Menú comedor xuño 2016


Día Menú
Luns 2
 • Macarróns con carne
 • Pizza
 • Iogur
Luns 13
 • Entremés
 • Milanesa de polo con patacas
 • Melocotón e ananás
Luns 20
 • Sopa
 • Lombo á prancha con ensalada
 • Xeado

Calendario exameis finais ciclos 2015/2016

1º ciclo superior

DATA HORA AULA MÓDULO PROFESOR
14/06 10:10 113 MP0520 Sistemas e circuitos eléctricos Antonio
15/06 10:10 B03 MP0517 Procesos en instalacións de infraestructuras comúns de telecomunicacións

Bernardino

16/06 11:30 B03 MP0521 Técnicas e procesos en Instalacións domóticas e automáticas Castor
17/06 09:20 S01 MP0518 Técnicas e procesos en Instalacións eléctricas Jaime
13/06 09:20 208 MP0241 FOL Roi

2º ciclo superior

DATA HORA AULA MÓDULO PROFESOR
13/06 11:30 101 MP0523 Conf. Inst. Dom. e Aut. Carlos
15/06 11:30 101 MP0519 Doc. Téc. Inst. Elect. Antonio
17/06 11:30 101 MP0524 Con. Inst. Elect. Carlos
15/06 09:20 101 MP0526 Prox. Sist. Elect. e Aut. (Exposicións) Profesorado de 2º CS

Parámetros de ponderación 2016/2017.

No DOG do xoves, 12 de maio, aparecen publicados os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e os parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade no curso 2016/2017 para as ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia.

Enlace ao DOG.

Enlace á páxina da CIUG.

Actividades alumnado do centro (Actualizado 5/05/2016)


Concurso fotográfico 2016

Prazo de entrega: do 9 de maio ao 10 de xuño de 2016

Concurso aberto para todo o alumnado do centro

Bases expostas no centro

Charla da DGT

O día 20 de xuño de 2016 de 10:00 a 11:30 para 3º, 4º da ESO, ciclos e bacharelato

Festival da primavera

Ás 11:30 para todo o alumnado do centro

Clase cultural de inglés

O día 9 de xuño de 2016 de 09:20 a 10:10 para 3º e 4º da ESO e de 10:10 a 11:00 para 1º e 2º da ESO

Acto de graduación de 2º bach, fp básica e 2º de ciclo medio e superior

 

Actuación "Tropa de trapo"

O día mércores 18 de maio de 2016 de 11:30 a 14:00 para toda a ESO

Excursión de divulgación xeolóxica na Ribeira Sacra

O día 5 de maio de 08:30 a 14:00. Participa o alumnado de 3º e 4º da ESO e 1º bacharelato de ciencias

Correlingua, letras galegas

O día 4 de maio en Ourense. Participa todo o alumnado da ESO.

Teatro inglés Ourense

O día 5 de abril

Teatro Galego Santiago

O día 13 de abril Cambio de fecha para o 15 de abril por folga do estudiantado

Charla prevención condutas violentas

No centro o día 29 de marzo de 08:30 a 11:00 a 2º ESO e o venres 1 de abril de 08:30 a 11:00 a 1º ESO

Charla sexualidade

No centro o día 29 de marzo de 11:30 a 14:00 a 4º ESO e o venres 1 de abril de 11:30 a 14:00 a 3º ESO

Saída Casa da Mata

O día 5 de abril para o alumnado de 1º ESO

Viaxes de estudos

4º ESO e 1º Bach viaxe a Amsterdam do 14 ao 19 de xuño

1º, 2º e 3º ESO viaxe aos Picos de Europa do 17 ao 23 de xuño

Convocatoria de prazas nas residencias xuvenís para o curso 2016/2017.

Convócanse, en réxime de concorrencia competitiva, 220 prazas para mozos e mozas (de 16 a 30 anos) nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social que, por razóns de estudo ou traballo, se vexan na obriga de permanecer fóra do concello onde teñen a súa residencia familiar.

 O número de prazas convocadas e a súa distribución por residencias son as seguintes:

Cidade

Residencia

Número de prazas

Lugo

Centro residencial xuvenil LUG

74 home/muller

Ourense

Florentino López Cuevillas

55 home/muller

Vigo

Altamar

91 home/muller

 Requisitos xerais:

 • Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento da solicitude de praza.

 • Non ter perdido a condición de residente por causa imputable á persoa solicitante.

 • Ter os 16 anos feitos e non superar os 30, na data do 31 de decembro de 2016.

 Requisitos específicos para a mocidade estudante:

 • Cursar estudos de formación profesional ou ciclos formativos, de bacharelato, estudos universitarios tendentes á obtención do título de grao ou equivalente ou ben, mentres non se xeneralice a implantación dos novos títulos universitarios, estudos universitarios de 1º, 2º ou 3º ciclo nunha facultade ou escola universitaria, ou estudos superiores en ensinanzas artísticas.

 • Que no concello onde radique a súa residencia familiar non exista oferta de centros públicos para realizar o curso, nivel ou grao correspondente aos estudos que vaia cursar o/a solicitante. Exceptúase do anterior a realización de estudos universitarios nos cales o/a solicitante non acade a nota de corte ou puntuación académica mínima exixida para o ingreso nas facultades ou escolas universitarias da localidade de residencia familiar.

 Solicitude:

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes será un mes contado desde o día seguinte ao da publicación no DOG da presente convocatoria (27/04/2016).

Condicións económicas :

a) Habitación dobre: 324 € por residente e mes.

b) Habitación cuádrupla: 250 € por residente e mes.

Servizos ofertados :

Ademais dos servizos de aloxamento e mantenza, as residencias xuvenís ofrecen con carácter xeral os seguintes:

 • Aula de estudo-biblioteca.

 • Salas de xogos.

 • Televisión e vídeo.

 • Actividades culturais e deportivas.

 • Información aos pais e/ou ás nais ou titores/as legais sobre o comportamento do seu fillo ou da súa filla cando os/as pais/nais ou titores/as legais o soliciten ou cando a dirección da residencia o considere necesario.

Texto da convocatoria.

Enlace á sede electrónica da Xunta de Galicia.

Máis información no departamento de orientación.

 

 

Premios extraordinarios de bacharelato.

Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia os premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalice os estudos de bacharelato no curso 2015/2016.

Poderase conceder un máximo de 20 premios extraordinarios. Cada premio estará dotado con 1.000 € compatibles con calquera outro premio, incluídos os premios nacionais de bacharelato. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá, ademais, un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro público onde estea depositado o expediente académico anotaralle nel a distinción. Os/as alumnos/as que obteñan o premio extraordinario de bacharelato poderán concorrer, logo de inscrición, ao correspondente premio nacional. O alumnado que obteña o premio extraordinario de bacharelato poderá estar exento, durante o primeiro ano e por unha soa vez, do pagamento dos prezos públicos por matrícula no primeiro curso dos estudos superiores nun centro público, segundo se estableza na normativa vixente para o curso 2016/2017.

Requisitos de participación

 1. Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 2015/16 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia.
 2. Ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75. A nota media será a media aritmética de todas as materias, redondeada á centésima máis próxima e, en caso de equidistancia, á superior. Non computará na obtención da nota media a cualificación da materia de relixión.
 3. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas.

Prazo e forma de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do 3 de maio de 2016.

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado ED311A dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Os rexistros dos centros educativos non se consideran incluídos dentro das dependencias enumeradas no dito artigo. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa.

Xunto coa solicitude a que se fai referencia no artigo 4 desta orde entregarase, se é o caso, a seguinte documentación:

Fotocopia do documento de identidade (DNI ou NIE do solicitante) (só no caso de que o/a interesado/a non preste o consentimento para a consulta dos datos de identidade no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas).

A relación provisional de admitidos/as e excluídos/as farase pública nos dez días naturais posteriores á finalización do prazo de presentación de solicitudes. Os/as interesados/as disporán dun prazo de 10 días para a reclamación ou emenda das carencias ou deficiencias detectadas na documentación achegada.

