Benvidas e benvidos ao noso centro

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO , MATERIAL ESCOLAR E FONDO SOLIDARIO PARA O CURSO 2016/2017

1.- TIPOS DE AXUDAS:

·        

Fondo solidario de libros de texto:

Poderá solicitala todo o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria indepedentemente da renda que teñan.

Os libros adxudicaránse por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias. Esgotados os libros dispoñibles no fondo, o Centro garantirá a entrega de 6 libros de texto ao alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 5.400€ e 4 libros aos que teñan una renda superior a 5.400€ e inferior a 9.000€.

·        

Adquisición de libros de texto para 1º e 2º de primaria:

- Para o alumnado con renda per cápita familiar inferior a 5.400€ a axuda será de 170€.

- Para o alumnado con renda per  cápita familiar superior a 5.400€ e inferior a 9.000€ a axuda será de 90€.

·        

Adquisición de material escolar:

- Poderá solicitalo todo o alumnado de primaria con renda per cápita inferior a 5.400€

- A axuda será de 50€

 PARA OPTAR A CALQUERA DESTAS AXUDAS, É IMPRESCINDIBLE TER DEVOLTO OS LIBROS DO FONDO SOLIDARIO OU OS MERCADOS COAS AXUDAS DO CURSO 2015/16.

 2.- SOLICITUDES

 2.1.- A solicitude será única para todos os fillos, e de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo Centro docente.

 2.2.- As axudas serán solicitadas polos representantes legais do alumnado: os pais, as nais ou os titores/as.

 2.3.- As persoas que desexen optar ás axudas deberán presentar a solicitude (anexo I) preferentemente  no centro docente no que estea matriculado o alumno/a ,ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro .

 2.4.- As solicitudes poderán obterse no Centro; na sede electrónica da Xunta de Galicia:https://sede.xunta.es ED330B; no portal educativo: http://www.edu.xunta.es e nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación.

 2.5.- A solicitude deberá ser asinada polo pai, nai ou titor/a do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, que cumple os requisitos exixidos nela , que son certos os datos indicados na solicitude e que se compromete a conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros.

 2.6.- Prazo de presentación de solicitudes: do 18 de maio ao 23 de xuño.

 3.-DOCUMENTACIÓN

 Se a solicitude se presenta no centro docente onde está matriculado o alumno/a, presentarase orixinal e copia da documentación. No caso de que a presentación non se faga no centro, deberá presentar orixinal ou copia debidamente compulsada.

 Documentos:

a) Identidade: Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta telemática

b) Libro de familia no cal figuren todos os membros da unidade familiar.

No suposto de non ter libro de familia ou  se a situación familiar, a dia 31 de decembro de 2014 non coincidise coa reflectida no libro, terá que presentarse documentación que acredite os membros da unidade familiar, tales como: sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do alumno; certificado ou volante de convivencia; informe dos servicios sociais que acredite a situación familiar ou certificado de defunción.

c) Grao de discapacidade: achegarase certificado acreditativo, agás que fose emitido pola Xunta de Galicia, que só se presentará se non autoriza expresamente a súa verificación.

Cando non autorice a consulta telemática presentaránse   un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia : resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez, ou documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

d) Renda familiar: No caso de non autorizar a consulta telemática, achegarán copia da declaración da renda do ano 2014 ou, a falta desta, certificado tributario de imputacións dos membros computables da unidade familiar distintos da persoa solicitante.

e) No caso de violencia de xénero no ámbito familiar: documentación acreditativa.

f) Incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada. Acreditarase coa correspondente resolución xudicial.

g)  Copia do Padrón no que se vexa reflectida a unidade familiar a 31 de decembro de 2014. (Art. 16.3.- O centro deberá requirir ás persoas interesadas que aclaren a documentación ou acheguen outra complementaria necesaria para constatar que concorren os requisitos da orde)

 4.- OUTROS ASPECTOS A TER EN CONTA

4.1.- Cálculo da renda per cápita

Na declaración da renda do 2014 , sumaránse os recadros 430 (base impoñible xeral) e 445 (base impoñible do aforro) de tódolos membros da familia que obteñan ingresos e dividirase o resultado polo número de membros da familia; cando non a presentase , sumaránse os ingresos netos obtidos durante o exercicio 2014.

 4.2.- Determinación da unidade familiar

 Forman a unidade familiar:

- Os pais non separados legalmente.

- Os fillos/as menores de idade

- Os fillos/as maiores de idade con discapacidade física, psíquica ou sensorial ou incapacitados xudicialmente.

- Os fillos/as solteiros menores de vinte e cinco anos e que convivan no domicilio familiar.

