Convocatoria de probas de acceso a ciclos formativos de formación profesional para o ano 2014.

GRAO MEDIO.

Requisitos.

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.

Inscrición.

A solicitude de inscrición, segundo o modelo do anexo I, para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio irá dirixida ao director ou á directora de calquera centro docente público da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparta ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2013/14. O prazo de presentación estará abranguido entre os días 31 de marzo e 11 de abril de 2014, ambos os dous incluídos.

En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de correos na cabeceira da primeira folla do documento que se quere enviar para garantir que a data de remisión é anterior á finalización do prazo de presentación.

Realización da proba.

As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 4 de xuño de 2014 no horario que se indica deseguido:

– Ás 9.00 horas: presentación.
– Das 10.00 ás 13.00 horas: parte matemática e parte sociolingüística.
– Das 16.00 ás 18.00 horas: parte científico-técnica.

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición.

GRAO SUPERIOR.

Requisitos.

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e estean nalgunha das seguintes situacións:

a) Ter dezanove anos ou facelos no ano natural de realización da proba.
b) Facer ou ter feitos os dezaoito anos no ano natural de realización da proba, e dispor dun título de técnico que pertenza a algunha familia profesional incluída na opción a que se opta.

Inscrición.

A solicitude de inscrición, segundo o modelo do anexo II, para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior irá dirixida ao director ou á directora de calquera centro docente público da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparta ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2013/14 (agás no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro). O prazo de presentación estará abranguido entre os días 10 e 21 de marzo de 2014, ambos os dous incluídos.

En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de correos na cabeceira da primeira folla do documento que se quere enviar para garantir que a data de remisión é anterior á finalización do prazo de presentación.

Realización da proba.

As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 7 de maio de 2014 no horario que se indica deseguido:

– Ás 9.00 horas: presentación.
– Das 10.15 ás 13.30 horas: parte común da proba (Matemáticas, Lingua Galega e Lingua Castelá).
– Das 16.00 ás 18.30 horas: parte específica da proba (materias específicas da opción vinculada ao ciclo formativo ao que se desexe acceder)

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición.

Máis Información.

Menú comedor abril 2014


DÍA

MENÚ

LUNS 7

 • Arroz branco con tomate e salchichas

 • Milanesa de polo con ensalada

 • Piña e melocotón

LUNS 28

 • Ensalada de pasta

 • Calamares guisados con cachelos

 • Natillas

Rally sen fronteiras. Participación en Santiago de Compostela

Noraboa a todos os participantes

Os alumnos de 1º da ESO do noso centro quedaron de segundos de Galicia no Rally sen fronteiras que se celebrou na facultade de química da universidade de Santiago de Compostela.

Este é o diploma que o acredita :-)

Tanto os alumnos e alumnas participantes coma os profesores o pasaron moi ben, e aproveitouse a viaxe para facer un pouquiño de turismo por Santiago.

Foi unha lástima xa que puideron gañar, pero a tensión da proba xogoulles unha mala pasada.

De todas formas fixérono moi ben e deixaron o pabellón ben alto.

Rally sen Fronteiras

Noraboa ao alumnado de primeiro da ESO que se clasificou para o rally matemático.

As probas celebraranse na facultade de química de Santiago de Compostela.

Na saída irá todo o alumnado que participou na competición aínda que non se clasificase debido ás regras do concurso que non permiten a un centro levar dous equipos do mesmo curso.

As probas serán o venres 28 de marzo de 2014 ás 12:00 da mañá.

No caso de gañar a proba en Santiago os alumnos terían que ir á final a Toulouse.

Sorte a todos os integrantes do equipo participante.

Convocatoria de probas para a obtención do título de graduado en ESO.

Requisitos.

 Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

 2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

 3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, número 5 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008): “O alumnado con dezaoito anos cumpridos que non fose proposto para o título de graduado en educación secundaria obrigatoria e teña avaliación negativa ata nun máximo de cinco materias disporá, durante os dous anos inmediatamente seguintes ao remate da súa escolarización, dunha convocatoria anual de probas para superar as materias con avaliación negativa. Esta convocatoria terá lugar no mes de xuño e será incompatible con estar cursando as ensinanzas de adultos ou coa presentación ás probas libres para obter o título de graduado en educación secundaria previstas na Lei orgánica de educación”.

 4. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2013/14 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria ou no segundo curso dun programa de cualificación profesional inicial.

 Forma, lugar e prazos de presentación.

 Os prazos de matrícula serán:

 – Convocatoria de maio: 24 de marzo ao 4 de abril de 2014, ambos os dous incluídos.

 – Convocatoria de setembro: 1 ao 10 de xullo de 2014, ambos os dous incluídos.

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

 As solicitudes de inscrición deberán presentarse en soporte papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario que figura no anexo I, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es e que tamén se facilitará no noso centro.

 En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na primeira folla do formulario para garantir que a data de remisión é anterior á de peche da convocatoria.

 Xunto coa solicitude, achegarase a seguinte documentación:

 • Fotocopia do DNI cando non se autorice a súa consulta telemática .

 • Copia cotexada, se procede, do certificado dos ámbitos da proba superados en anteriores convocatorias ou a certificación académica de ámbitos ou materias superados .

 • Acreditación de proceder doutra comunidade autónoma ou dun país estranxeiro no caso de que se solicite a exención de lingua galega.

 • Certificación do ditame de discapacidade no caso de que se solicite o recoñecemento de necesidades especiais, cando esta fose recoñecida por outra Administración distinta da Xunta de Galicia ou non se autorice a súa consulta.

 As persoas aspirantes formalizarán a súa inscrición nalgún dos centros que constituirán tribunais para a avaliación das probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria. Na provincia de Ourense o centro de referencia é Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomayor, 4.

 Exención de lingua galega.

 Durante o período de inscrición, as persoas aspirantes poderán dirixir á dirección do centro a solicitude de exención de lingua galega para que non sexa obxecto de avaliación nesta convocatoria.

Listas de admitidos e reclamacións.

 No prazo dos quince días posteriores á conclusión do prazo de presentación de solicitudes, os centros publicarán a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas, na cal se indicarán os motivos da exclusión. Tamén constarán as exencións da proba de lingua galega.

 As persoas aspirantes disporán dun prazo de tres días hábiles para a reclamación, contados a partir do día seguinte ao da publicación da lista de admitidos. Transcorrido ese prazo, publicarase a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas.

 Realización das probas.

 As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde os días 23 de maio e 11 de setembro para as respectivas convocatorias.

 Entre as 8.30 e as 9.00 horas iniciarase o chamamento para o acceso aos espazos de realización da proba.

 Normas de realización das probas.

1. Para a realización das probas, as persoas inscritas acreditarán a súa identidade presentando o DNI, pasaporte ou calquera outro documento recoñecido en dereito. Non se permitirá o acceso ás persoas que non estean correctamente identificadas.

 2. Na proba do ámbito científico-tecnolóxico, o alumnado poderá utilizar as calculadoras científicas habituais non programables.

 3. Non se permitirá o uso do teléfono móbil con calquera finalidade nin ningún outro dispositivo electrónico, agás o mencionado no punto anterior.

 4. Os aspirantes, unha vez resolta cada proba, que será de respostas pechadas, trasladarán as opcións elixidas a unha folla de respostas.

Cualificación global da proba.

Os días 5 de xuño e 20 de setembro os tribunais farán pública a listaxe de cualificacións provisionais de cada unha das convocatorias, que tamén poderá ser consultada no enderezo web http://www.edu.xunta.es

 Contra a cualificación provisional, poderase presentar reclamación ante a presidencia do tribunal no prazo de cinco días hábiles tras a publicación da listaxe provisional.

 Transcorrido o prazo de reclamacións, elevarase a definitiva a listaxe de cualificacións.

Contra a listaxe definitiva da proba, poderase interpor no prazo dun mes recurso de alzada ante o xefe ou xefa territorial correspondente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que esgotará a vía administrativa.

As persoas aspirantes que superen os tres ámbitos da proba serán propostas polo centro para a expedición do título de graduado en educación secundaria obrigatoria, a través da aplicación de xestión administrativa de centros (XADE).

Máis información.

Códigos de comprobación de error

Las matemáticas molan tanto que pueden adivinar un número en el que piensas, y lo pueden adivinar aunque mientas.

Inténtalo.

Alerta meteorolóxica

Esto é o que di a consellería sobre o tempo.

Alerta da xunta

Páxina de meteogalicia

Admisión alumnado para o curso 2014/2015

Oferta de postos escolares

Curso

Prazas

Ofertadas

Reservadas

Vacantes

1º ESO

60

21

39

2º ESO

60

28

32

3º ESO

60

15

45

4º ESO

60

18

42

1º BAC-HeC

16

4

12

1º BAC-CeT

17

8

9

2º BAC-HeC

17

11

6

2º BAC-CeT

16

8

8

Calendario de admisión e matrícula

 • Reserva de praza no centro de adscrición: 1-15 de febreiro. Anexo I para descargar en galego e castelán. [PECHADO]
 • Solicitudes de admisión: 1-20 de marzo
 • Presentación da documentación acreditativa dos criterios alegados para o baremo: 24 de marzo-4 de abril.
 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: antes do 25 de abril.
 • Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio.
 • Prazo ordinario de matrícula ESO e BACHARELATO: 25 de xuño-10 de xullo.
 • Prazo extraordinario de matrícula ESO e BACHARELATO: 1-10 de setembro.

Nota informativa

 • Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar; en caso contrario, perderanse os dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
 • O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicalo ao mesmo tempo ao centro de orixe.
 • O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Centros adscritos

O IES Xermán Ancochea Quevedo ten adscritos os seguintes centros educativos para as ensinanzas de ESO e Bacharelato.

 • CEIP Manuel Bermúdez Couso da Pobra de Trives.
 • CEIP de Manzaneda.
 • CPI Virxe dos Remedios (adscrito para bacharelato).

Servizos complementarios

 • Transporte escolar:
  • ESO: gratuíto.
  • BACHARELATO: gratuíto previa solicitude á dirección do centro e autorización por parte da xefatura territorial de educación, dentro dos itinerarios establecidos para o ensino obrigatorio.
 • Comedor escolar (só os luns).

Normativa reguladora

Para o proceso de admisión

 • LEI ORGÁNICA 8/1985, DO 3 DE XULLO, REGULADORA DO DEREITO Á EDUCACIÓN. (BOE 4 de julio de 1985)
 • LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN. (BOE 4 de maio de 2006).
 • LEI ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
 • DECRETO 229/2011, DO 7 DE SETEMBRO, QUE REGULA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DO ALUMNADO DOS CENTROS DOCENTES DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA NOS CALES SE IMPARTEN ENSINANZAS ESTABLECIDAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN (DOG 21 de decembro de 2011).
 • DECRETO 254/2012, DO 13 DE DECEMBRO, POLO QUE SE REGULA A ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTEN AS ENSINANZAS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO  REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN. (DOG 26 de decembro de 2012).
 • ORDE DO 12 DE MARZO DE 2013 POLA QUE SE DESENVOLVE O PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SUSTENTADOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTAN ENSINANZAS DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN. (DOG 15 de marzo de 2013).

Para os servizos complementarios

 • Decreto 203/1986, polo que se regulan provisionalmente determinados aspectos do transporte escolar.
 • Decreto 160/1988, do 9 de xuño, polo que se regula a prestación de servicios de transporte escolar e de obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia.
 • DECRETO 132/2013, de 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación.

Así amencía hoxe (10-ii-2014) o noso centro

Se fas click nas fotos poderás ver máis na galería

Fai click na foto para ver máis na galeríaFai click na foto para ver máis na galería

Powered by Drupal - Design by artinet