Benvidas e benvidos ao noso centro

CURTO METRAXE

O curso pasado, no colexio fíxose unha actividade de Curto metraxe. Os rapaces e rapazas aprenderon moito sobre as cámaras, o son, os tipos de planos...
Escribiron unha historia, representárona e gravárona. Aquí tedes o resultado final.

CELEBRACIÓN DO OUTONO

Para celebrar o Outono neste curso, propoñemos unha actividade común para todo o alumnado do Colexio, na que se precisa a colaboración das familias.

Dita actividade consiste en que as nenas e os nenos fagan un colar cos froitos, follas,... do outono.

Na semana do 4 ao 7 de novembro, os colares decorados entregaranse nas respectivas titorías. Posteriormente faremos unha exposición na entrada do centro.

Moitas grazas pola vosa colaboración.

Revista 2013 - 2014

Aquí está a revista escolar que recolle materiais elaborados polo alumnado das diferentes etapas e algunhas das actividades do curso 2013-14. Agardamos que sexa do voso agrado.

 

 

LIBROS DE TEXTO 2014 / 2015

Letras Galegas

Este ano, as as Letras Galegas foron adicadas a Xosé María Díaz Castro. 

Para conmemorar esta data na escola realizamos diferentes actividades, entre as que destacan o amadriñamento-apadriñamento nun circuito de xogos populares, a realización de traballos de banda deseñada ou o teatro. Nestas ligazóns podedes consultar e descargar as fotos e vídeos.

 

     

 

 

Castro de Elviña

Hoxe, o alumnado de 5º fixemos unha visita ao Castro de Elviña.

Coñecimos onde e como vivían os castrexos fai 2000 anos.

 A visita foi moi interesante

Axudas libros de texto

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO (curso 2014/15)
(Orde do 28 de maio de 2014; DOG, 30/05/2014).

1. DESTINATARIOS
Todo o alumnado matriculado en educación primaria.

2. REQUISITOS
A) Ser nai/pai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria durante o curso 2014/15 e non repetir curso neste ano académico.
b) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario.
c) Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros.

3. SOLICITUDES
3.1. As axudas serán solicitadas polos representantes legais do alumnado: os pais, as nais ou os titores ou os representantes legais do alumnado.
3.2 As persoas que desexen optar á axuda deberán presentar a solicitude no centro docente no que estea matriculado o alumnado, segundo o anexo I da Orde do 28 de maio de 2014, debendo presentar unha solicitude por alumno/a matriculado/a.
3.3 Ditas solicitudes poderán obterse no Centro, na xefatura territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e tamén se poderán descargar en formato PDF no enderezo electrónico http://www.edu.xunta.es, ligazón de gratuidade solidaria de libros de texto.
3.4. A solicitude deberá ser asinada polo pai, nai ou titor/a do alumnado excepto nos supostos de separación ou divorcio nos cales poderá ser asinado unicamente polo proxenitor que teña a custodia do menor. Todo iso sen prexuízo da sinatura do resto de membros da unidade familiar computables que sexan maiores de idade.
3.5. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, desde o 2 de xuño ao 2 de xullo de 2014.
3.6. Unha vez que a solicitude estea debidamente tramitada, o centro xerará un vale que será entregado ao solicitante co que poderá adquirir os libros no correspondente establecemento, a súa libre escolla, e polo importe máximo que figura no devandito vale.

4. DOCUMENTACIÓN
Xunto coa solicitude, presentarase a seguinte documentación:
a) Fotocopia do libro de familia no cal figuren todos os membros da unidade familiar.
b) No suposto de non ter libro de familia ou a se a situación familiar non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documentación que acredite os membros da unidade familiar.
c) No caso de discapacidade do alumnado, do solicitante ou dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude deberá acreditarse documentalmente.
d) No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar: documentación acreditativa.

