PROBAS DE ACCESO A CICLOS 2016

A Consellería de Educación convoca as probas de acceso a ciclos formativos para o ano 2016.

Enlace ao borrador da Orde da convocatoria e ao calendario das probas.

Novidades da convocatoria de probas de acceso de 2016

As persoas que posúan un título de técnico de formación profesional (Ciclo Medio) ou o título de bacharelato unificado e polivalente (BUP) cumpren os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior e, xa que logo, non terán que presentarse ás probas para acceder a estes ciclos formativos.

 

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca o proceemento para o recoñecemento das competencisa profesionais a través da experiencia profesional en atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (455 prazas) e no domicilio (646 prazas).

Do total de prazas convocadas existe unha reserva para as persoas que quedaron nas listas definitivas das listas de espera na anterior convovatoria. Estas persoas non terán que presentar solicitude de inscrición nin documentación.

Prazo de presentación de novas solicitudes: do 12 de xaneiro ao 10 de febreiro de 2016, ambos incluídos.

Máis información sobre a convocatoria e as bases pode consultarse na páxina web de Traballo e Benestar.

 

CERTAME COOPERATIVISMO NO ENSINO

Convocatoria do Certame Cooperativismo no Ensino 2016.

O alumnado e profesorado de FP poderán presentar a este concurso os proxectos empresariais elaborados por eles, baixo a única modalidade de proxectos empresariais cooperativos.

Prazo de presentación das solicitudes e dos traballos: ata o 15 de maio de 2016.

Máis información

OFERTA DE EMPREGO: ASISTENTE PERSOAL

Empresa: particular

Localidade: Pontevedra

Descrición: asistencia a persoa con discapacidade, incluíndo acompañamento, tarefas do fogar,conducción de vehículo,... Xornada completa.

Requisitos: imprescindible carné de conducir. Valorable: coñecementos sociosanitarios, exxperiencia, proximidade ao concello de Pontevedra, flexibilidade e dispoñibilidade horaria, habilidades sociais.

Condicións: contrato a xornada completa.

Contacto: enviar CV a xestion-rrhh@hotmail.com

 

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS 2016

A Consellería de Educación convoca o procedemento de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou vías non formais de aprendizaxe.

O prazo de presentación de solicitudes abrangue do 11 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2016, ambos incluídos. A solicitude cubrirase na aplicación informática subministrada pola Consellería e unha vez cuberta, imprimirase e presentarase na Secretaría do centro sede no que se vai a desenvolver o proceso.

Toda a información sobre o procedemento pode atoparse neste enlace.

Oferta de prazas no CIFP A Xunqueira

 

CM INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO     

UC 0160_2 Preparar máquinas e equipamentos de taller 25
UC 0163_2 Planificar a instalación e o abastecemento de materiais, máquinas e ferramentas 25
UC 0164_2 Compor e fixar a moblaxe e realizar as instalacións complementarias 25
UC 0165_2 Comprobar o funcionamento e realizar as operacións de axuste e acabamento 25
UC 0171_2 Controlar e organizar componentes e accesorios de carpintaría e moble 25
UC 0883_2 Tomar datos e efectuar cálculos para a instalación de elementos de carpintaría 25
UC 0884_2 Efectuar instalacións de portas e fiestras de madeira 25
UC 0885_2 Efectuar instalacións de revestimentos de madeira e similares 25
UC 0886_2 Efectuar instalacións de estructuras de madeira 25

 

 

 CM INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓNS

UC 0120_2 Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable). 30
UC 0121_2 Montar  e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportería). 30
UC 0597_2 Montar e manter instalación de megafonía e sonorización de locais. 30
UC 0598_2 Montar e manter instalación de circuito pechado de televisión. 30
UC 0599-2 Montar e manter sistemas de telefonía con centrais de baixa capacidade. 30
UC 0600_2 Montar e manter infraestructuras de redes locais de datos. 30

No documento adxunto recóllense algunhas das preguntas e erros máis frecuentes no procedemento de acreditación de competencias profesionais.

OFERTA DE EMPREGO: ELECTROMECÁNICA E CARROZARÍA

EMPRESA: CITROËN DALONGA

TITULACIÓN REQUERIDA: Técnico/a en Electromecánica e Tecnico/a en Carrozaría.

CONTACTO: enviar CV a dalonga@dalonga.com ou contactar no teléfono 986502869. Persoa de contacto: José Abalo

 

                      OFERTA DE EMPREGO ESPECÍFICA PARA O CIFP

 

OFERTA DE EMPREGO: CARPINTARÍA

Empresa da provincia de Pontevedra oferta 2 postos de traballo dentro do sector da Carpintaría.

Non se require experiencia previa.

As persoas interesadas poden enviar os seus CV a  ebclebcl2015@gmail.com 

 

LISTADO ADMITIDOS, EN ESPERA Y EXCLUIDOS FP DUAL

En el tablón de anuncios del Centro, así como en el archivo adjunto, se puede consultar la lista de las personas admitidas, en espera y las personas no seleccionadas.

Las personas seleccionadas tienen que formalizar su matrícula en el plazo de dos días hábiles a contar desde la publicación de esta lista.

PRESENTACIÓN DO INICIO DE CURSO 2015-16. ALUMNADO CICLOS A DISTANCIA

A presentación do curso 2015-16 para o alumnado de distancia será o luns, 28 de setembro ás 18:00 h, no Salón de Actos do CIFP A Xunqueira.

A asistencia á xornada de presentación non ten carácter obrigatorio, se ben é recomendable, especialmente para o alumando de nova incorporación aos estudos na modalidade a distancia.

Lémbrase que o prazo de solicitude de validación de módulos está aberto ata o día 4 de outubro.

    Horario de Secretaría: de luns a venres, de 9:00 a 14:00 h e mércores pola tarde, de 17:00 a 21:00 h. Co fin de que as persoas que asistan á xornada    de presentación poidan presentar as solicitudes de validación, a Secretaría do CIFP abrirá o luns 28 en horario de tarde, de 17:00 a 20:00 h.

    Mais información sobre validación de módulos na Guía do alumnado 2015-16, publicada na páxina web do CIFP.

Distribuir contido