PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2016/2017

 

A Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Xunta de Galicia  informa do inicio do proceso de admisión de alumnos/as para o vindeiro curso escolar 2016/2017 (http://www.edu.xunta.es/portal/node/18048), baseado na Orde do 12 de marzo de 2013  pola que se desenvolve o procedemento para a  admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacherelato reguladas na lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Segundo esta Orde os prazos establecidos son os seguintes:

 

  1. Do 1 ao 15 de febreiro o alumnado de 6º poden presentar a reserva de praza (anexo I) para o IES A Paralaia (entregarase esta reserva no noso centro).

 

      2. Do 1 ao 20 de marzo realizarase a presentación das solicitudes de admisión (anexo II).

 

 Documentación que debemos aportar para a solicitude de admisión:

 

-  Impreso de solicitude de admisión que se pode recoller no centro ou premendo aquí.

 

-  DNI no alumno/a, Fotocopia do libro de familia ou documento acreditativo da idade.

 

OFERTA DE PRAZAS:

- EDUCACIÓN INFANTIL 4º NIVEL (3 ANOS):  22 VACANTES + 3 NEAE

- PRIMEIRO CURSO DE PRIMARIA: 15 VACANTES  + 3 NEAE  

 

ÁREA DE INFLUENCIA:

Ameixoada, Casal de abaixo, Paxarín, Abelendo  e a parte superior da estrada PO-313 dende o Mirador da Fraga ata a Porta do Cego (barrios da Parroquia de San Martiño).

 

Convidamos a visitar o CEIP Abelendo ós pais/nais de nenos-as da zona que cumpren tres anos no 2.016, ós pais/nais de nenos-as da zona que pasarían para 1º curso de primaria ou  para outros cursos no vindeiro curso escolar e que puideran estar interesados en reservar praza no CEIP Abelendo.

 

 

 

 

 

PLAN MADRUGA

A Federación de ANPAS "Arco da Vella" de Moaña, en colaboración co Concello de Moaña, ven de por en marcha para este curso 2015-2016 en tódolos Centros Educativos de Infantil e Primaria de Moaña o "Plan Madruga".

Este servizo, que xa esta en marcha en perído lectivo de setembro a xuño, terá un horario de 07:30 a 09:10 para os alumnos/as de Educación Infantil e Primaria matriculados neste centro e un custo de  28 euros mensuais para os fixos diarios e 3 euros para usuarios por día solto. O almorzo serviráse entre as 07:30 e os 30 minutos anteriores á hora de comezo do horario lectivo, polo que non se poderá facer uso deste servizo fóra deste horario.

Solicítase dende a Federación de ANPAS que todos aqueles potenciais usuarios deste servizo, sexan fixos ou posibles discontinuos, cubran a folla de inscrición a principio do curso que está a disposición dos interesados na dirección do centro.

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

ESTA ABERTO O PRAZO ATA O 30 DE SETEMBRO PARA A SOLICITUDE DE AXUDAS DE BECAS PARA ALUMNOS/AS CON NECESIDADES ESPECIAIS.

O ENLACE PARA MÁIS INFORMACIÓN E SOLICITUDE É O SEGUINTE:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/primaria-secundaria/beca-necesidad-especifica.html

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADAS AO ALUMNADO MATRICULADO EN ED. PRIMARIA

ORDE DO 25 DE AGOSTO DE 2015 POLA QUE SE CONVOCAN AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADAS AO ALUMNADO MATRICULADO EN ED. PRIMARIA, ED. SECUNDARIA OBRIGATORIA OU ED. ESPECIAL EN CENTROS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA O CURSO ESCOLAR 2015/16

 

 

REQUISITOS:

 

-         Pai/nai/titor legal do alumno.

-         Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

-         Ter renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros.

 

LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

 

-         Presentarase unha solicitude por cada alumno matriculado.

-         As solicitudes presentarasen en soporte papel, preferentemente no centro en que estea matriculado o alumno ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

-         O prazo de presentación será DUN MES a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

 

SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN:

 

-         Os formularios poderán obterse na guía de procedementos e servizos no enderezo https://sede.xunta.es, nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ou poderase tamén descargar en formato PDF do portal educativo no enderezo electrónico http://www.xunta.es

-         Se a solicitude se presenta no centro docente, presentarase orixinal e copia da documentación requirida. En caso de que a presentación non se faga no centro, deberá presentarse orixinal ou copia debidamente compulsada.

 

-         A documentación é a seguinte:

1.      Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta telemática.

2.      Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables da unidade familiar.

