Procedemento de adxudicación e contratación da cafetería do Centro.

INSTRUCIÓN 4/2016, DO 30 DE MAIO DE 2016, PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA EN CENTROS DOCENTES NON UNIVERSITARIOS DEPENDENTES DA CONSELLERÍA.

  • A documentación necesaria a efectos de valorar a súa oferta presentarase en sobre pechado.
  • Data límite de presentación de solicitudes: 29 de xuño de 2016 ás 13:00 horas.
  • Publicación da adxudicación: 1 de xullo ás 12:00h.
  • Data de inicio do servizo da cafetería: 1 de setembro de 2016

FOLLA ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS

Para máis información contactar coa dirección do centro.

Probas libres para obtención títulos FP (LOE). Curso 2015-2016

Recórdase  que é obrrigatorio asistir á xornada de acollemento que se celebrará o 1 de xuño ás 12:30  horas.

Aquelas persoas matriculadas que non asistan inxustificadamente á xornada de acollemento ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional causarán baixa de oficio, o que implica a perda de toda a matrícula na proba, e non poderán presentar solicitude de inscrición nas probas do curso académico seguinte.

 Programacións e Calendarios das probas

Normativa:

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas - acreditación 2016

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2016. 24.04.2014

Contra as listaxes definitivas publicadas vostede pode presentar recurso de alzada perante o Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria segundo o establecido nos Artigos 114 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Pode empregar a aplicación para xerar o escrito de recurso no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú<<Xestión de emendas e de reclamacións>>, e presentalo nun rexistro da Comunidade Autónoma.

 

Programa de prácticas da FUAC dirixidas a FP

 Formación Empresarial xestionada na FUAC e dirixida a Titulados de grado medio e superior de FP, e a estudantes e titulados universitarios.
 
* PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL ANUAL FUAC F.P.
* PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL ANUAL FUAC ESTUDIANTES
* PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL ANUAL FUAC TITULADOS
 
Os Candidatos interesados deben completar o seu rexistro en www.fundacion.udc.es/emplea  e subir dixitalmente a documentación solicitada. Recordade que poden ser de calquer Centro de F.P. ou Universidade española, pero deben ser nacidos ou residir actualmente en Galicia.

Descargar tríptico

Ensinanza actualizada

 O CIFP Ferrolterra incorpórase o programa educativo  

 Par saber máis....

Xa temos Carta Erasmus!