Concurso de resolución de problemas matemáticos. 1ª semana

Convócase un concurso de resolución de problemas para alumnos do IES Xermán Ancochea Quevedo. Este concurso versará sobre a figura de Martin Gardner, do que se cumpre neste curso escolar o primeiro centenario do seu nacemento.

Aquí tedes os problemas da primeira semana

Convocatoria de probas para a obtención do título de graduado en ESO.

Requisitos.

 Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, número 5 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008): “O alumnado con dezaoito anos cumpridos que non fose proposto para o título de graduado en educación secundaria obrigatoria e teña avaliación negativa ata nun máximo de cinco materias disporá, durante os dous anos inmediatamente seguintes ao remate da súa escolarización, dunha convocatoria anual de probas para superar as materias con avaliación negativa. Esta convocatoria terá lugar no mes de xuño e será incompatible con estar cursando as ensinanzas de adultos ou coa presentación ás probas libres para obter o título de graduado en educación secundaria previstas na Lei orgánica de educación”.

4. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2014/15 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria ou no segundo curso dun programa de cualificación profesional inicial.

5. O alumnado matriculado durante o curso 2014/15 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:
5.1. Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
5.2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
O incumprimento dalgún destes requisitos suporá a anulación da inscrición na convocatoria das probas e dos posibles resultados académicos obtidos nelas.

Forma, lugar e prazos de presentación.

Os prazos de matrícula serán:

 – Convocatoria de maio: 16 de marzo ao 27 de marzo de 2015, ambos os dous incluídos.

 – Convocatoria de setembro: 1 ao 10 de xullo de 2015, ambos os dous incluídos.

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

As solicitudes de inscrición deberán presentarse en soporte papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario que figura no anexo I, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es e que tamén se facilitará no noso centro.

Xunto coa solicitude, achegarase a seguinte documentación:

  • Fotocopia do DNI ou pasaporte, ou doutro documento equivalente cando non se autorice a súa consulta telemática .

  • Copia cotexada, se procede, do certificado dos ámbitos da proba superados en anteriores convocatorias ou a certificación académica de ámbitos ou materias superados .

  • Acreditación de proceder doutra comunidade autónoma ou dun país estranxeiro no caso de que se solicite a exención de lingua galega.

  • Certificación do ditame de discapacidade no caso de que se solicite o recoñecemento de necesidades especiais, cando esta fose recoñecida por outra Administración distinta da Xunta de Galicia ou non se autorice a súa consulta.

As persoas aspirantes formalizarán a súa inscrición nalgún dos centros que constituirán tribunais para a avaliación das probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria. Na provincia de Ourense o centro de referencia é Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomayor, 4.

Exención de lingua galega.

Durante o período de inscrición, as persoas aspirantes poderán dirixir á dirección do centro a solicitude de exención de lingua galega para que non sexa obxecto de avaliación nesta convocatoria.

Listas de admitidos e reclamacións.

No prazo dos quince días posteriores á conclusión do prazo de presentación de solicitudes, os centros publicarán a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas, na cal se indicarán os motivos da exclusión. Tamén constarán as exencións da proba de lingua galega.

As persoas aspirantes disporán dun prazo de tres días hábiles para a reclamación, contados a partir do día seguinte ao da publicación da lista de admitidos. Transcorrido ese prazo, publicarase a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas.

Realización das probas.

As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde os días 29 de maio e 9 de setembro para as respectivas convocatorias.

Entre as 8.30 e as 9.00 horas iniciarase o chamamento para o acceso aos espazos de realización da proba.

Normas de realización das probas.

1. Para a realización das probas, as persoas inscritas acreditarán a súa identidade presentando o DNI, pasaporte ou calquera outro documento recoñecido en dereito. Non se permitirá o acceso ás persoas que non estean correctamente identificadas.

2. Na proba do ámbito científico-tecnolóxico, o alumnado poderá utilizar as calculadoras científicas habituais non programables.

3. Non se permitirá o uso do teléfono móbil con calquera finalidade nin ningún outro dispositivo electrónico, agás o mencionado no punto anterior.

4. Os aspirantes, unha vez resolta cada proba, que será de respostas pechadas, trasladarán as opcións elixidas a unha folla de respostas.

Cualificación global da proba.

Os días 10 de xuño e 17 de setembro no enderezo http://www.edu.xunta.es farase pública a listaxe de cualificacións provisionais de cada unha das convocatorias.

Contra a cualificación provisional, poderase presentar reclamación ante a presidencia do tribunal no prazo de cinco días hábiles tras a publicación da listaxe provisional.

Transcorrido o prazo de reclamacións, elevarase a definitiva a listaxe de cualificacións que será publicada os días 18 de xuño e 25 de setembro no enderezo web http://www.edu.xunta.es

Contra a listaxe definitiva da proba, poderase interpor no prazo dun mes recurso de alzada ante o xefe ou xefa territorial correspondente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que esgotará a vía administrativa.

As persoas aspirantes que superen os tres ámbitos da proba serán propostas polo centro para a expedición do título de graduado en educación secundaria obrigatoria, a través da aplicación de xestión administrativa de centros (XADE).