       No caso de non ter libro de familia ou se a situación familiar, no día 31 de decembro de 2013, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar.

3.      Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas do ano 2013 ou, na falta desta, o certificado tributario de imputacións dos membros computables da unidade familiar distintos da persoa solicitante, cando non autoricen a consulta telemática.

4.      No caso de discapacidade igual ou superior ao 33% dalgún membro da unidade familiar, incluído o alumno, deberá presentarse un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia en 31 de decembro de 2013:

 

·  Certificado emitido polo órgano competente.

·  Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de percepción de pensión de incapacidade permanente nos graos de total,absuluta ou grande invalidez, ou

·  Documentación acreditativa da condición de pensionista de clase pasiva cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

5.      No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar: documentación acreditativa.

 

    A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

 

 

ENMENDA DE SOLICITUDES:

 

-         Para aquelas solicitudes que non estean correctamente cubertas ou acompañadas polos documentos preceptivos, o centro requirirá a persoa interesada para que, nun prazo de dez días, emende as faltas ou remita os documentos preceptivos. De non facelo, considerarase que desistiu da súa petición e arquivarase o expediente nos termos previstos na lei.

-          Ademais da notificación individualizada, publicarase no taboleiro de anuncios do centro educativo a relación de solicitudes pendentes de emendar con indicación das deficiencias ou documentación de que carecen.

-          Unha vez entregado o vale, se o solicitante detectar algún erro, disporá de dez días hábiles para emendar a solicitude e devolverá o vale recibido.

 

ADQUISICÍN DO METERIAL ESCOLAR:

 

-         Unha vez que a persoa solicitante estea en posesión do vale, poderá adquirir material escolar no correspondente establecemento, á súa libre escolla e polo importe máximo que figura no documento.

-         As persoas beneficiarias do vale para a adquisición de material escolar poderán usalo no correspondente establecemento ata o día 31 de outubro de 2015 (este incluído).

-         Os vales non poderán ser fraccionados, é dicir, o importe total de cada vale só pode ser utilizado nun único establecemento.

 

    O contido desta orde e a información complementaria exporase no portal educativo da consellería no seguinte enderezo: http://www.edu.xunta.es

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS - LISTAXE DEFINITIVA CON AMPLIACIÓN DE EXISTENCIAS

 

LISTAXE DEFINITIVO DE ALUMNADO DE PRIMARIA

CON AMPLIACIÓN DE EXISTENCIAS

CEIP de Abelendo (Moaña - Pontevedra)

 

Curso: 3º Educación primaria

 

Apelidos e nome do alumno

 

Libros que recibe do fondo

 

CARBALLO GARCÍA, HUGO

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468222035 (Ciencias da Natureza)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

COSTAS ÁLVAREZ, NAIHARA

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468222035 (Ciencias da Natureza)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

DEL RÍO GONZÁLEZ, RAÚL

 

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468222035 (Ciencias da Natureza)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

FERREIRA TRIGO, SELINA

 

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468222035 (Ciencias da Natureza)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

FERVENZA RODRÍGUEZ, KEVIN

 

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468222035 (Ciencias da Natureza)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

GESTIDO FERNÁNDEZ, ADÁN

 

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468222035 (Ciencias da Natureza)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

MESQUIDA COSTA, YERAY

 

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468222035 (Ciencias da Natureza)

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

 

 

PACHECO ALONSO, HUGO

 

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

PENA SANTOMÉ, AARÓN

 

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468222035 (Ciencias da Natureza)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

PIÑEIRO GARCÍA, BREIXO

 

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468222035 (Ciencias da Natureza)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

SANTANA GABARRES, ALEXIS BORJA

 

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468222035 (Ciencias da Natureza)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

 

 

Curso: 5º Educación primaria

 

 

Apelidos e nome do alumno

 

Libros que recibe do fondo

 

ÁLVAREZ DURÁN, IAGO

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468223469 (Ciencias da Natureza)

9788468214696 (Matemáticas

 

 

BARCIA CHAPELA, LÍA

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

 

 

BERNÁRDEZ COSTA, NATALIA

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

 

CORRALES PAZÓ, AROA

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468223469 (Ciencias da Natureza)

 

CURRA SANTIAGO, ADRIAN

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468223469 (Ciencias da Natureza)

 

FERVENZA COUSO, NATALIA

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468223469 (Ciencias da Natureza)

 

FERVENZA SANTOMÉ, SIMÓN

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468223469 (Ciencias da Natureza)

 

 

GONZÁLEZ LONGUEIRA, LAURA

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

 

 

MARIÑO FERNÁNDEZ, ISAÍAS

 

