Becas 2014/2015

Convocatoria de becas de carácter xeral para o curso académico 2014/2015 para estudiantes que cursen estudos postobrigatorios. No caso do noso centro esta convocatoria comprende as ensinanzas de:

 • Bacharelato.
 • Formación profesional de grao medio e grao superior.
 • Formación profesional básica.

Máis información

Comezo do curso 2014-2015

O próximo martes día 16 de setembro comezan as actividades lectivas para o alumnado deste centro. A presentación terá lugar ás 12:30 no salón de actos do centro.

O horario do transporte escolar dese día ten a chegada ás 12:30 ao centro, e a saída do mesmo ás 14:00

En canto aos libros de texto o profesorado das diferentes materias informará sobre a utilización ou non do libro de texto na súa materia. O alumnado que se acolla ás axudas para os libros só pode utilizar as axudas para a adquisición de libros.

 

Calendario exames setembro. Curso 2013-2014

ESO

  Luns 1 Martes 2 Mércores 3
08:30-10:00   Bioloxía e xeoloxía Lingua galega e literatura
10:15-11:45 Ciencias da natureza
Física e química
Ciencias sociais, xeografía e historia Matemáticas
12:00-13:30 Lingua castelá e literatura Música
Educación plástica e visual
Inglés

Bacharelato

  Luns 1 Martes 2 Mércores 3
08:30-10:00 Electrotecnia
Xeografía
  Lingua galega e literatura
10:15-11:45 Física
Latín
Historia de España Matemáticas
12:00-13:30 Lingua castelá e literatura
Química
Filosofía e cidadanía
Historia da filosofía
Inglés

Pendentes ESO

  Luns 1 Martes 2 Mércores 3
08:30-10:00   Inglés Matemáticas
10:15-11:45      
12:00-13:30      

Pendentes bacharelato

  Luns 1 Martes 2 Mércores 3
08:30-10:00   Inglés
Lingua galega e literatura
Matemáticas
10:15-11:45      
12:00-13:30     Filosofía e cidadanía

Admisión a ciclos formativos 2014-2015

Período ordinario de admisión

Presentación de solicitudes: 17 de xuño ao 4 de xullo ás 13:00 horas

Matriculación 1ª adxudicación: 18 ao 24 de xullo ás 13:00 horas

Premios extraordinarios de bacharelato.

Publicada a convocatoria dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2013/2014.

+información

Centros residenciais docentes.

Publicada a convocatoria de prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2014/2015.

Máis información sobre a convocatoria.

Páxinas web dos centros.

Solicitude.

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA PARA O CURSO 2014-2015

 

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA PARA O CURSO 2014-2015

 

Segundo a normativa vixente1, o IES Xermán Ancochea Quevedo de a Pobra de Trives abre o prazo de presentación de propostas para a adxudicación do servizo de cafetería para o vindeiro curso 2014-20152. O prazo para a presentación de propostas vai dende o día 17 de xuño ata o día 26 de xuño, ámbolos dous incluídos. A documentación entregarase na secretaría do centro.

 

As empresas ou persoas interesadas deben presentar a seguinte documentación3:

 

 1. Os licitadores que desexen tomar parte neste procedemento presentarán a documentación administrativa e técnica necesaria a efectos de poder valorar a súa oferta segundo se detalla4:

 

 • Se a empresa fose persoa xurídica española: copia auténtica ou compulsada do CIF, escritura ou documento de constitución, e no seu caso documentos que acrediten a súa representación.

 • Os empresarios individuais comunicarán o DNI ou do documento que, se é o caso, o substitúa regulamentariamente, da persoa titular ou propietaria da empresa segundo se establece no Anexo I, e no seu caso documentos que acrediten a representación.

 • Declaración responsable segundo modelo que se achega como anexo I.

 • Proposición oferta económica, ou canon anual (anexo II).

 • Memoria coa proposta de metodoloxía ou plan de negocio.

 • Persoa ou equipo de traballo asignado a realización do contrato.

 • Melloras propostas. Aportarase relación das melloras ofrecidas no servizo sen custo, que aporten vantaxes ao esixible nas condicións de realización do servizo.

 • Lista de prezos de artigos detallados no anexo III.

 

1 Instrución 4/2014 do 5 de xuño, para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería.

 

2Segundo se establece nos artigos 23,3, en relación cos artigos 111 e 138.3 do Real Decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

 

3Para a cumplimentación dos anexos requiridos diríxanse á secretaría do centro.

 

4Apartado 6.4 da Instrución 4/2014 do 5 de xuño, que establece a documentación que deberán presentar os licitadores que desexen tomar parte neste procedemento.

 

Preinscripción a ciclos formativos de grao medio e superior. Curso 2014-2015

Ciclos formativos curso 2014-2015

Aberto o prazo de preinscripción a ciclos formativos de grao medio e superior dende o 17 de xuño ata o 2 de xullo, pódense solicitar e cubrir os impresos na secretaría do centro.

Máis información na páxina de FP da Xunta de Galicia.

Contratación do servizo de comedor escolar. Curso 2014-2015

Contratación do servizo de comedor escolar
Curso 2014-2015

Segundo a normativa vixente, o IES Xermán Ancochea Quevedo de a Pobra de Trives abre o prazo de presentación de propostas para a adxudicación 2 do servizo de comedor para o vindeiro curso mediante contrato menor. O prazo para a presentación de propostas vai dende o día 17 de xuño ata o día 26 de xuño, ámbolos dous incluídos. A documentación entregarase na secretaría do centro. O comedor do instituto dispón de un número máximo de 65 comensais e da servizo de comidas os luns dende setembro ata xuño.

As ofertas respectarán o orzamento máximo de licitación fixado en 4.74 euros (10% IVE incluído) por menú diario.

As empresas ou persoas interesadas deben presentar a seguinte documentación:

 1. Modelo de proposición económica (anexo I) da Instrución 2/2014, do 5 de xuño sobre o funcionamento de comedores escolares.
 2. Documentación relativa á empresa (anexo III) da Instrución 2/2014, do 5 de xuño sobre o funcionamento de comedores escolares.
 3. Declaración responsable do titular (anexo IV) da Instrución 2/2014, do 5 de xuño sobre o funcionamento de comedores escolares.
 4. O/A adxudicatario/a deberá ter constituída, antes da formalización do contrato, unha poliza de seguro de responsabilidade civil (RC) que ampare os riscos xerais de explotación da actividade no centro educativo correspondente e os riscos por intoxicación alimentaria (ou tamén RC de produtos) por un capital mínimo de 60.000 euros.

Normativa

Instrución 2/2014, da secretaría xeral técnica da Consellería de Cultura, educación e ordenación universitaria, do 5 de xuño sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso 2014-2015.

Artigos 111 e 138 do Real Decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, plo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Para a cumplimentación dos anexos requiridos diríxanse á secretaría do centro.

Powered by Drupal - Design by artinet