Concurso de resolución de problemas matemáticos. 8ª semana

Convócase un concurso de resolución de problemas para alumnos do IES Xermán Ancochea Quevedo. Este concurso versará sobre a figura de Martin Gardner, do que se cumpre neste curso escolar o primeiro centenario do seu nacemento.

1º e 2º ESO

Medindo ángulos
Se a seguinte figura representa un cubo tridimensional. Canto mide o ángulo que forman as liñas punteadas?

3º, 4º ESO, FPB e CM

A piscina
A señora Pita ten un terreo cadrado no que quere facer unha piscina. O arquitecto dálle dous deseños para a piscina que son os que se ven no debuxo:

Á señora Pita gústanlle os dous, pero quere o que teña máis zona para poñer toallas e descansar.
Que lle ten que dicir ao arquitecto?

Bacharelato e CS

O pequeno trileiro
O fillo da señora Pita un día que vas de visita e a súa nai non está diche:
“Apóstoche un euro a que se me dás cinco euros che dou cen euros a cambio”.
Aceptas a aposta do fillo da señora Pita?

Lista de problemas para imprimir

Proxecto "Enredando".

O luns, día 13 de abril, a partir das 10:10 horas levaremos a cabo unha actividade complementaria para tratar o tema da prevención de conductas violentas nas redes sociais. Particiarán nesta actividade todo o alumnado dos seguintes cursos:

 • 3º e 4º de ESO.
 • 1º do ciclo de FPB de Electricidade e electrónica.
 • 1º do ciclo medio de Instalacións eléctricas e automáticas.
 • 1º de Bacharelato.

Tedes máis información sobre este proxecto no seguinte enlace.

Menú comedor marzo 2015


Día Menú
Luns 2
 • Caldo
 • Lombo con ensalada
 • Natillas
Luns 9
 • Guiso de patacas con luras
 • Milanesa de polo con tomate
 • Iogur
Luns 16
 • Sopa de polo
 • Carne asada con verduras
 • Froita
Luns 23
 • Macarróns con carne
 • Pescado con patacas
 • Melocotón e piña

Admisión alumnado para o curso 2015/2016

Oferta de postos escolares

Curso Prazas
Prazas ofertadas Reservas Vacantes
1º ESO 60 13 47
2º ESO 60 22 38
3º ESO 60 25 35
4º ESO 60 12 48
1º Bach HCCSS 16 12 4
1º Bach CC e Tec 17 12 5
2º Bach HCCSS 17 10 7
2º Bach CC e Tec 16 3 13

Calendario de admisión e matrícula

 • Reserva de praza no centro de adscrición: 1-15 de febreiro. Anexo I para descargar en galego e castelán. [PECHADO]
 • Solicitudes de admisión: 1-20 de marzo
 • Presentación da documentación acreditativa dos criterios alegados para o baremo: 24 de marzo-4 de abril.
 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: antes do 25 de abril.
 • Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio.
 • Prazo ordinario de matrícula ESO e BACHARELATO: 25 de xuño-10 de xullo.
 • Prazo extraordinario de matrícula ESO e BACHARELATO: 1-10 de setembro.

Nota informativa

 • Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar; en caso contrario, perderanse os dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
 • O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicalo ao mesmo tempo ao centro de orixe.
 • O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Centros adscritos

O IES Xermán Ancochea Quevedo ten adscritos os seguintes centros educativos para as ensinanzas de ESO e Bacharelato.

 • CEIP Manuel Bermúdez Couso da Pobra de Trives.
 • CEIP de Manzaneda.
 • CPI Virxe dos Remedios (adscrito para bacharelato).

Servizos complementarios

 • Transporte escolar:
  • ESO: gratuíto.
  • BACHARELATO: gratuíto previa solicitude á dirección do centro e autorización por parte da xefatura territorial de educación, dentro dos itinerarios establecidos para o ensino obrigatorio.
 • Comedor escolar (só os luns).

Normativa reguladora

Para o proceso de admisión

 • LEI ORGÁNICA 8/1985, DO 3 DE XULLO, REGULADORA DO DEREITO Á EDUCACIÓN. (BOE 4 de julio de 1985)
 • LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN. (BOE 4 de maio de 2006).
 • LEI ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
 • DECRETO 229/2011, DO 7 DE SETEMBRO, QUE REGULA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DO ALUMNADO DOS CENTROS DOCENTES DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA NOS CALES SE IMPARTEN ENSINANZAS ESTABLECIDAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN (DOG 21 de decembro de 2011).
 • DECRETO 254/2012, DO 13 DE DECEMBRO, POLO QUE SE REGULA A ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTEN AS ENSINANZAS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO  REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN. (DOG 26 de decembro de 2012).
 • ORDE DO 12 DE MARZO DE 2013 POLA QUE SE DESENVOLVE O PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SUSTENTADOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTAN ENSINANZAS DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN. (DOG 15 de marzo de 2013).

