación, captación e tratamento de imaxe

Industrias alimentarias

MINA01 - CM Panadaría, repostaría e confeitaría

- SINA01 - CS Vitivinicultura

Madeira, moble e cortiza

MMAM01 - CM Carpintería e moble

MMAM02 - CM Instalación e amoblamento

SMAM01 - CS Deseño e amoblamento

Química

SQUI01 - CS Laboratorio de análise e de control de calidade

Sanidade

M19001 - CM Coidados auxiliares de enfermaría

MSAN01 - CM Emerxencias sanitarias

MSAN02 - CM Farmacia e parafarmacia

S19003 - CS Dietética

SSAN01 - CS Audioloxía protésica

SSAN05 - CS Laboratorio clínico e biomédico

SSAN08 - CS Documentación e administración sanitarias

SSAN09 - CS Hixiene bucodental

Seguridade e medio ambiente

SSEA01 - CS Educación e control ambiental

Servizos socioculturais e á comunidade

MSSC01 - CM Atención a persoas en situación de dependencia

SSSC01 - CS Educación infantil

SSSC02 - CS Integración social

SSSC04 - CS Mediación comunicativa

Téxtil, confección e pel

MTCP01 - CM Confección e moda

STCP01 - CS Patronaxe e moda

Transporte e mantemento de vehículos

MTMV02 - CM Electromecánica de vehículos automóbiles

STMV01 - CS Automoción