Folletos informativos de FP

Formación profesional inicial no curso 2017-2018, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén), unidades de competencia que se acreditan por módulo ou módulos superados, módulos profesionais que se validan por unidade ou unidades de competencia acreditadas.

Familia profesional de Seguridade e medio ambiente
 

 

Mapas da oferta para o curso 2017-2018 por familia profesional e por provincia e concello.