MENU SETEMBRO'14

ACCEDA AO MENU DO MES DE SETEMBRO PREMENDO NO SEGUINTE ENLACE:


MENU SETEMBRO'14 

NOTA INFORMATIVA EQUIPACIÓN OFICIAL CEIP INSUA BERMÚDEZ

COMEZO CURSO 2014-2015

INFORMACIÓNS SOBRE O COMEZO DE CURSO 2014-2015

  • HORARIOS

PRIMEIRO DÍA DE CLASE: 10 DE SETEMBRO
HORA DE COMEZO: 9:30
HORA SAÍDA: 14:30
HORA COMEDOR: 14:30
HORA SAÍDA COMEDOR-TRANSPORTE: 15:30

  • NORMAS A TER EN CONTA NA ENTRADA O 1º DÍA DE CLASE

-ALUMNADO DE 6ºA-6ºB, 4ºA-4ºB, 2ºA-2ºB: Cando toque o timbre irán directamente ás aulas que tiñan o curso pasado e poderán ir acompañados polos pais/nais/titores legales.
-ALUMNADO DE 5ºA-5ºB, 3ºA-3ºB, 1ºA-1ºB E ALUMNADO DE NOVA MATRÍCULA: Cando toque o timbre irán directamente ao comedor escolar para coñecer ao profesorado-titor respectivo e mais as aulas corres`pondentes. Poderán ir acompañados polos pais/nais/titores legales.
-ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL-4 ANOS E INFANTIL-5 ANOS: Cando toque o timbre entrarán polo patio de Infantil durectamente ás aulas do curso pasado e poderán ir acompañados polos pais/nais/titores legados.
-ALUMANADO DE INFANTIL-3 ANOS: Horario flexible en setembro. Xa tiveron reunión previa cos pais/nais/titores legales.

  • ADMISIÓN ALUMNADO USUARIO COMEDOR

Comunícase que todos as solcicitudes presentadas neste centro para utilización do servizo de comedor escolar foron admitidas provisionalmente.
Aos usuarios que teñan que pagar algunha cantidade polo comedor, saranlles remitido uns impresos de pago á Xunta de Galicia que deberán facer efectivo nunha entidade bancaria. 


 

CALENDARIO ESCOLAR 2014-2015

ESTE É O CALENDARIO ESCOLAR PARA O CURSO 2014-2015. QUEDAN PENDENTES OS DOUS DÍAS NON LECTIVOS DE CARÁCTER LOCAL.

PREME NA IMAXE PARA AMPLIALO.

XUBILACIÓNS 2014

XUBILACIÓN DE AVELINO, TERESA E TARSICIA

RELACIÓN DOS LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2014-2015

PODES ACCEDER Á RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA O VINDEIRO CURSO NO SEGUINTE ENLACE:

LIBROS DE TEXTO 2014

 


 

INFORMACIÓNS VARIAS

INFORMACIÓNS VARIAS
 


RECOLLIDA DO VALE DAS AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO 2014-2015


Informamos a todos os que presentaron solicitude de axudas para os libros de texto do alumnado que vai cursar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria, que poden pasar a recoller o vale o día 30 de xuño no seguinte horario de mañá: 


- 1º Ciclo de Primaria (1º e 2º): de 10 a 11


- 2º Ciclo de Primaria (3º e 4º): de 11 a 12


- 3º Ciclo de Primaria (5º e 6º): de 12 a 13


(De non poder recollelo nesta data, poderán vir nos días seguintes e ata o 3 de xullo, como máximo)


Unha vez recollido o VALE, hai que levalo á libraría e encargar os libros correspondentes. Se queda algún pai/nai/titor/a legal que aínda non presentara a solicitude, poderá facelo ata a data tope do 2 de xullo. 


FORMALIZACIÓN DE MATRICULA DO NOVO ALUMNADO 2014-2015


Recórdase aos pais/nais/titores legais do NOVO alumnado matriculado neste centro para o curso escolar 2014-2015, que o prazo para a formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño.


