Europa. Next Station: Improving Professional Skills in Galicia

O novo proxecto “Next Station: Improving Professional Skills in Galicia”: 2016-1-ES01-KA102-024869 foi concedido á Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa na convocatoria de 2016 do programa Erasmus+ 2014-2020. O proxecto aprobouse polo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) dentro dos proxectos de mobilidade KA102 de Formación Profesional.

O proxecto ten un presuposto de 1.462.113,00 € que é o de maior volume e importe de todos os concedidos a nivel nacional. Suporá a posibilidade de que 395 alumnos e 75 profesores podan facer prácticas en diferentes países da Unión Europea desde setembro de 2016 ata xuño de 2018. Tamén se conceden 37 prazas para profesorado acompañante, pensado principalmente para o alumnado de formación profesional básica e o alumnado menor de idade.

Este proxecto supón unha continuidade na participación da Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa nos proxectos de mobilidade para o alumnado de ciclos de Formación Profesional de grao medio, cun incremento importante do número de alumnado e profesorado desde a convocatoria de 2012.

Proxectos Mobilidades Participantes

Convocatoria 2012

Europa. Next Station:
Leonardo da Vinci IVT 2012-1-ES1-LEO01-48659

51 mobilidades de alumnado 17 CIFP

Convocatoria 2013

Europa. Next Station II:
Leonardo da Vinci IVT  2013-1-ES1-LEO01-66491

100 mobilidades de alumnado 19 CIFP

Convocatoria 2014

Europa. Next Station: Vocational TrainingNetwork
Convenio 2014-1-ES01-KA102-002180

324 mobilidades de alumnado para FCT
20 mobilidades de persoas tituladas
44 mobilidades de profesorado

19 CIFP
18  IES 

Convocatoria 2016

Europa. Next Station: Improving ProfessionalSkills in Galicia
Convenio 2016-1-ES01-KA102-024869

 

IMPORTE CONCEDIDO:          1.462.113,00 euros

325 mobilidades de alumnado de ciclos de grao medio para FCT
20 mobilidades de alumnado de FP básica
50 mobilidades de persoas tituladas
37 profesores acompañantes
75 mobilidades de profesorado
30 expertos de empresas extranxeiras

19 CIFP
 18  IES 

 

O proxecto ten como novidades:

  • - O alumnado participante fará as prácticas de FCT en empresas cunha duración de 11 semanas.
  • - Participa por primeira vez alumnado de FP básica que fará prácticas en empresas ou centros educativos cunha duración de 5 semanas.
  • - Ampliación do número de mobilidades para os titulados de ciclos de Formación Profesional de grao medio coa posibilidade de prácticas en empresas durante 6 meses.
  • - O profesorado poderá facer prácticas ou visitas a centros educativos e empresas durante unha semana ou ben durante un mes, segundo os casos.
  • - Concédense 37 prazas para profesorado acompañante para apoiar especialmente ao alumnado de FP básica.
  • - Expertos de empresas estranxeiras poderán dar formación especializada ao alumnado e profesorado dos centros educativos do consorcio.

Os socios de acollida neste proxecto pertencen aos seguintes países: Alemaña, Finlandia, Polonia, Italia, Portugal, Francia, Malta, Países Baixos, Irlanda, Reino Unido e Grecia.