5. CONTÍA DAS BOLSAS As contías das bolsas varían segundo os ingresos da unidade familiar no ano 2013 dividido polo número de membros computables (renda per cápita familiar):
5.1. Familias monoparentais
a) Renda per cápita familiar ata 6.000 euros: 170 euros.
b) Renda per cápita familiar desde 6.000,01 ata 9.000 euros: 90 euros
5.2. Resto das familias
a) Renda per cápita familiar ata 5.400 euros: 170 euros
b) Renda per cápita familiar desde 5.400, 01 ata 9.000 euros: 90 euros

6. ASPECTOS IMPORTANTES A TER EN CONTA
6.1. A finalidade das axudas é a adquisición exclusivamente de libros de texto ( non se pode adquirir con cargo ao vale material didáctico nin complementario).
6.2. Respecto do solicitante
A presentación da solicitude comportará a autorización ao órgano xestor para comprobar a través da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Consellería de Facenda a veracidade dos datos de carácter tributario declarados na solicitude, sendo necesaria tamén a autorización do resto dos membros computables da unidade familiar que obteñan ingresos, que deberán asinar para tal fin o citado anexo I e indicar o seu NIF/NIE.
6.3. Familias monoparentais
a) Cando conviva un só proxenitor ou titor co alumno/a, deberá acreditarse documentalmente esta circunstancia.
b) No caso de divorcio ou separación legal dos pais, non se considerará membro computable aquel que non conviva co alumno/a.
c) Non obstante, se é o caso, terá a consideración de membro computable o novo cónxuxe ou persoa unida por análoga relación, e as rendas incluiranse dentro do cómputo da renda familiar.
6.4.Obrigas dos beneficiarios
Conservar en bo estado os libros de texto adquiridos con cargo o importe das axudas, así como incorporalos, a rematar o curso escolar 2014/2015, a un fondo solidario que se constituirá no centro (banco de libros), que permita a súa reutilización nos seguintes cursos académicos como medida que favoreza o establecemento dun sistema de socialización do seu uso. Exclúese desta obriga o alumnado beneficiario de 1º e 2º de primaria.

7. CONSIDERACIÓNS FINAIS
a) O contido da convocatoria (Orde do 30 de maio de 2012) pode verse no Diario Oficial de Galicia do día 1 de xuño, no taboleiro de anuncios e páxina web deste Centro e, xunto con información complementaria, no portal educativo xa citado: http://www.edu.xunta.es
b) Este Centro asesorará aos interesados para cubrir as solicitudes e achegar a documentación esixida pola convocatoria.
c) Solicítase que se entregue a solicitude o antes posible para axilizar os trámites.
A Coruña, 2 de xuño de 2014
A DIRECCIÓN

EDUCACIÓN VIAL

O alumnado de quinto e sexto tivemos unhas charlas de Educación Vial moi interesantes.Unha policía municipal explicounos as medidas de precaución que temos que tomar cando circulamos como peóns, ciclistas e pasaxeiros.

Moitas grazas Silvia, gustounos moito a túa charla.

Visitas de 2º de Primaria

   Foi un curso cheo de actividades onde traballamos moito e tamén o pasamos moi ben.

   A nosa primeira visita foi ao MAC onde aprendemos a interpretar obras de arte e onde fixemos unha foto que proxectamos en diferentes materiais.

 

 

 

 

 

 

   O Entroido preparámolo con antelación xa que o personaxe elixido polos alumnos/as foi Bob Esponxa. Nesta actividade traballastes sobre todo os pais xa que o disfraz era complicado dabondo. Dende aquí volvo a darvos as grazas a todos pola vosa colaboración.

 

 

 

 

 

 

 

   A lectura de contos na Biblioteca saíu moi ben. As nais que viñechedes fixéstelo xenial e os nenos/as disfrutaron moitísimo. Grazas a todos pola vosa colaboración.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por último fixemos a visita ao Concello no que os alumnos portáronse de marabilla, mesmo nos felicitaron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido