Benvidas e benvidos ao noso centro

EDUCA SAÚDE

Julián e Nuria estiveron coa rapazada de terceiro e explicáronnos moi ben cales son os alimentos saudables e cales podemos comer algunha vez pero non todos os días.

 

Aprendimos os perigos para a saúde que provoca o tabaco.

TALLER DE COCINA CON CLAN

O pasado mércores 11, os nenos e nenas de 2º curso disfrutamos e aprendimos moito cos amigos e amigas de Clan sobre hábitos alimenticios saudables.

 

Clicade na imaxe para ver o video

AXUDA DE MATERIAL ESCOLAR

Segunda convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinada ao alumnado que non puidese acollerse ás axudas reguladas pola Orde do 25 de agosto de 2015, e a aquel que, tendo solicitada a axuda, resultase excluído por unha causa emendable.

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 20 de novembro.

                                                                  

 

A  Dirección

EDUCA SAÚDE

O noso centro vai participar nun programa de Educa Saúde organizado polo Concello e a Fundación María José Jove.

O obxectivo do programa é axudar a mellorar o benestar dos escolares de Infantil e primaria.

Pola mañá, e en horario lectivo, impartiránselles actividades apropiadas para cada idade, e pola tarde, a partir das 16 horas, impartiránselles ós familiares actividades similares que terán unha duración aproximada de 90 minutos.

Simultaneamente ás sesións dirixidas aos familiares, desenvolveranse uns talleres emocionais para os/as nenos e nenas.

VICTOR LÓPEZ SEOANE sesión Pais/Nais

Horario previsto de 16h a 17.30h

 

S. Medica

S. Psicosocial

S. Educación social(Prevención)

 

S.Afectivo-sex

 

 

3º, 4º, 5º y 6º primaria

6 Noviembre

16 Noviembre

10 Noviembre

29 Octubre

Infantil ,

1º y 2º primaria

2 Diciembre

10 Diciembre

27 Noviembre

15 Diciembre

 

 

CIRCULAR ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLAR

A Consellería ven de convocar axudas para a adquisición de material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, e educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2015/2016 (Orde de 25 de agosto do 2015, DOG 01 de setembro).

 Lugar de presentación.

As solicitudes, segundo o anexo I á orde de convocatoria, entregaranse nos centros docentes nos que estea matriculado o alumnado.Presentarase unha solicitude por cada alumno ou alumna, de xeito que se un solicitante ten varios fillos ou fillas matriculados nas ensinanzas obxecto da convocatoria, deberá presentar unha solicitude para cada un deles, xa sexa no mesmo ou en distinto centro. As axudas serán solicitadas polos pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado.

 Requisitos.

1. Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso escolar 2015/2016.

2. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €.

 

Solicitude e documentación.

1. As instancias poderán obterse do portal educativo, centros ou descargarse da páxina web.

Unha vez cuberta a solicitude deberá presentarse, xunto coa documentación, debidamente asinada polo pai, a nai ou titor/a do alumnado. Todo isto sen prexuízo da sinatura dos membros da unidade familiar computables para renda que sexan maiores de idade, excepto nos supostos de separación ou divorcio, nos cales poderá omitirse a sinatura do proxenitor que non teña  custodia.

2. Todas as solicitudes, no momento da súa presentación, deberán ir acompañadas pola documentación preceptiva, ou, de ser o caso, deberá autorizarse a consulta dos datos de identidade e tributarios, conforme reflicte o artigo 4 da Orde. Documentación a presentar:

a) Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar.

No caso de non ter libro de familia, ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2013, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos:

·         Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do causante // Certificado ou volante de convivencia.

·         Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente, que acredite situación familiar.

b) No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude deberá acompañarse un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia a 31-XII-2013:

·         Certificado do grao de minusvalidez cunha porcentaxe igual ou superior ao 33%,

·         Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez

·         Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo.

c) No caso de situación de violencia de xénero no contorno familiar: documentación acreditativa.

3.- Determinación da unidade familiar:Os membros que integran a unidade familiar e a data de referencia e a data de referencia para determinar a súa composición (31.12.2013) é igual que na convocatoria de axudas para a adquisición de libros de texto. Pero, na presente convocatoria , non se fai un tratamento diferenciado da familia monoparental e resto das familias, respecto do tramo de renda e da contía das axudas. Enténdese como renda per cápita da unidade ao exercicio fiscal do 2013 (igual que axuda libros)

 

Prazo de presentación.