O prazo máximo para publicar a relación definitiva de admitidos e excluídos será dun mes desde o día seguinte ao da finalización do prazo de presentación de solicitudes. A publicación das relacións provisional e definitiva do alumnado admitido e excluído publicaranse no portal educativo https://www.edu.xunta.es e na páxina de inicio da aplicación https://www.edu.xunta.es/premiosbac

Realización da proba para a obtención do premio

O alumnado deberá realizar unha proba que se estruturará en dúas partes:

 1. Primeira parte, para desenvolver en dúas horas:
  1. Análise e comentario crítico dun texto sobre un tema de carácter xeral, histórico, filosófico ou literario.
  2. Resposta a cuestións de carácter cultural ou lingüístico sobre un texto na lingua estranxeira cursada polo alumnado como materia común de bacharelato. O exercicio realizarase sen dicionario no idioma correspondente.
 2. Segunda parte, para desenvolver nunha hora:
  1. Desenvolvemento de temas, respostas a cuestións e/ou exercicios prácticos dunha materia propia da modalidade e cursada polo alumnado a elixir entre as seguintes: Bioloxía, Debuxo Artístico II, Física, Historia da Arte, Historia da Música e da Danza, Latín II, Literatura Universal, Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, Química, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica e Xeografía.

As probas realizaranse nos lugares e datas que se darán a coñecer mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia, e na páxina web https://www.edu.xunta.es/premiosbac .

Actividades de formación en linguas estranxeiras 2016.

Publicada a convocatoria de axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2016, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos publicos, en réxime de concorrencia competitiva.

+información.

Actividades para pais e nais


Visionado de vídeo e posterior debate sobre:

“A sociedade ante a educación e o comportamento dos menores”

Data: Martes 15 de Marzo de 2016

Hora: 16:00

Lugar: Biblioteca do IES Xermán Ancochea Quevedo

Incluído dentro das actividades do Club de Lectura.

Conferencia

Mitos y realidades de internet:
“Lo que se debe enseñar a los hijos sobre Internet”

Impartida por:

 • Don Xosé Manuel Domínguez Prieto
  Doutor en Filosofía, Director do Instituto da Familia de Ourense e profesor do IES Eduardo Blanco Amor de Ourense
 • Don Carlos Ferreiro García
  Doutor en Matemáticas, especialista en novas tecnoloxías, membro do Instituto da Familia de Ourense e profesor do IES Xermán Ancochea Quevedo da Pobra de Trives

Data: Mércores, 30 de marzo de 2016

Hora: 17:00

Lugar: Salón de actos do IES Xermán Ancochea Quevedo

Becas de inmersión lingüística.

CONVOCATORIA

Convócanse un máximo de 2400 becas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística de inglés en España en réxime de internado e pensión completa, de unha semana de duración, no mes de xullo de 2016.

REQUISITOS

 1. Ter nacido entre o 1 de xaneiro de 1996 e o 31 de decembro de 1999, e estar matriculado no curso 2015/2016 en calquera curso dalgún dos seguintes estudos:

 Bacharelato.

 Ensinanzas profesionais de música e danza.

 Grao medio de formación profesional.

 Grao medio de artes plásticas e deseño.

 Grao medio de ensinanzas deportivas.

 Ensinanzas de idiomas de nivel intermedio ou avanzado.

 1. Obter no curso 2015/2016 a condición de becario do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte conforme á Resolución 30 de julio de 2015, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan becas de carácter xeral, para o curso académico 2015/2016, para estudantes que cursen estudos postobligatorios. (BOE do 6 agosto).

 2. Ter totalmente aprobado o curso inmediato anterior, cuhna nota final mínima de 7,50 puntos na asignatura de inglés.

SOLICITUDES

Os interesados deberán cumprimentar a solicitude mediante o formulario accesible por internet a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte no apartado correspondente a "Trámites y Servicios”.

O prazo para a presentación de solicitudes finalizará o día 8 de abril de 2016.

CUANTÍA DAS AXUDAS

A obtención da axuda comportará a cobertura de todos os gastos inherentes á participación no curso, con excepción de 100,00 euros para completar o precio total do curso e dos gastos de desprazamento ao Centro que lle sexa asignado, que serán por conta do participante.

Máis información.

Powered by Drupal - Design by artinet