Calendario exames setembro. Curso 2013-2014

ESO

  Luns 1 Martes 2 Mércores 3
08:30-10:00   Bioloxía e xeoloxía Lingua galega e literatura
10:15-11:45 Ciencias da natureza
Física e química
Ciencias sociais, xeografía e historia Matemáticas
12:00-13:30 Lingua castelá e literatura Música
Educación plástica e visual
Inglés

Bacharelato

  Luns 1 Martes 2 Mércores 3
08:30-10:00 Electrotecnia
Xeografía
  Lingua galega e literatura
10:15-11:45 Física
Latín
Historia de España Matemáticas
12:00-13:30 Lingua castelá e literatura
Química
Filosofía e cidadanía
Historia da filosofía
Inglés

Pendentes ESO

  Luns 1 Martes 2 Mércores 3
08:30-10:00   Inglés Matemáticas
10:15-11:45      
12:00-13:30      

Pendentes bacharelato

  Luns 1 Martes 2 Mércores 3
08:30-10:00   Inglés
Lingua galega e literatura
Matemáticas
10:15-11:45      
12:00-13:30     Filosofía e cidadanía

Admisión a ciclos formativos 2014-2015

Período ordinario de admisión

Presentación de solicitudes: 17 de xuño ao 4 de xullo ás 13:00 horas

Matriculación 1ª adxudicación: 18 ao 24 de xullo ás 13:00 horas

Premios extraordinarios de bacharelato.

Publicada a convocatoria dos premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2013/2014.

+información

Centros residenciais docentes.

Publicada a convocatoria de prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2014/2015.

Máis información sobre a convocatoria.

Páxinas web dos centros.

Solicitude.

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA PARA O CURSO 2014-2015

 

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA PARA O CURSO 2014-2015

 

Segundo a normativa vixente1, o IES Xermán Ancochea Quevedo de a Pobra de Trives abre o prazo de presentación de propostas para a adxudicación do servizo de cafetería para o vindeiro curso 2014-20152. O prazo para a presentación de propostas vai dende o día 17 de xuño ata o día 26 de xuño, ámbolos dous incluídos. A documentación entregarase na secretaría do centro.

 

As empresas ou persoas interesadas deben presentar a seguinte documentación3:

 

 1. Os licitadores que desexen tomar parte neste procedemento presentarán a documentación administrativa e técnica necesaria a efectos de poder valorar a súa oferta segundo se detalla4:

 

 • Se a empresa fose persoa xurídica española: copia auténtica ou compulsada do CIF, escritura ou documento de constitución, e no seu caso documentos que acrediten a súa representación.

 • Os empresarios individuais comunicarán o DNI ou do documento que, se é o caso, o substitúa regulamentariamente, da persoa titular ou propietaria da empresa segundo se establece no Anexo I, e no seu caso documentos que acrediten a representación.

 • Declaración responsable segundo modelo que se achega como anexo I.

 • Proposición oferta económica, ou canon anual (anexo II).

 • Memoria coa proposta de metodoloxía ou plan de negocio.

 • Persoa ou equipo de traballo asignado a realización do contrato.

 • Melloras propostas. Aportarase relación das melloras ofrecidas no servizo sen custo, que aporten vantaxes ao esixible nas condicións de realización do servizo.

 • Lista de prezos de artigos detallados no anexo III.

 

1 Instrución 4/2014 do 5 de xuño, para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería.

 

2Segundo se establece nos artigos 23,3, en relación cos artigos 111 e 138.3 do Real Decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

 

3Para a cumplimentación dos anexos requiridos diríxanse á secretaría do centro.

 

4Apartado 6.4 da Instrución 4/2014 do 5 de xuño, que establece a documentación que deberán presentar os licitadores que desexen tomar parte neste procedemento.

 

Preinscripción a ciclos formativos de grao medio e superior. Curso 2014-2015

Ciclos formativos curso 2014-2015

Aberto o prazo de preinscripción a ciclos formativos de grao medio e superior dende o 17 de xuño ata o 2 de xullo, pódense solicitar e cubrir os impresos na secretaría do centro.

Máis información na páxina de FP da Xunta de Galicia.

Contratación do servizo de comedor escolar. Curso 2014-2015

Contratación do servizo de comedor escolar
Curso 2014-2015

Segundo a normativa vixente, o IES Xermán Ancochea Quevedo de a Pobra de Trives abre o prazo de presentación de propostas para a adxudicación 2 do servizo de comedor para o vindeiro curso mediante contrato menor. O prazo para a presentación de propostas vai dende o día 17 de xuño ata o día 26 de xuño, ámbolos dous incluídos. A documentación entregarase na secretaría do centro. O comedor do instituto dispón de un número máximo de 65 comensais e da servizo de comidas os luns dende setembro ata xuño.

As ofertas respectarán o orzamento máximo de licitación fixado en 4.74 euros (10% IVE incluído) por menú diario.

As empresas ou persoas interesadas deben presentar a seguinte documentación:

 1. Modelo de proposición económica (anexo I) da Instrución 2/2014, do 5 de xuño sobre o funcionamento de comedores escolares.
 2. Documentación relativa á empresa (anexo III) da Instrución 2/2014, do 5 de xuño sobre o funcionamento de comedores escolares.
 3. Declaración responsable do titular (anexo IV) da Instrución 2/2014, do 5 de xuño sobre o funcionamento de comedores escolares.
 4. O/A adxudicatario/a deberá ter constituída, antes da formalización do contrato, unha poliza de seguro de responsabilidade civil (RC) que ampare os riscos xerais de explotación da actividade no centro educativo correspondente e os riscos por intoxicación alimentaria (ou tamén RC de produtos) por un capital mínimo de 60.000 euros.

Normativa

Instrución 2/2014, da secretaría xeral técnica da Consellería de Cultura, educación e ordenación universitaria, do 5 de xuño sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso 2014-2015.

Artigos 111 e 138 do Real Decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, plo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Para a cumplimentación dos anexos requiridos diríxanse á secretaría do centro.

Axudas para a adquisición de libros de texto.

Convocatoria de axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014/2015.

+información.

Exames extraordinarios ciclo superior 2013-2014

Datas dos exames

1º Ciclo medio

Día Hora Módulo Aula
Luns 16-06-2014 10:10 Automatismos industriais B03
Martes 17-06-2014 08:30 Instalacións eléctricas interiores S01
Martes 17-06-2014 09:20 FOL 205
Mércores 18-06-2014 08:30 Electrónica 206
Mércores 18-06-2014 09:20 Electrotécnia 206

1º Ciclo superior

Día Hora Módulo Aula
Luns 16-06-2014 11:30 Sistemas e circuitos eléctricos 113
Luns 16-06-2014 15:30 Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas B03
Martes 17-06-2014 08:30 FOL 205
Martes 17-06-2014 11:30 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas S01
Xoves 19-06-2014 08:30 Procesos en instalacións en ICT B03

2º Ciclo superior

Día Hora Módulo Aula
Venres 13-06-2014 09:20 Documentación técnica en instalacións eléctricas 101
Luns 16-06-2014 15:30 Configuración de instalacións domóticas e automáticas B03
Martes 17-06-2014 08:30 Empresa e iniciativa emprendedora 205
Mércores 18-06-2014 11:30 Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación 101
Xoves 19-06-2014 08:30 Configuración de instalacións eléctricas 101
Xoves 19-06-2014 12:20 Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas 101

Powered by Drupal - Design by artinet