Menú comedor outubro 2015


Día Menú
Luns 5
 • Sopa
 • Milanesa de tenreira con patacas
 • Xeado
Luns 19
 • Arroz con tomate e salchichas
 • Pescado con ensalada
 • Melocotón e piña
Luns 26
 • Entremés
 • Carne asada con patacas
 • Iogur

Xa chega o novo curso 2015-16

Xa vai comezar o novo curso escolar.

Aproveitade que o luns é festivo local.

Collede moita enerxía para o novo curso e sorte a todos.

Para poder descansar de tanta festa o martes temos que estar ás 12:30 no centro, pero tede en conta os que viaxades en autobús que van facer as rutas como se entraramos ás 12:00

BECAS E AXUDAS DE CARÁCTER XERAL 2015-2016

As becas xerais para estudos non universitarios diríxense a estudiantes que no curso 2015-2016 estén matriculados en alguno de los siguientes niveles:

 • Primeiro e segundo cursos de Bacharelato.

 • Formación Profesional de Grao Medio e de Grao Superior.

 • Ensinanzas Artísticas Profesionais.

 • Ensinanzas Deportivas.

 • Ensinanzas Artísticas superiores.

 • Estudios relixiosos superiores.

 • Estudios militares superiores.

 • Estudios de idiomas en Escolas Oficiais, incluida a modalidade de distancia.

 • Cursos de acceso e de preparación para probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior, impartidos en centros públicos e privados concertados.

 • Formación Profesional Básica.

Prazo de presentación

 • Desde o 7 de agosto de 2015.

 • Ata o 30 de setembro de 2015.

Forma de presentación da solicitude

 • A solicitude preséntase mediante formulario on-line a través da páxina web do ministerio. Non hai que aportar documentación, pois as unidades encargadas da tramitación consultarán e obterán da administración correspondente todos os datos necesarios para verificar que se reúnen os requisitos xerais, académicos e económicos.

 • De tódalas formas, en calquera momento as unidades encargadas da tramitación poderán requerirlle a presentación de documentación relacionada ca solicitude de beca.

Máis información

Lista de admitidos no fondo solidario de libros

Dende o día de hoxe 7 de xullo, os/as alumnos/as que solicitastes libros do fondo solidario, podedes consultar o listado de adxudicacións nos taboleiros do centro ou en secretaría.

Exames setembro curso 2014-2015

  Martes 1-IX Mércores 2-IX Xoves 2-IX
08:30-10:00 Matemáticas ESO
Matemáticas Bach
Matemáticas (ESO Pendentes)
Inglés (ESO Pendentes)
Historia de España Bach
Tecnoloxía ESO
Filosofía Bach
Ciencia e sociedade FPB
10:15-11:45 Lingua castelá ESO
Lingua castelá Bach
Xeografía Bach
Ins. Elé. Dom. FPB
Lingua galega ESO
Lingua galega Bach
Grego I Bach
His. mun. cont. Bach
Cien. terra e amb. Bach
Eq. elé. elé. FPB
12:00-13:30 Inglés ESO
Inglés Bach
CSXH ESO
CCNN ESO
Física química ESO
Bioloxía e xeoloxía ESO
Bioloxía Bach
Ciencias aplicadas FPB

Física Bach
Química Bach
Latín I Bach

16:00-19:00 Educación física ESO
Educación física Bach
  Música ESO
Música Bach

Prácticas de laboratorio: "FÍSICA-QUÍMICA" Curso 2014-2015

Los alumnos de 2º ESO realizaron experimentos de química en el laboratorio de Química del instituto.

Profesora: Carmen Pérez Rodríguez

Centros residenciais docentes.

Publicada a convocatoria de prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2015/2016.

Máis información sobre a convocatoria.

Páxinas web dos centros.

Enlace á sede electrónica da Xunta de Galicia.

Solicitude.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO: "FÍSICA- QUÍMICA"

1º BACH. 2014-2015

Profesoras: Carmen Pérez Rodríguez y Mercedes Leira.

Información do proceso de admisión a ciclos formativos. Curso 2015-2016.

Para acceder a toda a información relacionada co proceso de admisión aos ciclos formativos de formación profesional, preme no seguinte enlace.

Premios extraordinarios de bacharelato.

Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia os premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalizase os estudos de bacharelato no curso 2014/15.

Poderase conceder un máximo de 20 premios extraordinarios. Cada premio estará dotado con 1.000 € compatibles con calquera outro premio, incluídos os premios nacionais de bacharelato. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá, ademais, un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro público onde estea depositado o expediente académico anotaralle nel a distinción. Os/as alumnos/as que obteñan o premio extraordinario de bacharelato poderán concorrer, logo de inscrición, ao correspondente premio nacional. O alumnado que obteña o premio extraordinario de bacharelato poderá estar exento, durante o primeiro ano e por unha soa vez, do pagamento dos prezos públicos por matrícula no primeiro curso dos estudos superiores nun centro público, segundo se estableza na normativa vixente para o curso 2015/16.

Requisitos de participación

 1. Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 2014/15 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia.
 2. Ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75. Non computará na obtención da nota media a cualificación da materia de relixión.
 3. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas.

Prazo e forma de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (ata o 12 de xullo).

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado ED311A dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Os rexistros dos centros educativos non se consideran incluídos dentro das dependencias enumeradas no dito artigo. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa.

Xunto coa solicitude a que se fai referencia no artigo 4 desta orde entregarase, se é o caso, a seguinte documentación:

Fotocopia do documento de identidade (DNI ou NIE do solicitante) (só no caso de que o/a interesado/a non preste o consentimento para a consulta dos datos de identidade no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas).

A relación provisional de admitidos/as e excluídos/as farase pública nos dez días naturais posteriores á finalización do prazo de presentación de solicitudes. Os/as interesados/as disporán dun prazo de 10 días para a reclamación ou emenda das carencias ou deficiencias detectadas na documentación achegada.

O prazo máximo para publicar a relación definitiva de admitidos e excluídos será dun mes desde o día seguinte ao da finalización do prazo de presentación de solicitudes. A publicación das relacións provisional e definitiva do alumnado admitido e excluído publicaranse no portal educativo https://www.edu.xunta.es e na páxina de inicio da aplicación https://www.edu.xunta.es/premiosbac

Realización da proba para a obtención do premio

O alumnado deberá realizar unha proba que se estruturará en dúas partes:

 1. Primeira parte, para desenvolver en dúas horas:
  1. Análise e comentario crítico dun texto sobre un tema de carácter xeral, histórico, filosófico ou literario.
  2. Resposta a cuestións de carácter cultural ou lingüístico sobre un texto na lingua estranxeira cursada polo alumnado como materia común de bacharelato. O exercicio realizarase sen dicionario no idioma correspondente.
 2. Segunda parte, para desenvolver nunha hora:
  1. Desenvolvemento de temas, respostas a cuestións e/ou exercicios prácticos dunha materia propia da modalidade e cursada polo alumnado a elixir entre as seguintes: Bioloxía, Debuxo Artístico II, Física, Historia da Arte, Historia da Música e da Danza, Latín II, Literatura Universal, Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, Química, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica e Xeografía.

As probas realizaranse nos lugares e datas que se darán a coñecer mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia, e na páxina web https://www.edu.xunta.es/premiosbac .

  +información

Powered by Drupal - Design by artinet