Para os servizos complementarios

 • Decreto 203/1986, polo que se regulan provisionalmente determinados aspectos do transporte escolar.
 • Decreto 160/1988, do 9 de xuño, polo que se regula a prestación de servicios de transporte escolar e de obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia.
 • DECRETO 132/2013, de 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación.

Convocatoria de probas de acceso a ciclos formativos de formación profesional para o ano 2015.

GRAO MEDIO.

Requisitos.

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.

Inscrición.

A solicitude de inscrición, segundo o modelo do anexo I, para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio irá dirixida ao director ou á directora de calquera centro docente público da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparta ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2014/15. O prazo de presentación estará abranguido entre os días 7 ao 20 de abril de 2015, ambos os dous incluídos.

As solicitudes deberán presentarse en soporte papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedimiento ED312C) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.es. En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de correos na cabeceira da primeira folla do documento que se quere enviar para garantir que a data de remisión é anterior á finalización do prazo de presentación.

As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.

Realización da proba.

As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 3 de xuño de 2015 no horario que se indica deseguido:

– Ás 9.00 horas: presentación.
– Das 10.00 ás 13.00 horas: parte matemática e parte sociolingüística.
– Das 16.00 ás 18.00 horas: parte científico-técnica.

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición.

GRAO SUPERIOR.

Requisitos.

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e estean nalgunha das seguintes situacións:

a) Ter dezanove anos ou facelos no ano natural de realización da proba.
b) Facer ou ter feitos os dezaoito anos no ano natural de realización da proba, e dispor dun título de técnico que pertenza a algunha familia profesional incluída na opción a que se opta.

Inscrición.

A solicitude de inscrición, segundo o modelo do anexo II, para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior irá dirixida ao director ou á directora de calquera centro docente público da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparta ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2014/15 (agás no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro). O prazo de presentación estará abranguido entre os días 23 de febreiro e 6 de marzo de 2015, ambos os dous incluídos.

As solicitudes deberán presentarse en soporte papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedemento ED312D) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.es. En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de correos na cabeceira da primeira folla do documento que se quere enviar para garantir que a data de remisión é anterior á finalización do prazo de presentación.

As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.

Realización da proba.

As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 29 de abril de 2015 no horario que se indica deseguido:

– Ás 9.00 horas: presentación.
– Das 10.15 ás 13.30 horas: parte común da proba (Matemáticas, Lingua Galega e Lingua Castelá).
– Das 16.00 ás 18.30 horas: parte específica da proba (materias específicas da opción vinculada ao ciclo formativo ao que se desexe acceder)

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición.

Máis Información.

Concurso de fotografía "Trivesía"

Concurso de fotografía "TRIVESÍA"

BASES

 1. Cada participante poderá presentar un máximo de 3 fotografías.
 2. A temática versará sobre tema libre (natureza, arte, persoas...), sempre referido a Trives ou localidades cercanas (Manzaneda, Chandrexa, Castro Caldelas...)
 3. As fotografías deberán ser orixinais. NON se aceptarán fotomontaxes.
 4. As fotografías deberán presentarse en formato dixital. *Poderán tamén presentarse en formato papel nun sobre pechado a tamaño A5. Deben ser arquivos JPG e un tamaño mínimo de 1.024 x 1.024 píxeles. O peso do arquivo non debe pasar dun máximo de 5 Megabytes (Mb).
 5. Cada fotografía deberá incluír:
  • Nome e apelidos do autor.
  • Domicilio.
  • Data de nacemento.
  • Teléfono de contacto.
  • Título de la obra.
  • Nivel no que se participa (ESO, BACHARELATO, FP).
 6. El período de envío de fotografías comeza o día seguinte á publicación destas bases e finaliza o 29 de maio de 2015, ambos inclusive.
 7. O xurado encargado de fallar este concurso estará composto por membros do profesorado e persoal non docente.
 8. Concederase un único premio por cada nivel de participación
 9. O xurado resérvase a posibilidade de incluír novos artigos nestas bases segundo o decorrer do concurso sen prexuízo dos concursantes.
 10. O feito de participar no concurso supón a total aceptación destas bases e dos termos e condicións.

Convocatoria de probas para a obtención do título de graduado en ESO.

Requisitos.

 Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, número 5 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008): “O alumnado con dezaoito anos cumpridos que non fose proposto para o título de graduado en educación secundaria obrigatoria e teña avaliación negativa ata nun máximo de cinco materias disporá, durante os dous anos inmediatamente seguintes ao remate da súa escolarización, dunha convocatoria anual de probas para superar as materias con avaliación negativa. Esta convocatoria terá lugar no mes de xuño e será incompatible con estar cursando as ensinanzas de adultos ou coa presentación ás probas libres para obter o título de graduado en educación secundaria previstas na Lei orgánica de educación”.

4. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2014/15 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria ou no segundo curso dun programa de cualificación profesional inicial.

5. O alumnado matriculado durante o curso 2014/15 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:
5.1. Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
5.2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
O incumprimento dalgún destes requisitos suporá a anulación da inscrición na convocatoria das probas e dos posibles resultados académicos obtidos nelas.

