Lista de admitidos no fondo solidario de libros

Dende o día de hoxe 7 de xullo, os/as alumnos/as que solicitastes libros do fondo solidario, podedes consultar o listado de adxudicacións nos taboleiros do centro ou en secretaría.

Exames setembro curso 2014-2015

  Martes 1-IX Mércores 2-IX Xoves 2-IX
08:30-10:00 Matemáticas ESO
Matemáticas Bach
Matemáticas (ESO Pendentes)
Inglés (ESO Pendentes)
Historia de España Bach
Tecnoloxía ESO
Filosofía Bach
Ciencia e sociedade FPB
10:15-11:45 Lingua castelá ESO
Lingua castelá Bach
Xeografía Bach
Ins. Elé. Dom. FPB
Lingua galega ESO
Lingua galega Bach
Grego I Bach
His. mun. cont. Bach
Cien. terra e amb. Bach
Eq. elé. elé. FPB
12:00-13:30 Inglés ESO
Inglés Bach
CSXH ESO
CCNN ESO
Física química ESO
Bioloxía e xeoloxía ESO
Bioloxía Bach
Ciencias aplicadas FPB

Física Bach
Química Bach
Latín I Bach

16:00-19:00 Educación física ESO
Educación física Bach
  Música ESO
Música Bach

Prácticas de laboratorio: "FÍSICA-QUÍMICA" Curso 2014-2015

Los alumnos de 2º ESO realizaron experimentos de química en el laboratorio de Química del instituto.

Profesora: Carmen Pérez Rodríguez

Centros residenciais docentes.

Publicada a convocatoria de prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2015/2016.

Máis información sobre a convocatoria.

Páxinas web dos centros.

Enlace á sede electrónica da Xunta de Galicia.

Solicitude.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO: "FÍSICA- QUÍMICA"

1º BACH. 2014-2015

Profesoras: Carmen Pérez Rodríguez y Mercedes Leira.

Información do proceso de admisión a ciclos formativos. Curso 2015-2016.

Para acceder a toda a información relacionada co proceso de admisión aos ciclos formativos de formación profesional, preme no seguinte enlace.

Premios extraordinarios de bacharelato.

Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia os premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2014/15.

Poderase conceder un máximo de 20 premios extraordinarios. Cada premio estará dotado con 1.000 € compatibles con calquera outro premio, incluídos os premios nacionais de bacharelato. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá, ademais, un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro público onde estea depositado o expediente académico anotaralle nel a distinción. Os/as alumnos/as que obteñan o premio extraordinario de bacharelato poderán concorrer, logo de inscrición, ao correspondente premio nacional. O alumnado que obteña o premio extraordinario de bacharelato poderá estar exento, durante o primeiro ano e por unha soa vez, do pagamento dos prezos públicos por matrícula no primeiro curso dos estudos superiores nun centro público, segundo se estableza na normativa vixente para o curso 2015/16.

Requisitos de participación

 1. Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 2014/15 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia.
 2. Ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75. Non computará na obtención da nota media a cualificación da materia de relixión.
 3. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas.

Prazo e forma de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (ata o 12 de xullo).

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado ED311A dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Os rexistros dos centros educativos non se consideran incluídos dentro das dependencias enumeradas no dito artigo. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa.

Xunto coa solicitude a que se fai referencia no artigo 4 desta orde entregarase, se é o caso, a seguinte documentación:

Fotocopia do documento de identidade (DNI ou NIE do solicitante) (só no caso de que o/a interesado/a non preste o consentimento para a consulta dos datos de identidade no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas).

A relación provisional de admitidos/as e excluídos/as farase pública nos dez días naturais posteriores á finalización do prazo de presentación de solicitudes. Os/as interesados/as disporán dun prazo de 10 días para a reclamación ou emenda das carencias ou deficiencias detectadas na documentación achegada.

O prazo máximo para publicar a relación definitiva de admitidos e excluídos será dun mes desde o día seguinte ao da finalización do prazo de presentación de solicitudes. A publicación das relacións provisional e definitiva do alumnado admitido e excluído publicaranse no portal educativo https://www.edu.xunta.es e na páxina de inicio da aplicación https://www.edu.xunta.es/premiosbac

Realización da proba para a obtención do premio

O alumnado deberá realizar unha proba que se estruturará en dúas partes:

 1. Primeira parte, para desenvolver en dúas horas:
  1. Análise e comentario crítico dun texto sobre un tema de carácter xeral, histórico, filosófico ou literario.
  2. Resposta a cuestións de carácter cultural ou lingüístico sobre un texto na lingua estranxeira cursada polo alumnado como materia común de bacharelato. O exercicio realizarase sen dicionario no idioma correspondente.
 2. Segunda parte, para desenvolver nunha hora:
  1. Desenvolvemento de temas, respostas a cuestións e/ou exercicios prácticos dunha materia propia da modalidade e cursada polo alumnado a elixir entre as seguintes: Bioloxía, Debuxo Artístico II, Física, Historia da Arte, Historia da Música e da Danza, Latín II, Literatura Universal, Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, Química, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica e Xeografía.

As probas realizaranse nos lugares e datas que se darán a coñecer mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia, e na páxina web https://www.edu.xunta.es/premiosbac .

  +información

Presentación de propostas para a adxudicación do comedor escolar curso 2015/16

ADXUDICACIÓN DO COMEDOR ESCOLAR DO IES XERMÁN ANCOCHEA QUEVEDO (A POBRA DE TRIVES) PARA O CURSO 2015/2016.

Segundo a normativa vixente, o IES Xermán Ancochea Quevedo de a Pobra de Trives abre o prazo de presentación de propostas para a adxudicación do servizo de comedor para o vindeiro curso mediante contrato menor. O prazo para a presentación de propostas vai dende o día 09 de xuño ata o día 23 de xuño, ámbolos dous incluídos. A documentación entregarase na secretaría do centro. O comedor do instituto dispón de un número máximo de 65 comensais e da servizo de comidas os luns dende setembro ata xuño.

As ofertas respectarán o orzamento máximo de licitación fixado en 4.31 euros (SEN IVE incluído) por menú diario, 4,74 euros ( CON IVE incluído 10%) por menú diario.

As empresas ou persoas interesadas deben presentar a seguinte documentación:

 1. Modelo de proposición económica (anexo I) da Instrución 2/2015, do 01de xuño sobre o funcionamento de comedores escolares.
 2. Documentación relativa á empresa (anexo III) da Instrución 2/2015, do 01 de xuño sobre o funcionamento de comedores escolares.
 3. Declaración responsable do titular (anexo IV) da Instrución 2/2015, do 01 de xuño sobre o funcionamento de comedores escolares.
 4. O/A adxudicatario/a deberá ter constituída, antes da formalización do contrato, unha poliza de seguro de responsabilidade civil (RC) que ampare os riscos xerais de explotación da actividade no centro educativo correspondente e os riscos por intoxicación alimentaria (ou tamén RC de produtos) por un capital mínimo de 60.000 euros.

Normativa

 • Instrución 2/2015, da secretaría xeral técnica da Consellería de Cultura, educación e ordenación universitaria, do 1 de xuño sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso 2015-2016.
 • Artigos 111 e 138 do Real Decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, plo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Para a cumplimentación dos anexos requiridos diríxanse á secretaría do centro.

Presentación de propostas para a adxudicación do servizo de cafetería para o curso 2015/16

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA PARA O CURSO 2015-2016

Segundo a normativa vixente, o IES Xermán Ancochea Quevedo de a Pobra de Trives abre o prazo de presentación de propostas para a adxudicación do servizo de cafetería para o vindeiro curso 2015-2016. O prazo para a presentación de propostas vai dende o día 09 de xuño ata o día 23 de xuño, ámbolos dous incluídos. A documentación entregarase na secretaría do centro.

As empresas ou persoas interesadas deben presentar a seguinte documentación:

 1. Os licitadores que desexen tomar parte neste procedemento presentarán a documentación administrativa e técnica necesaria a efectos de poder valorar a súa oferta segundo se detalla:
  • Se a empresa fose persoa xurídica española: copia auténtica ou compulsada do CIF, escritura ou documento de constitución, e no seu caso documentos que acrediten a súa representación.
  • Os empresarios individuais comunicarán o DNI ou do documento que, se é o caso, o substitúa regulamentariamente, da persoa titular ou propietaria da empresa segundo se establece no Anexo I, e no seu caso documentos que acrediten a representación.
  • Declaración responsable segundo modelo que se achega como anexo I.
  • Proposición oferta económica, ou canon anual (anexo II).
  • Memoria coa proposta de metodoloxía ou plan de negocio.
  • Persoa ou equipo de traballo asignado a realización do contrato.
  • Melloras propostas. Aportarase relación das melloras ofrecidas no servizo sen custo, que aporten vantaxes ao esixible nas condicións de realización do servizo.
  • Lista de prezos de artigos detallados no anexo III.

NORMATIVA APLICABLE:

 • Instrución 4/2015 do 01 de xuño, para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería.
 • Segundo se establece nos artigos 23,3, en relación cos artigos 111 e 138.3 do Real Decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
 • Apartado 6.4 da Instrución 4/2015 do 01 de xuño, que establece a documentación que deberán presentar os licitadores que desexen tomar parte neste procedemento.

Para a cumplimentación dos anexos requiridos diríxanse á secretaría do centro.

Calendario de exames finais ciclos 2014-2015

1º ciclo medio

DATA HORA AULA MÓDULO PROFESOR
16/06 11:30   MP0234 Electrotécnia  
17/06 11:30   MP0233 Electrónica  
18/06 08:30   MP0232 Automatismos industriais  
19/06 08:30 205 MP0241 FOL Mº Jesús
18/06 11:30   MP0235 Instalacións eléctricas interiores  

1º ciclo superior

DATA HORA AULA MÓDULO PROFESOR
16/06 10:10 113 MP0520 Sistemas e circuitos eléctricos  
17/06 08:30 110 MP0518 Técnicas e procesos en Instalacións eléctricas  
18/06 11:30 Taller 2 MP0521 Técnicas e procesos en Instalacións domóticas e automáticas  
19/06 08:30 205 MP0241 FOL Mº Jesús

2º ciclo superior

DATA HORA AULA MÓDULO PROFESOR
15/06 11:30 101 MP0522 Desenv. Redes Elect e C.T. Fernando
16/06 08:30 Teoría
11:30 Práctica
101 MP0523 Conf. Inst. Dom. e Aut. Diana Mª
17/06 08:30 101 MP0524 Con. Inst. Elect. Pedro
18/06 08:30 101 MP0519 Doc. Téc. Inst. Elect. Antonio
18/06 11:30 101 MP0602 Xest. Mont. Mant. Inst. Elect Antonio
19/06 08:30 205 MP0528 Emp. e Inic. Emprendedora Mª Jesús
17/06 11:30 101 MP0526 Prox. Sist. Elect. e Aut. (Exposicións) Profesorado de 2º CS

Powered by Drupal - Design by artinet