Centros educativos participantes por provincias

A Coruña
Centro educativo Coordinador/a Teléfono Correo electrónico
CIFP Paseo das Pontes (A Coruña) Pilar Mosquera Ramallo 981 160 196 cifp.paseodaspontes@edu.xunta.es
pmramallo@edu.xunta.es
CIFP Someso (A Coruña) José Luis Souto Otero 881 880 001 cifp.someso@edu.xunta.es
erasmus.someso@gmail.com
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto (A Coruña) Cristina Vázquez Fernández 981 210 112 cifp.anxel.casal@edu.xunta.es
p.europeos.anxelcasal@gmail.com
CIFP Ferrolterra (Ferrol) Raquel Rodríguez Hernández 981 333 107 cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
raquelrodriguezhernandez@gmail.com
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol) Miguel Angel Rubio Bajo 981 930 145 cifp.rodolfo.ucha@edu.xunta.es
leonardo@cifprodolfoucha.es
CIFP Politécnico de Santiago (Santiago de Compostela) Pilar Midón Martínez 981 522 062 cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es
polisanteu@gmail.com
CIFP Compostela     (Santiago de Compostela) Manuel García Santiso 981 523 140 cifp.compostela@edu.xunta.es
programas.europeos.compostela@edu.xunta.es
CIFP Coroso (Ribeira) María José Olveira Rama 981 870 361 cifp.coroso@edu.xunta.es
mariolveira@edu.xunta.es
IESArcebispo Xelmírez I (Santiago de Compostela) Roberto Rodríguez Carballada 981 584 321 ies.arcebispo.xelmirez@edu.xunta.es
robertinho@edu.xunta.es
IES de Sabón (Arteixo) Eladio Suárez Debén 981 601 012 ies.sabon.arteixo@edu.xunta.es
esuarez@edu.xunta.es
IES A Sardiñeira (A Coruña) Irene Derungs Ollero 881 960 150 ies.sardineira@edu.xunta.es
iderungs@edu.xunta.es
IES Lamas de Abade (Santiago de Compostela) María Jesús García López 981 592 461 ies.lamas.abade@edu.xunta.es
ma.jesusgarcia@edu.xunta.es
IES Monte Neme (Carballo) Sandra Potente Valcarce 881 960 050 ies.monte.neme@edu.xunta.es
erasmusmonteneme@edu.xunta.es
Lugo
Centro educativo Coordinador/a Teléfono Correo electrónico
CIFP As Mercedes (Lugo) Mª Camino Mourenza Díaz 982 828 001 cifp.asmercedes@edu.xunta.es
programaseuropeos.asmercedes@gmail.com
CIFP Politécnico de Lugo José Franco Vázquez 982 220 328 cifp.politecnico.lugo@edu.xunta.es
PROGRAMAS.INTERNACIONAIS@edu.xunta.es
CIFP Porta da Auga (Ribadeo) Jesús Menéndez Menéndez 982 128 894 cifp.portadaauga@edu.xunta.es
jmmenendez@edu.xunta.es
IES Muralla Romana (Lugo) Juan Carlos Salgado Rodríguez 982 212 010 ies.muralla.romana@edu.xunta.es
erasmus.muralla.romana@edu.xunta.es
IES Francisco Daviña Rey (Monforte de Lemos) Ana Naval Anido - Mario Rodríguez Luaces 982 400 460 ies.francisco.davina@edu.xunta.es
mrluaces@edu.xunta.es
anaval@edu.xunta.es
IES María Sarmiento (Viveiro) Ramón Cajoto Sante 982 560 449 ies.maria.sarmiento@edu.xunta.es
rcajotos@edu.xunta.es
IES Perdouro (Burela) Santiago J. Pérez Docobo 982 575 098 ies.perdouro@edu.xunta.es
ma.dolores.nelidaprieto@edu.xunta.es
IES Lois Peña Novo (Vilalba) Purificación Paino Rodríguez 982 870 860 ies.lois.pena.novo@edu.xunta.es
ppaino@edu.xunta.es
Ourense
Centro educativo Coordinador/a Teléfono Correo electrónico
CIFP Portovello (Ourense) Roberto Fernández Cartón 988 788 901 cifp.portovello@edu.xunta.es
prog.internacionales@gmail.com
CIFP A Farixa (Ourense) Miguel Aragón Fitera 988 236 552 cifp.farixa@edu.xunta.es
programaseuropeos@farixa.es
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel (Ourense) Ángeles Pérez Barreiros 988 221 312 cifp.carballeira@edu.xunta.es
peacarballeira@gmail.com
IES 12 de Outubro (Ourense) Ana González Nieto 988 788 211 ies.12.outubro@edu.xunta.es
12octubreeuropa@gmail.com
IES O Ribeiro (Ribadavia) Marta García Cruz 988 471 076 ies.oribeiro@edu.xunta.es
martagc@edu.xunta.es
Pontevedra
Centro educativo Coordinador/a Teléfono Correo electrónico
CIFP Carlos Oroza (Pontevedra) Francisco A. Orge Lorenzo 986 847 002 cifp.carlos.oroza@edu.xunta.es
programas.internacionais@cifpcarlosoroza.es
CIFP A Xunqueira (Pontevedra) José Luis González Entenza 986 873 003 cifp.xunqueira@edu.xunta.es
entenza@edu.xunta.es
CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo) Asunción González Cabaleiro 886 110 857 cifp.paz.andrade@edu.xunta.es
asgon@edu.xunta.es
CIFP Manuel Antonio (Vigo) Lourdes Chantrero Cornes 986 273 800 cifp.manuel.antonio@edu.xunta.es
internacional.manuelantonio@gmail.com
CIFP A Granxa (Ponteareas) Ana Isabel Méndez Álvarez 886 120 880 cifp.granxa@edu.xunta.es
erasmusagranxa@gmail.com
IES Frei Martín Sarmiento (Pontevedra) Pilar Pereira Poza 986 852 654 ies.freimartin.sarmiento@edu.xunta.es
pilarpereirapoza@edu.xunta.es
IES de Teis (Vigo) Patricia González Pardo 886 120 464 ies.teis@edu.xunta.es
patricia.gonzalez@edu.xunta.es
IES Ricardo Mella (Vigo) Jesús Alonso Míguez 986 253 711 ies.ricardo.mella@edu.xunta.es
xesusalonso@gmail.com
IES Antón Losada Diéguez (A Estrada) Lola Muíños Nodar 986 570 336 ies.losada.dieguez@edu.xunta.es
lola.muiños.nodar@edu.xunta.es
IES Pedra da Auga (Ponteareas) Purificación Rodríguez Alonso 986 641 017 ies.pedra.auga@edu.xunta.es
pralonso@edu.xunta.es
IES Ramón Cabanillas (Cambados) Montserrat García López 886 151 913 ies.ramon.cabanillas@edu.xunta.es

Finalidade

A finalidade deste proxecto é consolidar o número de mobilidades IVT dos estudantes de ciclos de grao medio de Formación Profesional nos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia para que melloren a súa formación lingüística  e cultural, o coñecemento de diferentes formas de produción, deseño, materiais e formas de traballo noutros países da Unión Europea. Hai tamén unha aposta forte polo alumnado de FP básica para que poda participar nas mobilidades e mellorar as súas posibilidades de acceso ao mercado de traballo. Aumentamos a oferta de prazas para o alumnado recén titulado e para o profesorado. Ao mesmo tempo recibimos alumnado e profesorado doutros países para que realicen as súas prácticas en Galicia.

Con esta actuación queremos continuar e ampliar a rede de contactos da NETWORKING-GALICIA dos CIFP e IES participantes nos proxectos de mobilidade dende 2012, para fomentar as relacións entre os socios de acollida e de envío dos distintos países comunitarios nos proxectos de mobilidade para o alumnado e o profesorado de Galicia.

Información e contacto:

Asesoría de emprendemento e programas europeos FP
Correo eléctrónico: eduemprende@edu.xunta.es
Teléfono: 981 54 65 64

Programa de acción no ámbito da aprendizaxe permanente

Etiquetas: