GRATUIDADE LIBROS DE TEXTO: CURSO 2014-2015

 

No DOG DO 30 de maio de 2014, publicouse a Orde do 28 de maio de 2014, pola que se convocadan  as axudas para a adquisición de libros de texto  destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2014/2015.

 

 REQUISITOS

1. Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso escolar 2014/2015, e non repetir curso neste ano académico. Non obstante, o alumnado que repita 1º ou 2º de educación primaria poderá solicitar a axuda, xa que neste ciclo emprégase material que non pode ser reutilizado.

2. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Para o alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros. Para a determinación da renda per cápita familiar terase en conta o disposto no artigo 6 da orde de convocatoria.

 

LUGAR DE PRESENTACIÓN

As solicitudes (anexo I) deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro no que estea matriculado o alumno ou alumna, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es.

En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de correos na primeira folla do formulario para acreditar a data de presentación da solicitude.

Presentarase unha solicitude por cada alumno ou alumna matriculados, de xeito que, se un solicitante ten varios fillos ou fillas matriculados nas ensinanzas obxecto da convocatoria, xa sexa no mesmo ou en distinto centro, deberá presentar unha solicitude para cada un deles.

As axudas serán solicitadas polos pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado.Por cada alumno ou alumna só se concederá unha axuda por curso escolar, con independencia de que puidese estar escolarizado sucesivamente en dous ou máis centros sostidos con fondos públicos no curso escolar 2014/2015.

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN

O prazo de presentación de instancias será o seguinte:

a) Para o alumnado de educación primaria e educación especial: do 2 de xuño ao 2 de xullo de 2014, ambos inclusive.

b) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo ordinario: do 25 de xuño ao 28 de xullo de 2014, ambos inclusive.

c) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo extraordinario: do 2 de setembro ao 2 de outubro de 2014, ambos inclusive.

d) Para as novas incorporacións de alumnado que se produzan ao longo do curso con posterioridade aos períodos indicados, sempre que no mesmo curso escolar non estivesen matriculados con anterioridade nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia,  o prazo será dun mes e contarase a partir do día seguinte ao da formalización da matrícula. En todo caso, o prazo para presentar a solicitude para as novas incorporacións terá como data límite o 31 de marzo de 2015.

 

PARA MAÍS INFORMACIÓN PREMER AQUÍ.

LIBROS DE TEXTO 2014-2015

 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓNE ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

 CEIP ABELENDO Abelendo S/N 36954 MOAÑA (Pontevedra)* 

ceip.abelendo@edu.xunta.es ( 986-312233 fax 986 312233)

 

Dado que a día de hoxe está sen publicar por parte da Consellería de Educación da Xunta de Galicia o Curriculo da nova Reforma Educativa (LOMCE), os CEIP do Morrazo decidion non publicar a lista cos libros para 1º, 3º e 5º ata setembro, cursos polos  que se  empezaría a aplicar a LOMCE. Dende as direccións de tódolos centros da comarca, enviouse unha nota informativa ás familias explicando este feito e solicitándolles que deixen en depósito nos centros os libros empregados ata agora, en previsión de que, chegado o mes de setembro, non disporemos dos novos libros e teñamos que empezar as materias con estes.

 

LIBROS DE 2º, 4º E 6º

 

CURSO 2.014-2.015 CEIP DE ABELENDO

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO

2º CURSO DE PRIMARIA

 

LINGUA CASTELÁ

 

Cuadernos 1,2,3 “lengua 2”

ISBN 978-84-667-9788-7

ISBN 978-84-667-9789-4

ISBN 978-84-667-9790-0

año 2011 Ed. Anaya

 

 

LINGUA GALEGA

 

”Tiraboleiro 4, 5 ,6” Globalizado, Ed. Anaya

ISBN 978-84-667-9737-5

ISBN 978-84-667-9738-2

ISBN 978-84-667-9739-9

Ano 2011

 

 

MATEMÁTICAS

 

COÑECEMENTO DO MEDIO

 

 

 

INGLÉS

QUEST 2 PUPIL’S BOOK

Ed. Macmillan 2011

ISBN 9780230415959

 

50 DIN A4 80 gr

 

 

MÚSICA

 

*1 carpeta con 30 fundas plásticas(serve a do curso pasado)

 

RELIXIÓN

Carpeta de plástico (serve a do ano pasado)

100 DIN A4 de 80 gr de cores suaves e fortes

Barra de pegamento

 

 

 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

Un paquete de 500 DIN A4 80 gr

O resto do material estará especificado en material para a aula.

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 2.014-2.015  CEIP  DE ABELENDO

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

4º CURSO DE PRIMARIA

 

LINGUA CASTELÁ

EDITORIAL S.M

CONECTA 2.0 (TRIMESTRAL)

ISBN 978-84-675-5462-5

 

LINGUA GALEGA

EDITORIAL VICENS-VIVES

CAMIÑO (TRIMESTRAL)

ISBN 978-84-682-0831-2

 

MATEMÁTICAS

EDITORIAL ANAYA

EN LÍNEA (TRIMESTRAL)

ISBN 978-84-678-1712-6

 

 

COÑECEMENTO DO MEDIO

EDITORIAL EDEBÉ-RODEIRA

PÍXEL (TRIMESTAL)

ISBN 978-84-8349-338-0

 

INGLÉS

-QUEST 4 PUPIL´S BOOK

ISBN 978-0-230-73452-4

Ed. Macmillan 2012

-QUEST 4 ACTIVITY BOOK

ISBN 978-0-230-42441-8

Ed. Macmillan 2012

*100 DIN A4 80 gr

 

MÚSICA

CADERNO DE MÚSICA 4 PRIMARIA

SERIE CANTARELA

PROXECTO A CASA DO SABER

ISBN 978-84-8224-868-4

Ed. Santillana

*1 frauta “Hohner” (serve a do curso pasado)

*1 carpeta con 30 fundas plásticas(serve a do curso pasado) 

 

 

RELIXIÓN-ÉTICA

Lbreta do curso pasado coas fichas incluidas.

Bloc de cartulinas.

Pegamento de barra.

Paquete 100 DIN A4 80 gr de cores.

 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

*Un paquete de 500 DIN A4 80 gr

*Diccionario de lengua española

*Diccionario de lingua galega

(Os diccionarios serven os do curso pasado) 

 

 

 

 

 

CURSO 2.014-2.015  CEIP DE ABELENDO 

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL COMPLEMENTARIO 

6º CURSO DE PRIMARIA

LINGUA CASTELÁ

Lengua 6 “Abre la puerta” Ed.Anaya ISBN 978-84-667-7904-3

 

LINGUA GALEGA

Lingua 6 “Abre a porta”

Ed.Anaya ISBN 978-84-667-8070-4

 

 

 

MATEMÁTICAS

Matemáticas 6 “en ruta”

Ed. Edebé

ISBN 978-84-236-9330-6

 

COÑECEMENTO DO MEDIO

 

Coñecemento do Medio 6 “Imos indo” Ed. Rodeira

ISBN 978-84-8349-227-7

 

 

INGLÉS

 

Find out 6 -activity book

ISBN 978-1-4050-7860-3 Ed.Macmillan

 

100 DIN A4 80 gr

 

 

 

MÚSICA

CADERNO DE TRABALLO XOGRAR 6 SÉCULO XXI

ED. GALINOVA

ISBN 978-84-9737-214-5

1 carpeta con 30 fundas

(serve a do curso pasado)

 

RELIXIÓN/ÉTICA

Bloc de cartulinas

Pegamento de barra

50 DIN A4 de 80 gr de cores (suaves e fortes)

LIBRETA GRANDE CUADRICULADA (SERVE A DO ANO ANTERIOR)

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO

 

 

 

Un paquete de 500 DIN A4 80 gr

Diccionarios galego e castelán.

Axenda escolar 2013-2014

Lapis de datos informáticos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvida

                                                            Benvidos á web do C.E.I.P. ABELENDO 

 

COMEDORES ESCOLARES

Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes non universitarios dependentes de consellería con competencias en materia de educación.

 

 

 

Calculadora simulación prezos comedores

Permite simular o cálculo dos prezos de comedores en función da renda neta per cápita da unidade familiar.