No momento de formalizar a matrícula tamén poden presentar, de estimalo oportuno, as solcitudes de axudas para libros, se aínda non o fixeran, de usuario e axuda de comedor escolar ou de transporte de menos de 2 km.MODELO DO ANEXO III PARA FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DO NOVO ALUMNADO MATRICULADO NO CENTRO


MODELO DE FICHA DE DATOS PERSOAIS


 


SOLICITUDE DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAS PARADAS DE MENOS DE 2 KM.


Os pais/nais do alumnado usuario do transporte escolar das paradas a menos de 2 km do Centro (Sixto, Ventorro, Muíños, Guntín, Os Pasos, O Rañego, Barbeitas) deberán pasar polo Colexio do 20 ao 27 de xuño, en horario de mañá, para cubrir a solicitude de autorización do uso do transporte escolar de carácter excepcional, como xa fixeron en cursos pasados.


MODELO DE SOLICITUDE PARA PARADAS DE MENOS DE 2 KM. SOLICITUDE DE PRAZA E DE AXUDAS PARA USO DO COMEDOR ESCOLAR.


As solicitudes de praza e as axudas para o uso do comedor escolar poderán presentarse ata o día 3 de xullo. Os impresos para as referidas solicitudes pódense recoller na Secretaría do Centro ou descargalos directamente na páxina web do Colexio: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipantonioinsua


MODELO DE SOLICITUDE DE PRAZA DE USUARIO DE COMEDOR ESCOLAR 2014-2015  


MODELO SE SOLICITUDE DE AXUDA PARA COMEDOR ESCOLAR 2014-2015 (ANEXO II)


Para cubrir as axudas de comedor hai que ter en conta a declaración da renta do 2013 (a que se está a presentar nestas datas). Para saber a renta per cápita haberá que realizar a seguinte operación:


    casiña 361 + casiña 363 – casiña 365 + casiña 368 + casiña 371– casiña 511 = X


Unha vez coñecida a cantidade que resulte de facer as anteriores operacións (X), HAI QUE ESCRIBILA NO APARTADO A) DO ANEXO II. A continuación, esta cantidade dividirase entre o número de membros que compoñen a unidade familiar (Y). O resultado da división será a renta per cápita familiar, E ESCRIBIRASE NO APARTADO C) DO ANEXO II.


De xeito resumido:


·      As familias que teñan unha renta per cápita igual ou menor a 7.000€, non terán que aboar nada.


·      As que teñan entre 7.000€ e 8000€, terán que aboar 1€.


·      As que teñan entre 8.000€ e 9.000€, aboarán 2,5 €,


·      As que pasen de 9.000€, aboarán 4,5€.


·      As familias con máis de dous fillos cunha renta per cápita superior a 7.000€ pagarán 1€.


 

NOVO NÚMERO DA REVISTA "A PRAVIA" 2013_14

AXUDAS LIBROS CURSO ESCOLAR 2014-2015

AXUDAS LIBROS DE TEXTO CURSO 2014-2015

GRATUIDADE SOLIDARIA

Requisitos

1. Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso escolar 2014/2015, e non repetir curso neste ano académico. Non obstante, o alumnado que repita 1º ou 2º de educación primaria poderá solicitar a axuda, xa que neste ciclo emprégase material que non pode ser reutilizado.

2. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Para o alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros. Para a determinación da renda per cápita familiar terase en conta o disposto no artigo 6 da orde de convocatoria.

Lugar de presentación.

As solicitudes (anexo I) deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro no que estea matriculado o alumno ou alumna, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es.

En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de correos na primeira folla do formulario para acreditar a data de presentación da solicitude.

Presentarase unha solicitude por cada alumno ou alumna matriculados, de xeito que, se un solicitante ten varios fillos ou fillas matriculados nas ensinanzas obxecto da convocatoria, xa sexa no mesmo ou en distinto centro, deberá presentar unha solicitude para cada un deles.

As axudas serán solicitadas polos pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado.Por cada alumno ou alumna só se concederá unha axuda por curso escolar, con independencia de que puidese estar escolarizado sucesivamente en dous ou máis centros sostidos con fondos públicos no curso escolar 2014/2015.