 

 

MARIÑO FERNÁNDEZ, JOSÉ BENITO

 

 

 

PIÑEIRO COUSO, RAÚL

 

 

 

 

POMBAL PORTELA, DIEGO

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

 

RODRÍGUEZ BUDIÑO, AITANA

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468223469 (Ciencias da Natureza)

9788483490259 (Relixión Católica)

 

RÚA NOVAS, UXÍA

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468223469 (Ciencias da Natureza)

 

 

SOAGE ROSALES, YOEL

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

 

 

WAGENER GALVÁN, ELENA

 

 

 

 

 

OS LIBROS XA ADXUDICADOS, REPARTIRANSE EN SETEMBRO.

 

 

 

 

 

 

 

            A DIRECCIÓN

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO DE PRIMARIA

CEIP de Abelendo (Moaña - Pontevedra)

 

 

Curso: 3º Educación primaria

 

Apelidos e nome do alumno

 

Libros que recibe do fondo

 

CARBALLO GARCÍA, HUGO

 

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

COSTAS ÁLVAREZ, NAIHARA

 

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

 

DEL RÍO GONZÁLEZ, RAÚL

 

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

FERREIRA TRIGO, SELINA

 

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468222035 (Ciencias da Natureza)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

FERVENZA RODRÍGUEZ, KEVIN

 

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468222035 (Ciencias da Natureza)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

GESTIDO FERNÁNDEZ, ADÁN

 

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468222035 (Ciencias da Natureza)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

MESQUIDA COSTA, YERAY

 

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

PACHECO ALONSO, HUGO

 

 

PENA SANTOMÉ, AARÓN

 

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

PIÑEIRO GARCÍA, BREIXO

 

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

SANTANA GABARRES, ALEXIS BORJA

 

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468222035 (Ciencias da Natureza)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

 

 

Curso: 5º Educación primaria

 

 

Apelidos e nome do alumno

 

Libros que recibe do fondo

 

ÁLVAREZ DURÁN, IAGO

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468223469 (Ciencias da Natureza)

 

 

BARCIA CHAPELA, LÍA

 

 

 

BERNÁRDEZ COSTA, NATALIA

 

 

CORRALES PAZÓ, AROA

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468223469 (Ciencias da Natureza)

 

CURRA SANTIAGO, ADRIAN

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468223469 (Ciencias da Natureza)

 

FERVENZA COUSO, NATALIA

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468223469 (Ciencias da Natureza)

 

FERVENZA SANTOMÉ, SIMÓN

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

 

 

GONZÁLEZ LONGUEIRA, LAURA

 

 

 

MARIÑO FERNÁNDEZ, ISAÍAS

 

 

 

MARIÑO FERNÁNDEZ, JOSÉ BENITO

 

 

 

PIÑEIRO COUSO, RAÚL

 

 

 

 

POMBAL PORTELA, DIEGO

 

 

 

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

 

RODRÍGUEZ BUDIÑO, AITANA

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468223469 (Ciencias da Natureza)

9788483490259 (Relixión Católica)

 

RÚA NOVAS, UXÍA

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

 

 

SOAGE ROSALES, YOEL

 

 

 

WAGENER GALVÁN, ELENA

 

 

 

 

 

8-9 DE XUÑO ESTÁ ABERTO O PRAZO DE RECLAMACIÓN.

 

15 DE XUÑO PUBLICARASE A LISTA DEFINITIVA.

INFORMACIÓN POR DATAS SOBRE O FONDO SOLIDARIO DE LIBROS

INFORMACIÓN POR DATAS SOBRE O  FONDO SOLIDARIO DE LIBROS

 

 

 

7 DE XUÑO - FARASE A Publicación das listas provisionais:

 

·        Solicitudes admitidas. Alumnado por orde alfabética con asignacion de libros a alumno.

·        Solicitudes excluídas por: fóra de prazo; falta subsanación deficiencias solicitude e/ou documentación; falta devolución libros 2014/2015.

 

 

8 E 9 DE XUÑO - PRAZOS DE RECLAMACIÓN.

 

 

10 DE XUÑO - Data límite para gravar reclamacións en Fondolibros.

 

15 DE XUÑO - Publicación das listas definitivas.

 

 

ESTAS LISTAS  QUEDARÁN EXPOSTAS  NA PÁXINA WEB E TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO E FARASE A ENTREGA DE LIBROS ADXUDICADOS NO MES DE SETEMBRO.

