Iniciar sesión: Acceso

Benvidos

Debido a que non é posible imprimir o historial e o expediente académico do alumnado (xa que a aplicación da Consellería non o permite aínda), a entrega da documentación do mércores, 29 de xuño, queda anulada. No momento no que a documentación poida ser entregada, avisaremos a través da aplicación TokApp e da páxina web do colexio. Disculpen as molestias.

PROGRAMA PONTE A PUNTO. O Concello de Culleredo realiza neste verán o programa "Ponte a punto", de reforzo do estudio. Está dirixido a alumnos/as de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria. Os/as interesados/as poden ver e/ou descargar a información facendo clic AQUÍ.
LIBROS DE TEXTO CURSO 2016-17 E LISTAXE DE MATERIAL.
 
Facendo clic AQUÍ poden verese e/ou descargarse os libros de texto e material impreso solicitados para cada nivel o vindeiro curso. Nos seguintes enlaces poden verse as listaxes de material:

 

RESOLUCIÓN DA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN. Facendo clic AQUÍ pode verse e/ou descargarse a resolución de adxudicación de prazas ao alumnado que non a obtivo no período ordinario de solicitude, despois da reunión da Comisión de Escolarización do Concello de Culleredo, celebrada o martes, 7 de xuño.

COMEDOR ESCOLAR. Segundo se recolle na instrución 2/2016 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e O.U. do 30 de maio, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2016–17 “de existir máis solicitudes que prazas autorizadas no comedor escolar, o Consello Escolar revisará e baremará as ditas solicitudes”.

Por tanto, todas as familias que soliciten comedor (as que xa estaban e as de nova solicitude) deberán presentar no colexio (do 20 a 30 de xuño, ambos inclusive) toda a documentación pertinente atendendo aos seguintes criterios de preferencia:

  1. Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, certificadas polos servizos sociais ou municipais correspondentes.
  2. Alumnado membro de familias numerosas, acreditado co correspondente título ou carné expedido para o efecto.
  3. Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores ambos os dous con incompatibilidade dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía, acreditada documentalmente mediante documento expedido para o efecto polos/as respectivos empregadores/as, xunto cunha copia dos contratos de traballo, polas altas censuais iniciais ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria e as modificacións posteriores e altas na Tesourería Xeral da Seguridade Social no réxime correspondente, de habelas, e polas certificacións expedidas polas xefaturas de persoal correspondentes.
  4. Outro alumnado do centro. Neste supostos atópanse tamén os escolarizados fóra da área de influencia que lles corresponde.

PERÍODO DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2016-17. Os nenos e nenas admitidos nas listaxes definitivas para o vindeiro curso terán o período de matrícula entre o 20 e o 30 de xuño (ámbolos dous inclusive). Poden verse as instruccións facendo clic AQUÍ. Para descargar o impreso de matrícula facer clic AQUÍ (ou ben pode solicitarse en Conserxería).

APLICACIÓN TOKAPP SCHOOL. Se algún/ha dos usuari@s da aplicación TokApp School ten problemas de recepción das mensaxes é importante que se poña en contacto co teléfono 986114969 para ver o xeito de solucionalos (este é o servizo técnico da aplicación e alí explicaranvos paso a paso como resolver as incidencias que teñades). Tamén consideramos prioritario que os pais e nais que non sodes usuarios da aplicación nos facilitedes a vosa conta de e-mail para mellorar a comunicación do colexio con vós.

REVISTA ESCOLAR GALOPÍN DO CURSO 2015-16

3º TRIMESTRE

Distribuir contido