Hai un único prazo de presentación: 1 mes contado dende o día seguinte ao da publicación en DOG.

Inicio do Prazo: 02.09.2015                      Fin do prazo: 01.10.2015

 

Contía das axudas e Xeración do Vale.

Hai unha única contía de axuda, isto é, 50 €. Trala xestión informática da solicitude o centro xerará un vale que entregará á familia para o seu uso ata o 31 de outubro do 2015.

 

         A Dirección

LIBROS DE TEXTO PRIMARIA 2015/2016

3º Curso

 

ÁREA

 

TÍTULO, EDITORIAL

 

ISBN

 

LINGUA EDICIÓN

L. Galega

Lingua 3.            Editorial Anaya

9788467886559

Galego

L. Castelá

Lengua 3           Editorial Anaya

9788469806494

Castelán

Matemáticas

Matemáticas 3 Aula activa.Vicens Vives

9788468220505

Castelán

Naturais

Naturais  3, Vicens Vives

9788468222035

Galego

Sociais

 Sociais, 3  Vicens Vives

9788468222011

Galego

Inglés

Big Surprise 3 . Class Book  E.Oxford

9780194516389

Inglés

Big Surprise 3.  Activity Book  E.Oxford

9780194516228

Diccionario Oxford Pocket.  2005

9780194419277

Música

Xograr 3, Libro. S.XXI. Galinova

9788497371858

Galego

R. Católica

Religión Católica 3.    Ed. Anaya

9788467883930

Castelán

 

5º Curso

 

ÁREA

 

TÍTULO,  EDITORIAL

 

ISBN

 

LINGUA

EDICIÓN

Lingua Galega

Lingua 5.            Editorial Anaya

9788467886580

Galego

Lingua Castelá

Lengua 5           Editorial Anaya

9788469806517

Castelán

Naturais

Ciencias da Natureza  5, Edit.Vicens Vives

9788468223469

Galego

Sociais

Ciencias Sociais, 5        

9788468215433

Galego

Matemáticas

Matemáticas 5 Edit.Vicens Vives

9788468214696

Castelán

Inglés

Big Surprise 5 . Class Book   E.Oxford

9780194516402

Inglés

Big Surprise 5. Activity Book  E.Oxford

9780194516242

Relixión Católica

Religión Católica 5    Ed. Anaya

9788467884029

Castelán

Música

Xograr 5, C.Traballo. S.XXI. Galinova

9788497372138

Galego

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL

ALUMNADO DE 3 ANOS:

         Día 10 de setembro, xoves comezan as clases.

               Reunión: día 7 de setembro, luns, ás 12:00 horas

 

ALUMNADO DE 4 e 5 ANOS:

         Día 10 de setembro, xoves comezan as clases en horario de 9:00 a 14 horas.

               Reunións:

                     4 anos: día 8 de setembro, martes, ás 12:00 horas

                     5 anos: día 5 de outubro, luns, ás 17:30 horas.

Convocatoria

Estimados pais, nais e titores do alumnado de 3º e 5º de primaria:

Convocámosvos a unha reunión informativa que terá lugar, neste centro, o próximo mércores día 2 de setembro ás 19:30 horas, para informarvos acerca dos libros de texto dos vosos fillos/as. 

LIBROS DE TEXTO PRIMARIA 2015/2016

LIBROS DE TEXTO: CURSO 2015-2016

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º Curso

ÁREA

TÍTULO, EDITORIAL

 

ISBN

LINGUA EDICIÓN

Lingua castelá

1 "Aprender es crecer" ANAYA

978-84-678-4527-3

Castelán

Matemáticas

1 "Aprender es crecer" ANAYA

978-84-678-6503-5

Castelán

Lingua galega

Ciencias sociais

Ciencias da natureza

"Aprender é crecer XUNTOS"

Primeiro. Ed. ANAYA

(Un libro por trimestre)

978-84-678-4728-4

978-84-678-4729-1

978-84-678-4730-7

Galego

Inglés

BIG SURPRISE 1 Class Book

BIG SURPRISE 1 Activity Book

Vanessa Railly

978-01-9451-620-4

978-01-9451-642-6

 

Inglés

Música

Xograr 1. Século XXI. Galinova

978-84-9737-116-2

Galego

Relixión Católica

Religión Católica 2015 Ed. ANAYA

978-84-6787-604-8

Castelán 

2º Curso

 

ÁREA

TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL E

 ANO DE PUBLICACIÓN

ISBN

LINGUA DA

EDICIÓN

Lingua castelá

2 "Aprender es crecer" . ANAYA

978-84-678-7395-5

Castelán

Matemáticas

2 "Aprender es crecer" Ed. ANAYA

978-84-678-7422-8

Castelán

Lingua galega

Ciencias sociais

Ciencias da natureza

"Aprender é crecer XUNTOS"

Segundo.  Ed. ANAYA

(Un libro por trimestre)

978-84-678-7717-5

978-84-678-7718-2

978-84-678-7719-9

Galego

Inglés

BIG SURPRISE 2 Class Book

BIG SURPRISE 2 Activity Book

Vanessa Railly

978-01-9451-621-1

978-01-9451-643-3

 

Inglés

Música

Xograr 2. SéculoXXI. Ed.Galinova

978-84-9737-117-9

Galego

Relixión Católica

Religión Católica 2015 Ed. ANAYA

978-84-6787-606-2

Castelán

4º Curso

 

ÁREA

TÍTULO,  EDITORIAL

ISBN

LINGUA

da  edición

Lingua Galega

Lingua 4      Editorial Anaya

9788467880137

Galego

Lingua Castelá 

Lengua 4     Editorial Anaya

9788469806500

Castelán

Matemáticas

Matemáticas 4º Edit. Vicens Vives

9788468228815

Castelán

Sociais 

Sociais 4 .Edtorial Vicens Vives

9788468228983

Galego

Naturais 

Naturais . Edtorial Vicens Vives

9788468228433

Galego

Inglés

BIGSurprise 4 Class BooK   Edit. Oxford.

9780194516396

Inglés

BIGSurprise 4  Activity Book     Edit. Oxford

9780194516235

Inglés

Música 

Caderno de traballo.Xograr 4.   Século XXI

9788497371889

Galego

Relixión Católica. 

Religión Católica 4º    Editorial Anaya

9788467883954

Castelán

 

 

6º Curso 

 

 

ÁREA

TÍTULO,  EDITORIAL

ISBN

LINGUA

da edición

Lingua Galega

 

Lingua 6       Editorial Anaya 

9788467835113

Galego

Lingua Castelá

 

Lengua 6  Editorial Anaya 

978846906524

Castelá

 Sociais

Sociais 6º  Edit.Vicens Vives

9788468228525

Galego

Naturais

 

Naturais 6º Edit. Vicens Vives

9788468228471

Galego

Matemáticas

Matemáticas 6º

9788468215549

Castelán

Inglés

 

 

BIG Surprise 6 Class BooK     Ed. Oxford

9780194516419

Inglés

BIG Surprise 6 ActivityBook    Ed.  Oxford

9780194516259

Inglés

Relixión Católica

Religión Católica 6º. Editorial Anaya    

9788467884043

Castelán

         

 

3º e 5º curso  

Convocámoslle a unha reunión que terá lugar o mércores día 2 de setembro ás 19:30 horas, para tratar os libros de texto de 3º e 5º curso de primaria.

 

LIBROS DE TEXTO ED. INFANTIL CURSO 2015/2016

 

LIBROS DE TEXTO: CURSO 2015-2016

EDUCACIÓN INFANTIL

4º Curso

Non utilizan  libros de texto.

   

LIBROS DE TEXTO: CURSO 2015-2016

EDUCACIÓN INFANTIL

5º Curso

 

 

TÍTULO,  AUTOR,  EDITORIAL E ANO DE PUBLICACIÓN

 

ISBN

 

LINGUA DA

EDICIÓN

Religión Católica. Proyecto Nuevo Berit,2012. Ed. Edelvives

9788426383563

Castelán

DISCOVER WITH DEX 1. ED. MACMILLAN

9780230446649

Inglés

  

LIBROS DE TEXTO: CURSO 2015-2016

EDUCACIÓN INFANTIL

6º Curso

 

 

TÍTULO,  AUTOR,  EDITORIAL E ANO DE PUBLICACIÓN

 

ISBN

 

LINGUA DA

EDICIÓN

 

Religión Católica.- Proyecto Nuevo Berit. 2012

Editorial Edelvives

 

9788426383587

 

Castelán

DISCOVER WITH DEX 2. ED. MACMILLAN

9780230446786

Inglés

 

 

Distribuir contido