 

 

 

NOVA ADMISIÓN DO ALUMNADO NO CEIP ABELENDO PARA O CURSO ESCOLAR 2014-2015

 


 


 


A Consellería de Educación  da Xunta de Galicia ven de publicar a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a  admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacherelato reguladas na lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


 


 


Segundo esta Orde a presentación das solicitudes de admisión realizarase do 01 ao 20 de marzo e o prazo para a formalización da matrícula no centro é do 20 ao 30 de xuño.


 


 


 Documentación que debemos aportar para a solicitude de admisión:


 


 


-  Impreso de solicitude de admisión que se pode recoller no centro ou premendo aquí.


 


-        Fotocopia do libro de familia ou do DNI no alumno/a.


 


-        Fotocopia da tarxeta sanitaria e de vacinacións.


 


 


 


Convidamos a visitar o CEIP Abelendo ós pais/nais de nenos-as da zona que cumpren tres anos no 2.014, ós pais/nais de nenos-as da zona que pasarían para 1º curso de primaria ou  para outros cursos no vindeiro curso escolar e que puideran estar interesados en reservar praza no CEIP Abelendo.


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA DO CEIP ABELENDO

Lembramos ás familias que o xoves 6 é festivo por ser o Día da Constitución e que o venres 7 é un dos días escollidos como non lectivos polos centros de Moaña, de acordo co artigo 7 do Calendario Escolar para o curso 2012-2013.

 

A dirección.

CALENDARIO ESCOLAR 2012-2013

 


 


  

O curso escolar comeza o día 12 de setembro de 2012 e remata o 21 de xuño de 2013, ambos os dous inclusive. 

 

Días non lectivos: 

 

  • Día do Ensino: 2 de novembro. 

 

  • Días de libre designación: 7 de decembro e 20 de maio .

 

 

Períodos de vacacións: 

 

  • Nadal: desde o día 22 de decembro de 2012 ata o día 7 de xaneiro de 2013, ambos os dous inclusive. 
  • Semana Santa: desde o día 25 de marzo ata o 1 de abril de 2013, ambos os dous inclusive. 
  • Entroido: días 11, 12 e 13 de febreiro de 2013. 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 12-13

 

 

ACTIVIDADE

DIA/HORA

LUGAR

BALONMÁN (EI 4 ANOS A 6º)

Luns de 16:00 a 17:00

PISTA OU XIMNASIO

PINTURA E DEBUXO (EI A 6º)

Luns de 16:00 a 17:00

AULA DE 6º DE PRIMARIA

TENIS (EI 4 ANOS A 6º)

Martes de 16:00 A 17:00

PISTA OU XIMNASIO

FÚTBOL (EI 4 ANOS A 6º)

MÉRCORES de 16:00 a 17:00

PISTA OU XIMNASIO

DANCING TEATRO MUSICAL

(EI A 6º)

MÉRCORES de 17:00 a 18:00

AULA DE MÚSICA

TAEKWONDO (EI A 6º)

XOVES DE 16:00 A 17:00

XIMNASIO

ARTESANÍA MANUALIDADES

(EI A 6º)

XOVES DE 17:00 A 18:00

AULA DE 6º DE PRIMARIA

INGLÉS  (EI A 1º)

venres DE 16:00 A 17:00

AULA DE 6º DE PRIMARIA

INGLÉS  (2º A 6º)

venres DE 17:00 A 18:00

AULA DE 6º DE PRIMARIA

COMPOSICIÓN CONSELLO ESCOLAR (2013-2014)

O Consello Escolar está composto por:

 

-          Presidenta:   Sara Arias Queipo

-          Xefe de Estudios: Xosé Manuel Táboas Couso

-          Secretaria:  Eva María Braña Abeledo

             

 

Representantes profesorado:

 

-          Odilo Barreiro Martínez

-          Elisa Sánchez Acero

-          Eva María Braña Abeledo

-          Mª Montserrat González Fernández

-          Elisa Magariños Balado

 

Representantes pais/nais:

 

-          Margarita Calo Álvarez – En representación da      ANPA

-      Mª del Carmen Longueira Rodríguez

-          Mª Isabel Pazos Malvido

-          Sandra Antepazo Gil

-          Mª Belén Couso Chapela

 

Representante do Concello:

 

-          Susana Varela Santiago

 

Representante persoal non docente:

 

-          María del Carmen Tomé Silva

 

Distribuir contido