 

 

LIBROS DE TEXTO 2015-2016

 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓNE ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

 CEIP ABELENDO Abelendo S/N 36954 MOAÑA (Pontevedra)* 

ceip.abelendo@edu.xunta.es ( 986-312233 fax 986 312233)

  

LIBROS DE 1º,2º,3º, 4º,5º E 6º

 

CURSO 2.015-2.016  CEIP DE ABELENDO

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO

1º CURSO DE PRIMARIA

 

LINGUA CASTELÁ

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA GALEGA

Lingua Santillana. Mochila lixeira. Saber Facer.

ISBN: 978-84-9972-542-0

 

 

MATEMÁTICAS

Matemáticas Santillana. Mochila ligera. Saber Hacer.

ISBN: 978-84-680-2017-4

 

CIENCIAS SOCIAIS E CIENCIAS DA NATUREZA

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS

-QUEST 1.PUPIL´S BOOK

Ed.Macmillan

ISBN 978-02-304-7897-8

100 DIN  A4 de 80 gr

 

 

MÚSICA

MELODÍA 1 ED. GALINOVA

ISBN 978 84 9737 2220

1 carpeta con 30 fundas plásticas

 

 

RELIXIÓN

Sen texto

Carpeta de plástico

100 DIN A4 80 gr

Bloc de cartulinas

Pegamento de barra

 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

 

Un paquete 500 DIN A4 80 gr

Resto de material en nota aparte

 

 

 

CURSO 2.015-2.016 CEIP DE ABELENDO

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO

2º CURSO DE PRIMARIA

 

LINGUA CASTELÁ

Lengua Santillana. Mochila ligera. Saber Hacer.

ISBN: 978-84-680-2546-9

 

 

LINGUA GALEGA

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS

Matemáticas Santillana. Mochila ligera. Saber Hacer.

ISBN: 978-84-680-2547-6

 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO

 

 

 

 

 

 

INGLÉS

QUEST 2. Pupils Book.

Editorial Macmillan. ISBN: 9780230478985

50 DIN A4 80 gr

 

 

MÚSICA

 

 

 

 

RELIXIÓN

Carpeta de plástico (serve a do ano pasado)

100 DIN A4 de 80 gr de cores suaves e fortes

Barra de pegamento

 

 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

Un paquete de 500 DIN A4 80 gr

O resto do material estará especificado en material para a aula.

 

 

CURSO 2.015-2.016  CEIP DE ABELENDO

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

3º CURSO DE PRIMARIA

 

LINGUA CASTELÁ

LENGUA 3º PRIMARIA

ED. EDEBÉ -  TALENTIA

ISBN  978-84-68314693

 

 

LINGUA GALEGA

LINGUA 3º  PRIMARIA

ED. SM XERME

ISBN  978-84-98544206

 

 

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 3º PRIMARIA

ISBN 978-84-67885743

ED.ANAYA

 

 

CIENCIAS SOCIAIS

SOCIAIS 3º PRIMARIA

ED.VICENS-VIVES (Aula activa) 

ISBN 978-84-68222011

 

 

CIENCIAS DA NATUREZA

NATURAIS 3º PRIMARIA

ED.VICENS-VIVES (Aula activa)

ISBN 978-84-68222035

 

 

 

INGLÉS

INGLÉS 3º PRIMARIA

QUEST 3 Pupils Book.

ISBN 978-02- 30477735

Ed. MACMILLAN

QUEST 3 Activity Book.

ISBN 978-02-30478695

Ed. MACMILLAN

 

*100 DIN A4 80 gr

 

MÚSICA

CADERNO MÚSICA 3º PRIMARIA

ED. SANTILLANA OBRADOIRO

“OS CAMIÑOS DO SABER”

ISBN 978-84-9972-188-0

*1 frauta “Hohner”

 

 

 

CURSO 2.014-2.015  CEIP  DE ABELENDO

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

4º CURSO DE PRIMARIA

 

LINGUA CASTELÁ

LENGUA 4º PRIMARIA

ED. EDEBÉ -  TALENTIA

ISBN  978-84-68320601

 

 

LINGUA GALEGA

LINGUA 4º  PRIMARIA

ED. SM XERME

ISBN  978-84-98545265

 

 

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 4º PRIMARIA

ISBN 978-84-67877816

ED.ANAYA

 

 

CIENCIAS SOCIAIS

SOCIAIS 3º PRIMARIA

ED.VICENS-VIVES (Aula activa) 

ISBN 978-84-68228983

 

CIENCIAS DA NATUREZA

NATURAIS 4º PRIMARIA

ED.VICENS-VIVES (Aula activa)

ISBN 978-84-68228433

 