Máis información.

Proba para a obtención do título de bacharel para maiores de 20 anos.

Convocadas as probas para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

Máis información.

Alerta amarela por nevaradas

A Axencia Estatal de Meteoroloxía alerta dun fenómeno meteorolóxico adverso de nivel amarelo, durante o día 15 de xaneiro de 2015, a partires das 18:00 h ata as 12:00 h do día 16, por nevadas que afectarán as zonas meteorolóxicas de montaña de Lugo, sur de Lugo, montaña de Ourense, sur e noroeste de Ourense e interior de Pontevedra.

Ante dita situación de risco, a Comisión de Alertas acordou a NON SUSPENSIÓN DAS ACTIVIDADES DOCENTES, con seguimento das condicións climáticas.

Para o caso de que as circunstancias da localidade onde se atopa o centro supuxesen un risco maior, os/as directores/as poderán adoptar as decisión oportunas respecto da suspensión da actividade docente.

A información meteorolóxica poderá ser consultada a través da páxina web do CAE 112 (www.axega112.org).

Convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais a través da experiencia laboral.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou no Diario Oficial de Galicia a Orde do 16 de decembro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais no marco do programa Acredítate, que está recollida na páxina web www.edu.xunta.es/fp.

A convocatoria establece a oferta de unidades de competencia e o número de prazas, os prazos para presentar as solicitudes de inscrición, o calendario do procedemento e as sedes onde se realizan o asesoramento e a avaliación das persoas candidatas.

+información

Vídeos educativos.

No seguinte enlace, podedes atopar unha serie de vídeos divulgativos elaborados dende o IES Enrique Díez Canedo de Puebla de la Calzada, en Badajoz.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgnSGd4uwSUkEnKeLDj7ZUiJHks6KF57P

Recollida de xoguetes usados para donalos á Cruz Vermella

Os IES Carlos Casares de Viana do Bolo e o IES Xermán Ancochea Quevedo da Pobra de Trives colaboramos conxuntamente nesta iniciatica co obxectivo de recoller xoguetes usados para donalos á Cruz Vermella.

A pretensión desta actividade é concienciar ó alumnado na adquisición de hábitos de soliedaridade. Os centros educativos debemos educar ó alumnado en valores transversais que procuren nas novas xeracións unha formación integral, solidaria e empática. Con esta iniciativa, buscamos que o alumnado se conciencie das carencias e necesidades que están a pasar moitos nenos e nenas no noso país.


Menú comedor decembro 2015


Día

Menú

Luns 1

  • Macarróns á boloñesa

  • Lombo á prancha con patacas

  • Macedonia

Luns 15

  • Sopa de polo

  • Pizza

  • Xeado

Prácticas Taller: “Instalacións Eléctricas e Domóticas”. FPB Curso 2014-2015.

 1.- Instalación de 1 toma de corrente.

 2.- Instalación de 3 tomas de corrente.

 3.- Instalación de 1 punto de luz.

 4.- Instalación de 2 lámpadas en serie.

 5.- Instalación de 2 lámpadas en paralelo.

 

6.- Instalación de 1 lámpada, arranque-apagamento dende 2 interruptores en serie.

7.- Instalación de 1 lámpada, arranque-apagamento dende 2 interruptores en paralelo.

8.- Instalación de 3 lámpadas, montaxe serie-paralelo.

9.- Instalación de 1 lámpada, en paralelo con 1 timbre (accionado por pulsador) y outra lámpada (entrada vivenda).

10.-Instalación de 1 lámpada con arranque-apagamento alternativo mediante 2 conmutadores.

11.-Instalación de 1 lámpada con arranque-apagamento alternativo mediante 3 conmutadores (1 conmutador de cruzamento).

 

12.- Instalación de 2 lámpadas con arranque alternativo, mediante conmutador.

13.-Medicións (tensión, intensidade, resistencia, continuidade y potencia) en circuítos serie, paralelo y mixtos (con polímetro dixital/analóxico, pinza amperimétrica, y vatímetro analóxico).

14.- Iluminación dun soto, adega ou en fervenza. Montaxe galería cega.

 

15.-Instalación de varios puntos de luz independentes con arranque-apagamento en fervenza.

16.- Conmutada de pontes.

17.- Conmutada de paso longo “prohibida”.

18.- Instalación de 2 lámpadas en conexión bolboreta.

19.- Comprobación de Interruptores Magnetotérmicos y Diferenciais.

 

20.-Patio de una vivenda. Instalación dun punto de luz e dunha toma de corrente.

21.- Conmutada desde 4 postos.

22.- Corredor dunha vivenda. Instalación de 3 puntos de luz, gobernados dende 4 postos, e 2 tomas de corrente.

 

  

PRÁCTICAS FEITAS EN SETEMBRO, OUTUBRO Y NOVEMBRO 2014.

 

 

Oficina de seguridade do internauta.

Aquí podedes atopar información e soporte para evitar e resolver os problemas de seguridade que poden existir navegando por Internet.

Powered by Drupal - Design by artinet