FP Innova 2018 Proxectos de innovación

Proxectos de innovación en FP Innova Galicia 2018

Situadas no andar 0 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia. Acceda ao plano.

Código Nome Familia profesional Centro coordinador
IN01 Biomasa-stirling-fotovoltaica
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
CIFP As Mercedes
IN02 FP Novi
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
Informática e comunicacións
CIFP Ferrolterra
IN03 A nosa camelia, tan curiosa como saborosa
Agraria
Artes gráficas
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
CIFP Carlos Oroza
IN04 Quilómetro cero
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
IES Fraga do Eume
IN05 Impresora Delta gran formato multifunción
Fabricación mecánica
Madeira, moble e cortiza
Transporte e mantemento de vehículos
CIFP Politécnico de Santiago
IN06 Dron/RPA Transporte e mantemento de vehículos CIFP As Mercedes
IN07 Aula IoT Schneider Electric
Electricidade e electrónica
Enerxía e auga
CIFP As Mercedes
IN08 Modulación central aspiración. Célula automatizada Electricidade e electrónica CIFP Politécnico de Lugo
IN09 Prototipo UTM soporte de asistencia sanitaria
Madeira, moble e cortiza
Sanidade
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
IN10 Xestión e almacenamento de residuos
Fabricación mecánica
Transporte e mantemento de vehículos
CIFP Ferrolterra
IN11 TOPSCAN+URBAN+3DMAQ Edificación e obra civil CIFP Someso
IN12 Vivenda domótica 3D Electricidade e electrónica IES Pedra da Auga
IN13 Aeroxerador didáctico asíncrono de eixe horizontal
Electricidade e electrónica
Enerxía e auga
Fabricación mecánica
CIFP Valentín Paz Andrade
IN14

Ti2=i

Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
IES Monte Neme
IN15 Árbore artificial para gabeo
Agraria
Fabricación mecánica
CIFP A Granxa
IN16 ORTImaster
Fabricación mecánica
Madeira, moble e cortiza
IES de Ortigueira
IN17 Madeira de vestir Madeira, moble e cortiza IES de Ortigueira
IN18 APP de reserva de vehículos compartidos
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
Informática e comunicacións
CIFP Ferrolterra
IN19 Adestrador de instalacións navais Fabricación mecánica CIFP Ferrolterra
IN20 Clasificadora de envases en remoto Electricidade e electrónica CIFP Coroso
IN21 Visor táctil para arqueiros invidentes
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
CIFP Ferrolterra
IN22 Maquetas virtuais industriais
Electricidade e electrónica
Informática e comunicacións
Instalación e mantemento
IES Fermín Bouza Brey
IN23 Equipamentos de medición da eficiencia enerxética
Electricidade e electrónica
Enerxía e auga
Informática e comunicacións
Instalación e mantemento
Seguridade e medio ambiente
IES Universidade Laboral
IN24 Formación do futuro con realidade virtual
Edificación e obra civil
Electricidade e electrónica
Enerxía e auga
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
Transporte e mantemento de vehículos
CIFP Ferrolterra
IN25 Climóbil Solar
Artes gráficas
Transporte e mantemento de vehículos
IES Montecelo
IN26 Maquetaxe e modelización estrutura offshore
Fabricación mecánica
Transporte e mantemento de vehículos
CIFP Someso
IN27 Mobiliario paramétrico Madeira, moble e cortiza CIFP Politécnico de Santiago
IN28 TecnoloxíaRadar Electricidade e electrónica CIFP Ferrolterra
IN29 Anti-Velutina
Electricidade e electrónica
Madeira, moble e cortiza
CIFP Politécnico de Santiago
IN30 Tenda electrónica en rede
Comercio e márketing
Informática e comunicacións
IES Chan do Monte