Forma, lugar e prazos de presentación.

Os prazos de matrícula serán:

 – Convocatoria de maio: 16 de marzo ao 27 de marzo de 2015, ambos os dous incluídos.

 – Convocatoria de setembro: 1 ao 10 de xullo de 2015, ambos os dous incluídos.

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

As solicitudes de inscrición deberán presentarse en soporte papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario que figura no anexo I, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es e que tamén se facilitará no noso centro.

Xunto coa solicitude, achegarase a seguinte documentación:

 • Fotocopia do DNI ou pasaporte, ou doutro documento equivalente cando non se autorice a súa consulta telemática .

 • Copia cotexada, se procede, do certificado dos ámbitos da proba superados en anteriores convocatorias ou a certificación académica de ámbitos ou materias superados .

 • Acreditación de proceder doutra comunidade autónoma ou dun país estranxeiro no caso de que se solicite a exención de lingua galega.

 • Certificación do ditame de discapacidade no caso de que se solicite o recoñecemento de necesidades especiais, cando esta fose recoñecida por outra Administración distinta da Xunta de Galicia ou non se autorice a súa consulta.

As persoas aspirantes formalizarán a súa inscrición nalgún dos centros que constituirán tribunais para a avaliación das probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria. Na provincia de Ourense o centro de referencia é Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomayor, 4.

Exención de lingua galega.

Durante o período de inscrición, as persoas aspirantes poderán dirixir á dirección do centro a solicitude de exención de lingua galega para que non sexa obxecto de avaliación nesta convocatoria.

Listas de admitidos e reclamacións.

No prazo dos quince días posteriores á conclusión do prazo de presentación de solicitudes, os centros publicarán a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas, na cal se indicarán os motivos da exclusión. Tamén constarán as exencións da proba de lingua galega.

As persoas aspirantes disporán dun prazo de tres días hábiles para a reclamación, contados a partir do día seguinte ao da publicación da lista de admitidos. Transcorrido ese prazo, publicarase a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas.

Realización das probas.

As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde os días 29 de maio e 9 de setembro para as respectivas convocatorias.

Entre as 8.30 e as 9.00 horas iniciarase o chamamento para o acceso aos espazos de realización da proba.

Normas de realización das probas.

1. Para a realización das probas, as persoas inscritas acreditarán a súa identidade presentando o DNI, pasaporte ou calquera outro documento recoñecido en dereito. Non se permitirá o acceso ás persoas que non estean correctamente identificadas.

2. Na proba do ámbito científico-tecnolóxico, o alumnado poderá utilizar as calculadoras científicas habituais non programables.

3. Non se permitirá o uso do teléfono móbil con calquera finalidade nin ningún outro dispositivo electrónico, agás o mencionado no punto anterior.

4. Os aspirantes, unha vez resolta cada proba, que será de respostas pechadas, trasladarán as opcións elixidas a unha folla de respostas.

Cualificación global da proba.

Os días 10 de xuño e 17 de setembro no enderezo http://www.edu.xunta.es farase pública a listaxe de cualificacións provisionais de cada unha das convocatorias.

Contra a cualificación provisional, poderase presentar reclamación ante a presidencia do tribunal no prazo de cinco días hábiles tras a publicación da listaxe provisional.

Transcorrido o prazo de reclamacións, elevarase a definitiva a listaxe de cualificacións que será publicada os días 18 de xuño e 25 de setembro no enderezo web http://www.edu.xunta.es

Contra a listaxe definitiva da proba, poderase interpor no prazo dun mes recurso de alzada ante o xefe ou xefa territorial correspondente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que esgotará a vía administrativa.

As persoas aspirantes que superen os tres ámbitos da proba serán propostas polo centro para a expedición do título de graduado en educación secundaria obrigatoria, a través da aplicación de xestión administrativa de centros (XADE).

Máis información.

Proba para a obtención do título de bacharel para maiores de 20 anos.

Convocadas as probas para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

Máis información.

Alerta amarela por nevaradas

A Axencia Estatal de Meteoroloxía alerta dun fenómeno meteorolóxico adverso de nivel amarelo, durante o día 15 de xaneiro de 2015, a partires das 18:00 h ata as 12:00 h do día 16, por nevadas que afectarán as zonas meteorolóxicas de montaña de Lugo, sur de Lugo, montaña de Ourense, sur e noroeste de Ourense e interior de Pontevedra.

Ante dita situación de risco, a Comisión de Alertas acordou a NON SUSPENSIÓN DAS ACTIVIDADES DOCENTES, con seguimento das condicións climáticas.

Para o caso de que as circunstancias da localidade onde se atopa o centro supuxesen un risco maior, os/as directores/as poderán adoptar as decisión oportunas respecto da suspensión da actividade docente.

A información meteorolóxica poderá ser consultada a través da páxina web do CAE 112 (www.axega112.org).

Powered by Drupal - Design by artinet