Prazo de presentación.

O prazo de presentación de instancias será o seguinte:

a) Para o alumnado de educación primaria e educación especial: do 2 de xuño ao 2 de xullo de 2014, ambos inclusive.

b) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo ordinario: do 25 de xuño ao 28 de xullo de 2014, ambos inclusive.

c) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo extraordinario: do 2 de setembro ao 2 de outubro de 2014, ambos inclusive.

d) Para as novas incorporacións de alumnado que se produzan ao longo do curso con posterioridade aos períodos indicados, sempre que no mesmo curso escolar non estivesen matriculados con anterioridade nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia,  o prazo será dun mes e contarase a partir do día seguinte ao da formalización da matrícula. En todo caso, o prazo para presentar a solicitude para as novas incorporacións terá como data límite o 31 de marzo de 2015.

Solicitudes e documentación

1. As solicitudes poderán obterse na Guía de procedementos e servizos no enderezo https://sede.xunta.es, nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria e tamén se poderán  descargar en formato pdf.

Unha vez cuberta a solicitude deberá presentarse, xunto coa documentación segundo se indica no artigo 3 desta orde, debidamente asinada polo pai, a nai ou titor/a do alumnado. Todo isto sen prexuízo da sinatura por parte do resto dos membros da unidade familiar que obteñan ingresos, excepto nos supostos de separación ou divorcio, nos cales poderá omitirse a sinatura do proxenitor que non teña a custodia do menor.

A aplicación informática para a xestión das axudas tamén permitirá a xeración da solicitude unha vez introducidos os datos polo centro.  (Acceder á aplicación)

2. Se a solicitude se presenta no centro docente onde está matriculado o alumno presentarase orixinal e copia da documentación,  co fin de que a persoa que a reciba  poida verificar a autenticidade da copia e devolva os orixinais.  En caso de que a presentación non se faga no centro deberá presentarse orixinal ou copia debidamente compulsada.

 A documentación a achegar en cada caso é a seguinte:

Alumnado de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria.

a) Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar.

Só no caso de non ter libro de familia, ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2012, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como:

Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do causante.

Certificado ou volante de convivencia.

Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia, que acredite a situación familiar.

b) No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude, ou do alumno igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%, deberá presentarse un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia a 31 de decembro de 2012:

Certificado emitido polo órgano competente do grao de discapacidade cunha porcentaxe igual ou superior ao 33%,

Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez, ou

Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

c) No caso de situación de violencia de xénero no contorno familiar: documentación acreditativa.

O alumnado matriculado en educación especial, en centros específicos ou en unidades de educación especial en centros ordinarios, segundo establece o Decreto 229/2011, do 7 de decembro (Diario Oficial de Galicia do 21), unicamente deberá presentar a solicitude de axuda.

O alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, só ten que presentar a  certificación emitida polo órgano competente do grao de discapacidade, xunto coa solicitude da axuda.

Os menores que se atopen en situación de garda, tutela ou atención de día pola Xunta de Galicia non terán que acreditar os datos da unidade familiar nin do nivel de renda.

3.  A documentación que se achegue deberá ter validez no momento da presentación da solicitude.

4.  O centro educativo poderá requirir das persoas solicitantes, en calquera momento, aclaración da documentación presentada.

Contía das axudas

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria aboará as axudas ás persoas solicitantes que reúnan os requisitos previstos nesta orde, nos seguintes importes por alumno ou alumna e curso, segundo a renda per cápita familiar no ano 2012:

Educación primaria:

Familias monoparentais:

Renda per cápita familiar ata 6.000,00 €: 170 €.

Renda per cápita familiar desde 6.000,01 ata 9.000,00 €: 90 €.

Resto das familias:

Renda per cápita familiar ata 5.400,00 €: 170 €.

Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000,00 €: 90 €.

No caso de que nunha mesma unidade familiar existan varios alumnos ou alumnas que reúnan os requisitos para ser causantes destas axudas, percibirase a contía que corresponda por cada un deles, segundo o establecido nesta convocatoria.