- A persoa separada legalmente ou divorciada cando teña custodia compartida.

- A persoa que por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga, viva no domicilio familiar coa persona proxenitora do alumno/a.

- No caso de non existir vínculo matrimonial, a unidade familiar estará formada polo pai , a nai e os fillos que vivan con eles e que reúnan os requisitos dos puntos anteriores.

- No caso de falecemento dalgún dos proxenitores, acreditarase a circunstancia co certificado de defunción.

4.3.-  Obrigas dos beneficiarios

Conservar en bo estado os libros de texto adquiridos e incorporalos ao remate do curso, a un fondo solidario (banco de libros) que permita a súa reutilización nos seguintes cursos.

Devolver os libros de texto e material reutilizable adquirido coas axudas de libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2015/16.

Destinar o vale para adquirir os libros que indique o Centro.

 

Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar necesario.

 

 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20160516_axudas_libros.pdf

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O NOVO ALUMNADO

Feitas definitivas as listaxes de admisión de alumnado, compre agora a formalización da matrícula. Para realizala habedes de traer:

  • O documento de formalización de matrícula que poderedes recoller no centro
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria do neno ou a nena
  • 4 fotografías tamaño carnet

CARREIRA CONTRA A FAME

O pasado día 20 toda a comunidade educativa participou na "Carreira contra a fame" colaborando con "Acción contra el hambre"

Foi unha xornada deportiva e sobre todo moi solidaria.

Queremos agradecer a colaboración de todas as familias. Mais información aquí.

Fundación Mª José Xove

A nosa visita á Fundación Mª José Xove foi do mais interesante.

Agora entendemos moi ben como se distinguen a pintura realista do cubismo, do subrealismo e incluso do subrealismo. 

 


Foi tan interesante que prometimos volver o próximo curso.

DÍA DO LIBRO - Apradiñamento lector

Coma ven sendo costume, o pasado xoves celebramos o día do libro cunha das actividades máis fermosas.

 

No apadriñamento lector, coma o seu nome indica, os nenos e nenas maiores "apadriñan" aos pequenos para contarlles un conto. O centro respira calma e tranquilidade nunha actividade que recorda a importancia dos libros e reforza o traballo en común de todos os nosos alumnos.

 

Clicade na imaxe para ver o video

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO PARA O CURSO 2016/2017

Celebrado o Consello Escolar, publícanse as listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas das que se poderán formular reclamacións no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

MUSEO DE BELAS ARTES

O pasado venres 15, o alumnado de 3º visitou o Museo de Belas Artes.

Alí puideron observar diferentes obras de arte, dende retratos como o do Rei Carlos I de Inglaterra, escenas da vida cotía no cadro das Lavandeiras de Carlos Maside, ata unha exposición de antiguidades na que puidemos contemplar diferentes tipos de moedas e utensilios de escritura.

 

Pasámolo xenial

I MATHS CHAMPIONS

O pasado venres 1 de abril, nenas e nenos de 6º de Educación Infantil, participaron nunha actividade organizada polo colexio Montespiño de A Coruña, no que participaron 150 nenos/as. Nela se fomentaban exercicios de lóxica, numeración, cálculo e estadísitica utilizando materiais manipulables polos máis pequenos.

Desde aquí, queremos agradecer ao colexio orgaqnizador a cálida acollida que nos brindaron. Aquí deixámosvos unha pequena mostra do ben que o pasamos. 

 

I MATHS CHAMPIONS on PhotoPeach

Proxecto animais: os cans guías

Onte tivemos unha actividade que creou gran expectación.
 Xa sabedes que o alumnado de primeiro está traballando nun proxecto de "Animais"e hoxe visitáronnos Julio, Carmen, Manuel e o seu can guía Heroi.
Vimos un vídeo no que nos explicaron como os educan, foi moi moi interesante.

 
 

Carmen ensinounos como se move co seu bastón pola cidade e as dificultades que vai atopando. Logo tapounos os ollos e intentamos movernos co bastón. 

Que difícil!!!

Podedes velo aquíCarmen, Julio, Manuel e sobretodo Heroi moitas grazas pola vosa paciencia na vosa visita.

 
 

A potabilizadora da TELVA

Onte o alumnado de 4º fomos á Telva para coñecer ben a planta potabilizadora.

Mais tarde fixemos unha excursión seguindo o curso do río Mero. Nela explicáronos moitas cousas sobre a flora e a fauna do lugar.

 

 
Tamén fixemos ximnasia saltando unha morea de charcos!!!.
A Telva - Kizoa Movie Maker
Distribuir contido