FP Innova 2019 Proxectos de innovación

Proxectos de innovación en FP Innova Galicia 2019

Situadas no andar 0 do Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia. Acceda ao plano.

Código Nome Familia profesional Centro coordinador
IN01 A castaña galega na panadaría e na repostaría
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
CIFP Compostela
IN02 Museo didáctico dos alimentos
Artes gráficas
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
CIFP Compostela
IN03 Innovación na comercialización do mexillón galego
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
Química
Téxtil, confección e pel
CIFP Manuel Antonio
IN04 3D, como cambia a FP
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
Téxtil, confección e pel
Vidro e cerámica
CEE Manuel López Navalón
IN05 Campaña de promoción do comercio local Comercio e márketing CIFP Portovello
IN06 Autenticación e sinatura por medios electrónicos
Administración e xestión
Comercio e márketing
Informática e comunicacións
IES Chan do Monte
IN07 K-BOT. Robot educativo
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
CIFP Ferrolterra
IN08 Innovación pedagóxica en educación infantil
Electricidade e electrónica
Madeira, moble e cortiza
Servizos socioculturais e á comunidade
CIFP Politécnico de Lugo
IN09 MakerSpace Nemet
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
IES Monte Neme
IN10 Detección e eliminación eficiente do gas radon
Electricidade e electrónica
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
CIFP As Mercedes
IN11 Wind-H20
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
CIFP As Mercedes
IN12 Cámara frigorífica de conxelación ecolóxica
Enerxía e auga
Instalación e mantemento
CIFP Valentín Paz Andrade
IN13 VEU: Vehículo Ecolóxico Urbano Electricidade e electrónica IES Plirilingüe A Paralaia
IN14 Carga de vehículos eléctricos con enerxía renovable Electricidade e electrónica CIFP Coroso
IN15 Mobilidade renovable
Electricidade e electrónica
Enerxía e auga
Informática e comunicacións
Instalación e mantemento
Seguridade e medio ambiente
IES Universidade Laboral
IN16 Prototipo de sistema Dish Stirling
Electricidade e electrónica
Enerxía e auga
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
CIFP Ferrolterra
IN17 Electrobicicleta
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
Transporte e mantemento de vehículos
CIFP Ferrolterra
IN18 Dron multirrotor Vantas
Informática e comunicacións
Transporte e mantemento de vehículos
CIFP As Mercedes
IN19 Campaneiro en liña Electricidade e electrónica CIFP Porta da Auga
IN20 PiBot
Electricidade e electrónica
Informática e comunicacións
IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez
IN21 WOOD_COM. Cápsula orgánica multiúso
Fabricación mecánica
Madeira, moble e cortiza
IES de Ortigueira
IN22 Seguridade Memorflex
Artes gráficas
Transporte e mantemento de vehículos
IES Montecelo
IN23 Adestrador de sensores e actuadores no automóbil Transporte e mantemento de vehículos IES María Sarmiento
IN24 Maqueta didáctica para sistemas TT, TN e IT Electricidade e electrónica IES María Sarmiento
IN25 Impresión 3D para estruturas metálicas industriais Fabricación mecánica IES de Valga
IN26 Grillz e novas tecnoloxías nas próteses dentais Sanidade CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
IN27 Control de auga termal e mineral
Química
Sanidade
CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel
IN28 Determinación de PCB en acuicultura Química CIFP Manuel Antonio
IN29 Trampas eléctricas selectivas para avespa asiática
Electricidade e electrónica
Informática e comunicacións
Transporte e mantemento de vehículos
IES María Sarmiento
IN30 Permacultura urbana
Agraria
Artes gráficas
Transporte e mantemento de vehículos
IES Montecelo
IN31 Instalación fotovoltaica para autoconsumo
Electricidade e electrónica
Transporte e mantemento de vehículos
IES Pedra da Auga
IN32 VTV. Banco de ensaios de visión artificial
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
IES Politécnico de Vigo
IN33 Aplicación didáctica intelixente para control eléctrico Electricidade e electrónica CIFP Politécnico de Santiago
IN34 Frigorífico domótico mediante software e hardware libres
Administración e xestión
Electricidade e electrónica
Instalación e mantemento
IES Universidade Laboral
IN35 Ferramenta multiúsos para soldadura Fabricación mecánica CIFP Ferrolterra
IN36 Sistema IP de megafonía e control de acceso Electricidade e electrónica IES Escolas Proval