O alumnado matriculado en educación especial, en centros específicos ou en unidades de educación especial en centros ordinarios, así como o que presente unha discapacidade igual ou superior ao 65%, que solicite a axuda e que cumpra os requisitos desta orde recibirá un importe de 250 €, con independencia da renda per cápita familiar.

Os menores que se atopen en situación de garda, tutela ou atención de día pola Xunta de Galicia recibirán a axuda máxima correspondente ao ensino e curso en que estean matriculados.

Para máis información

Para máis información contacte co seu centro educativo.

Se no centro non puidesen resolverlle as súas dúbidas, tamén poden poñerse en contacto cos seguintes teléfonos da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos:

981 546 521

         ACCESO Á MODELO DE SOLICITUDE (ANEXO I)

         ACCESO A MÁIS INFORMACIÓN NA PÁXINA DA XUNTA

XVI CERTAME BENJAMIN PAZ

ENTREGA DE PREMIOS DO XVI CERTAME BENJAMÍN PAZ  

O venres, 30 de maio de 2014, ás 19,00 horas, no Salón de Actos do Centro Cultural e Recreativo de Vilalba, o CEIP “Antonio Insua Bermúdez”, organiza o acto de entrega de premios do XVI Certame Literario e de Debuxo Benjamín Paz, que convocou coa colaboración da Asociación de Minusválidos “Benjamín Paz” e o propio Centro Cultural Recreativo, e que ten como fin primordial e fundamental o de lembrar a figura de Benjamín Paz Cordal.

O acto entra dentro tamén das actividades que o Colexio programa co gallo das Letras Galegas tendentes a fomentar a creatividade artística e literaria, por un lado, e a potenciar o idioma galego cara a consecución da súa plena normalización, por outro.

Durante o acto, darase lectura á acta do Xurado e levarase a cabo a entrega de premios. Complétase o programa cun pequeno recital poético a cargo de alumnos e alumnas gañadores no Certame.

 

RELACIÓN DE PREMIADOS

MODALIDADE

CATEGORÍA

TÍTULO

AUTOR/A

COLEXIO

PREMIO

POESÍA

1º CICLO

TER UN IRMANCIÑO

ILINA MARÍA DRANCA DRANCA

CEIP  “A. INSUA BERMÚDEZ”- VILALBA

1º PREMIO

POESÍA

2º CICLO

RÍO MIÑO

ICÍA SAAVEDRA CORTIÑAS

CEIP  “A. INSUA BERMÚDEZ”- VILALBA

1º PREMIO

POESÍA

3º CICLO

NENA PERDIDA

EVA SANMARTÍN VÁZQUEZ

CEIP  “A. INSUA BERMÚDEZ”- VILALBA

1º PREMIO

NARRATIVA

1º CICLO

O LAPIS FALADOR

MARÍA SEOANE GONZÁLEZ

CEIP "MANUEL MATO VIZOSO"

1º PREMIO

NARRATIVA

2º CICLO

O PAÍS DOS DESEXOS

AURORA ROMERO TRASTOY

CEIP “A. INSUA BERMÚDEZ"-VILALBA

1º PREMIO

NARRATIVA

3º CICLO

O MEU PRIMEIRO DÍA NO INSTITUTO

ARIANA NÚÑEZ SEOANE

CEIP “A. INSUA BERMÚDEZ"-VILALBA

1º PREMIO

DEBUXO

INFANTIL 3 ANOS

 

MATÍAS MORANDEIRA FRAGA

CEIP "A. INSUA BERMÚDEZ"-VILALBA

1º PREMIO

DEBUXO

INFANTIL 4 ANOS

 

UXÍA LEDO CORDAL

CEIP "MONSEIVANE"-MOREDA-LANZÓS

1º PREMIO

DEBUXO

INFANTIL 5 ANOS

 

MARÍO CASTRO ABOLLO

CEIP "A. INSUA BERMÚDEZ"-VILALBA

1º PREMIO

Distribuir contido