Convocatoria de probas de acceso a ciclos formativos de formación profesional para o ano 2016.

GRAO MEDIO.

Requisitos.

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.

Requisitos de acceso a ciclos formativos de grao medio:

 • Título de graduado en educación secundaria obrigatoria.
 • Título profesional básico.
 • Título de técnico dun ciclo formativo de grao medio de formación profesional específica.
 • Título de técnico auxiliar de formación profesional.
 • Segundo curso do bacharelato unificado e polivalente (BUP) rematado ou cun máximo de dúas materias pendentes no conxunto dos dous primeiros cursos.
 • Segundo curso do primeiro ciclo experimental da reforma das ensinanzas medias (REM).
 • Terceiro curso do plan de estudos de 1963 ou segundo curso de comúns experimental das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos.
 • Outros estudos declarados equivalentes, para efectos académicos, con algún dos anteriores.
 • Titulación universitaria ou equivalente, para efectos académicos.
 • Módulos obrigatorios (módulos profesionais e módulos formativos de carácter xeral) dun programa de cualificación profesional inicial (PCPI) cursados desde o curso 2011-2012.
 • Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
 • Proba de acceso á ciclos formativos.

Inscrición.

A solicitude de inscrición, segundo o modelo do anexo I, para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio irá dirixida ao director ou á directora de calquera centro docente público da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparta ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2015/16. O prazo de presentación estará abranguido entre os días 4 ao 15 de abril de 2016, ambos os dous incluídos.

As solicitudes deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedimiento ED312C) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.es. En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de correos na cabeceira da primeira folla do documento que se quere enviar para garantir que a data de remisión é anterior á finalización do prazo de presentación.

As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.

Realización da proba.

As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 25 de maio de 2016 no horario que se indica deseguido:

– Ás 9.00 horas: presentación.
– Das 10.00 ás 13.00 horas: parte matemática e parte sociolingüística.
– Das 16.00 ás 18.00 horas: parte científico-técnica.

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición.

GRAO SUPERIOR.

Requisitos.

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba.

Os requisitos de acceso a ciclos formativos de grao superior son os seguintes:

 • Título de bacharel establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Título de bacharel establecido na Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.
 • Segundo curso de calquera modalidade de bacharelato experimental regulado pola Orde ministerial do 21 de outubro de 1986 (BOE do 6 de novembro).
 • Título de bacharelato unificado e polivalente establecido na Lei orgánica 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educación e financiamento da reforma educativa.
 • Título de técnico superior, de técnico especialista ou equivalente para efectos académicos.
 • Título de técnico de formación profesional.
 • Titulación universitaria ou equivalente para efectos académicos.
 • Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
 • Proba de acceso á ciclos formativos de grao superior.

Inscrición.

A solicitude de inscrición, segundo o modelo do anexo II, para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior irá dirixida ao director ou á directora de calquera centro docente público da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparta ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2015/16 (agás no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro). O prazo de presentación estará abranguido entre os días 15 e 26 de febreiro 2016, ambos os dous incluídos.

As solicitudes deberán presentarse papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedemento ED312D) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.es. En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de correos na cabeceira da primeira folla do documento que se quere enviar para garantir que a data de remisión sexa anterior á finalización do prazo de presentación.

As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.

Realización da proba.

As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 20 de abril de 2016 no horario que se indica deseguido:

– Ás 9.00 horas: presentación.
– Das 10.15 ás 13.30 horas: parte común da proba (Matemáticas, Lingua Galega e Lingua Castelá).
– Das 16.00 ás 18.30 horas: parte específica da proba (materias específicas da opción vinculada ao ciclo formativo ao que se desexe acceder)

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición.

Máis Información.

Convocatoria de probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2016.

A través desta convocatoria, a Consellería de Cultura educación e Ordenación Universitaria, regula o procedemento para realizar os exames encamiñados á obtención tanto dos carnés como de calquera outra habilitación profesional necesaria no ámbito da seguridade industrial.

+información.