INGLÉS

QUEST 4. Pupils Book. Editorial Macmillan. ISBN: 9780230477742 

NON MERCAR O LIBRO "PUPILS BOOK", EXISTENCIAS DESTE LIBRO NO CENTRO

QUEST 4. Activity Book. Editorial Macmillan. ISBN: 9780230478701

*100 DIN A4 80 gr

 

MÚSICA

CADERNO DE MÚSICA 4 PRIMARIA

En galego

ISBN 978-84-9972193-4

Ed. Santillana Obradoiro

*1 frauta “Hohner” (serve a do curso pasado)

*1 carpeta con 30 fundas plásticas serve a do curso pasado)

 

 

RELIXIÓN-ÉTICA

Lbreta do curso pasado coas fichas incluidas.

Bloc de cartulinas.

Pegamento de barra.

Paquete 100 DIN A4 80grde cores.

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

*Un paquete de 500 DIN A4 80 gr

*Diccionario de lengua española

*Diccionario de lingua galega

(Os diccionarios serven os do curso pasado)

 

 

CURSO 2.015-2.016 CEIP DE ABELENDO

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO

5º CURSO DE PRIMARIA

 

LINGUA CASTELÁ

LENGUA CASTELLANA.

Proyecto Saber Hacer.

Editorial Santillana. 

ISBN 978-84-680-1057-1  

 

 

LINGUA GALEGA 

LINGUA GALEGA.

Aprender é crecer. Editorial Anaya.

ISBN 9788467886580

 

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 5.

Editorial Vicens Vives. Aula activa.

ISBN 978- 84- 682-1469 -6    

 

 

CIENCIAS SOCIAIS

SOCIAIS 5. 

Editorial Vicens Vives. Aula activa. 

ISBN 978- 84-682-1543-3

 

 

CIENCIAS DA NATUREZA

NATURAIS 5.

Editorial Vicens Vives. Aula activa.

ISBN 978-84-682-2346-9

 

 

 

INGLÉS

QUEST 5. Pupils Book.

Editorial Macmillan.

ISBN 9780230477759

QUEST 5. Activity Book

Editorial Macmillan

ISBN 9780230478718

100 DIN A4 80 GR

 

 

MÚSICA

Caderno “Melodía 5”.

Editorial Galinova.  

ISBN 978- 84- 9737- 2268

 

 

RELIXIÓN

Bloc de cartulinas

Pegamento de barra

LIBRETA GRANDE CUADRICULADA

(SERVE A DO CURSO ANTERIOR)

Paquete 100 DIN A4 80 gr

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

 

Un paquete de 500 DIN A4 80 gr

Diccionarios de galego e de castelán.

Axenda escolar 2013-2014

Lapis de datos informáticos

 

CURSO 2.015-2.016  CEIP DE ABELENDO

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO

6º CURSO DE PRIMARIA

 

LINGUA CASTELÁ

Proxecto Saber Hacer

Ed. Santillana

ISBN: 978-84-6803171-2

 

 

LINGUA GALEGA

Aprender é crecer

Ed. Xerais

 ISBN: 978-84-678-3511-3

 

 

MATEMÁTICAS

Aula activa

Ed. Vicens Vives

ISBN: 978-84-682-1554-9 

 

 

CIENCIAS SOCIAIS

Aula activa

ISBN: 978-84-682-2852- 5

Ed. Vicens Vives

 

CIENCIAS NATURAIS

Aula activa

ISBN: 978- 84- 682 -2847-1

Ed. Vicens Vives

 

 

 

INGLÉS

QUEST 6. Pupils Book. Editorial Macmillan. ISBN: 9780230477766

QUEST 6. Activity Book. Editorial Macmillan. ISBN: 9780230478725

100 DIN A4 80 gr

 

 

MÚSICA

Melodía 6º galego. Caderno de traballo

ISBN: 978-84-97372428

1 carpeta con 30 fundas

(serve a do curso pasado)

 

RELIXIÓN/ÉTICA

Bloc de cartulinas

Pegamento de barra

50 DIN A4 de 80 gr de cores (suaves e fortes)

LIBRETA GRANDE CUADRICULADA (SERVE A DO ANO ANTERIOR)

 

VALORES

LIBRETA GRANDE CUADRICULADA

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

 

  • Un paquete de 500 DIN A4 80 gr
  • Diccionario galego e castelán
  • Regra, compás e semicírculo
  • Calculadora
  • Axenda escolar
  • Lapis con datos informáticos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvida

                                                            Benvidos á web do C.E.I.P. ABELENDO 

 

Distribuir contido