Admisión alumnado curso 2016-2017

Calendario de admisión e matrícula

 • Reserva de praza no centro de adscrición: 1-15 de febreiro. Anexo I para descargar en galego e castelán.
 • Solicitudes de admisión: 1-20 de marzo
 • Presentación da documentación acreditativa dos criterios alegados para o baremo: 24 de marzo-4 de abril.
 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: antes do 25 de abril.
 • Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio.
 • Prazo ordinario de matrícula ESO e BACHARELATO: 25 de xuño-10 de xullo.
 • Prazo extraordinario de matrícula ESO e BACHARELATO: 1-10 de setembro.

Nota informativa

 • Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar; en caso contrario, perderanse os dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
 • O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicalo ao mesmo tempo ao centro de orixe.
 • O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Centros adscritos

O IES Xermán Ancochea Quevedo ten adscritos os seguintes centros educativos para as ensinanzas de ESO e Bacharelato.

 • CEIP Manuel Bermúdez Couso da Pobra de Trives.
 • CEIP de Manzaneda.
 • CPI Virxe dos Remedios (adscrito para bacharelato).

Servizos complementarios

 • Transporte escolar:
  • ESO: gratuíto.
  • BACHARELATO: gratuíto previa solicitude á dirección do centro e autorización por parte da xefatura territorial de educación, dentro dos itinerarios establecidos para o ensino obrigatorio.
 • Comedor escolar (só os luns).

Normativa reguladora

Para o proceso de admisión

 • LEI ORGÁNICA 8/1985, DO 3 DE XULLO, REGULADORA DO DEREITO Á EDUCACIÓN. (BOE 4 de julio de 1985)
 • LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN. (BOE 4 de maio de 2006).
 • LEI ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
 • DECRETO 229/2011, DO 7 DE SETEMBRO, QUE REGULA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DO ALUMNADO DOS CENTROS DOCENTES DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA NOS CALES SE IMPARTEN ENSINANZAS ESTABLECIDAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN (DOG 21 de decembro de 2011).
 • DECRETO 254/2012, DO 13 DE DECEMBRO, POLO QUE SE REGULA A ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTEN AS ENSINANZAS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO  REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN. (DOG 26 de decembro de 2012).
 • ORDE DO 12 DE MARZO DE 2013 POLA QUE SE DESENVOLVE O PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SUSTENTADOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTAN ENSINANZAS DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN. (DOG 15 de marzo de 2013).

Para os servizos complementarios

 • Decreto 203/1986, polo que se regulan provisionalmente determinados aspectos do transporte escolar.
 • Decreto 160/1988, do 9 de xuño, polo que se regula a prestación de servicios de transporte escolar e de obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia.
 • DECRETO 132/2013, de 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación.

Convocatoria de probas para a obtención do título de graduado en ESO.

Requisitos.

 Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, número 5 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008): “O alumnado con dezaoito anos cumpridos que non fose proposto para o título de graduado en educación secundaria obrigatoria e teña avaliación negativa ata nun máximo de cinco materias disporá, durante os dous anos inmediatamente seguintes ao remate da súa escolarización, dunha convocatoria anual de probas para superar as materias con avaliación negativa. Esta convocatoria terá lugar no mes de xuño e será incompatible con estar cursando as ensinanzas de adultos ou coa presentación ás probas libres para obter o título de graduado en educación secundaria previstas na Lei orgánica de educación”.

4. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2015/16 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin das de formación profesional básica.

5. O alumnado matriculado durante o curso 2015/16 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:
5.1. Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
5.2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.
O incumprimento dalgún destes requisitos suporá a anulación da inscrición na convocatoria das probas e dos posibles resultados académicos obtidos nelas.

Forma, lugar e prazos de presentación.

Os prazos de matrícula serán:

 – Convocatoria de maio: 7 de marzo ao 18 de marzo de 2016, ambos os dous incluídos.

 – Convocatoria de setembro: 1 ao 8 de xullo de 2016, ambos os dous incluídos.

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

As solicitudes de inscrición deberán presentarse en soporte papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario que figura no anexo I, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es e que tamén se facilitará no noso centro.

Xunto coa solicitude, achegarase a seguinte documentación:

 • Fotocopia do DNI ou pasaporte, ou doutro documento equivalente cando non se autorice a súa consulta telemática .

 • Copia cotexada, se procede, do certificado dos ámbitos da proba superados en anteriores convocatorias ou a certificación académica de ámbitos ou materias superados.

 • Acreditación de proceder doutra comunidade autónoma ou dun país estranxeiro no caso de que se solicite a exención de lingua galega.

 • Certificación do ditame de discapacidade no caso de que se solicite o recoñecemento de necesidades especiais, cando esta fose recoñecida por outra Administración distinta da Xunta de Galicia ou non se autorice a súa consulta.

As persoas aspirantes formalizarán a súa inscrición nalgún dos centros que constituirán tribunais para a avaliación das probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria. Na provincia de Ourense o centro de referencia é Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomayor, 4.

Exención de lingua galega.

Durante o período de inscrición, as persoas aspirantes poderán dirixir á dirección do centro a solicitude de exención de lingua galega para que non sexa obxecto de avaliación nesta convocatoria.

Listas de admitidos e reclamacións.

No prazo dos quince días posteriores á conclusión do prazo de presentación de solicitudes, os centros publicarán a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas, na cal se indicarán os motivos da exclusión. Tamén constarán as exencións da proba de lingua galega.

As persoas aspirantes disporán dun prazo de tres días hábiles para a reclamación, contados a partir do día seguinte ao da publicación da lista de admitidos. Transcorrido ese prazo, publicarase a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas.

Realización das probas.

As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde os días 27 de maio e 8 de setembro para as respectivas convocatorias.

Entre as 8.30 e as 9.00 horas iniciarase o chamamento para o acceso aos espazos de realización da proba.

Normas de realización das probas.

1. Para a realización das probas, as persoas inscritas acreditarán a súa identidade presentando o DNI, pasaporte ou calquera outro documento recoñecido en dereito. Non se permitirá o acceso ás persoas que non estean correctamente identificadas.

2. Na proba do ámbito científico-tecnolóxico, o alumnado poderá utilizar as calculadoras científicas habituais non programables.

3. Non se permitirá o uso do teléfono móbil con calquera finalidade nin ningún outro dispositivo electrónico, agás o mencionado no punto anterior.

4. Os aspirantes, unha vez resolta cada proba, que será de respostas pechadas, trasladarán as opcións elixidas a unha folla de respostas.

Cualificación global da proba.

Os días 9 de xuño e 16 de setembro no enderezo http://www.edu.xunta.es farase pública a listaxe de cualificacións provisionais de cada unha das convocatorias.

Contra a cualificación provisional, poderase presentar reclamación ante a presidencia do tribunal no prazo de cinco días hábiles tras a publicación da listaxe provisional.

Transcorrido o prazo de reclamacións, elevarase a definitiva a listaxe de cualificacións que será publicada os días 17 de xuño e 27 de setembro no enderezo web http://www.edu.xunta.es

Contra a listaxe definitiva da proba, poderase interpor no prazo dun mes recurso de alzada ante o xefe ou xefa territorial correspondente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que esgotará a vía administrativa.

As persoas aspirantes que superen os tres ámbitos da proba serán propostas polo centro para a expedición do título de graduado en educación secundaria obrigatoria, a través da aplicación de xestión administrativa de centros (XADE).

Máis información.

Proba para a obtención do título de bacharel para maiores de 20 anos.

Convocadas as probas para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

 Requisitos das persoas aspirantes:

 1. Ser maior de vinte anos ou cumprir esa idade no ano 2016.

 2. Non estar en posesión do título de bacharel ou equivalente a efectos académicos.

 3. Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2015/2016.

 Forma, lugar e prazo de presentación.

 1. O prazo de presentación de solicitudes será entre o 18 de febreiro e o 3 de marzo de 2016.

 2. As solicitudes deberán presentarse en soporte papel según o modelo do anexo I da resolución, ou utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es

 3. Os centros onde se pode presentar a solicitude son os seguintes:

  1. Centro EPA Eduardo Pondal, rúa Pepín Rivero 3, 15003 A Coruña.

  2. IES San Clemente, rúa San Clemente s/n, 15705 Santiago de Compostela.

  3. Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa s/n, 27003 Lugo.

  4. Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomayor 4, 32002 Ourense.

  5. Centro EPA Río Lérez, avenida de Buenos Aires 26, 36002 Pontevedra.

  6. Centro EPA Berbés, rúa Marqués de Valterra 8-1º, 36202 Vigo.
 1. Documentación:

  1. Copia do DNI.

  2. Certificación do ditame de discapacidade, no caso de solicitar recoñecemento de necesidades especiais.

  3. Acreditación de proceder doutra comunidade autónoma ou do estranxeiro, no caso de solicitar a exención de Lingua galega e literatura.

  4. Certificacións académicas ou copia compulsada do libro de escolaridade e/ou historial académico, onde se acredite ter superado materias para validar algún exercicio, se procede.

 Celebración da proba.

 O 22 de abril de 2016 no IES San Clemente de Santiago de Compostela.

 Máis información

 

Convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais a través da experiencia laboral.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou no Diario Oficial de Galicia a Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais a través da experiencia profesional, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

A convocatoria establece a oferta de unidades de competencia e o número de prazas, os prazos para presentar as solicitudes de inscrición, o calendario do procedemento e as sedes onde se realizan o asesoramento e a avaliación das persoas candidatas.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 11 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2016.

+información

Menú comedor xaneiro 2016


Día Menú
Luns 11
 • Sopa de polo
 • Lombo con patacas
 • Iogur
Luns 18
 • Macarróns con bonito
 • San xacobos con ensalada
 • Tiramisú
Luns 25
 • Potaxe
 • Peixe con patacas
 • Natillas

Xa chega o novo curso 2015-16

Xa vai comezar o novo curso escolar.

Aproveitade que o luns é festivo local.

Collede moita enerxía para o novo curso e sorte a todos.

Para poder descansar de tanta festa o martes temos que estar ás 12:30 no centro, pero tede en conta os que viaxades en autobús que van facer as rutas como se entraramos ás 12:00

BECAS E AXUDAS DE CARÁCTER XERAL 2015-2016

As becas xerais para estudos non universitarios diríxense a estudiantes que no curso 2015-2016 estén matriculados en alguno de los siguientes niveles:

 • Primeiro e segundo cursos de Bacharelato.

 • Formación Profesional de Grao Medio e de Grao Superior.

 • Ensinanzas Artísticas Profesionais.

 • Ensinanzas Deportivas.

 • Ensinanzas Artísticas superiores.

 • Estudios relixiosos superiores.

 • Estudios militares superiores.

 • Estudios de idiomas en Escolas Oficiais, incluida a modalidade de distancia.

 • Cursos de acceso e de preparación para probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior, impartidos en centros públicos e privados concertados.

 • Formación Profesional Básica.

Prazo de presentación

 • Desde o 7 de agosto de 2015.

 • Ata o 30 de setembro de 2015.

Forma de presentación da solicitude

 • A solicitude preséntase mediante formulario on-line a través da páxina web do ministerio. Non hai que aportar documentación, pois as unidades encargadas da tramitación consultarán e obterán da administración correspondente todos os datos necesarios para verificar que se reúnen os requisitos xerais, académicos e económicos.

 • De tódalas formas, en calquera momento as unidades encargadas da tramitación poderán requerirlle a presentación de documentación relacionada ca solicitude de beca.

Máis información

Lista de admitidos no fondo solidario de libros

Dende o día de hoxe 7 de xullo, os/as alumnos/as que solicitastes libros do fondo solidario, podedes consultar o listado de adxudicacións nos taboleiros do centro ou en secretaría.

Powered by Drupal - Design by artinet