23 DE ABRIL: DIA DO LIBRO

CAMPIONATO PROVINCIAL DE DUATLÓN 25 DE ABRIL DE 2015,

IIª PROBA CLASIFICATORIA DE ATLETISMO ESCOLAR NO ESTADIO GREGOIRIO PÉREZ RIBERA

O domingo 19 de abril de 2005, acudimos a unha nova cita co atletismo no estadio lucense das Pedreiras cun nutrido grupo de atletas.

Sairemos diante do colexio ás 09:10 da mañá nun autobús grande da empresa de transporte Muiños. Vinde preparados para o frio e lembrade traer bocadillos, bebida e froita para o xantar.

Clica para ver os Resultados provisionais da II Proba Clasificatoria de Atletismo na xornada do domingo 19 de abril de 2015.

 

 

 Abaixo á dereita podes descagar os documentos do horario do cole, de tódalas probas e da lista provisional de inscritos da que xa se fixeron reclamacións. 

TODOS SOMOS AZUIS. DÍA DO AUTISMO

CELEBRAMOS O DIA DO AUTISMO

Elaboramos un gran mural e pancartas co lema "TODOS SOMOS AZUIS".
Os nenos/as aportaron globos de cor azul que foron colocados nas distintas dependencias do colexio. Así mesmo, o alumnado e profesorado do centro trouxo algo azul na súa vestimenta. Tamén pintamos de azul unha árbore da entrada do cole. A xornada rematou cunha concentración de todos nas pistas do Colexio.

DUATLÓN ESCOLAR CLASIFICATORIO DE VILALBA

LUGAR PROBA: Ao carón do Polígono Industrial de Sete Pontes en Vilalba.

COMIDA: Importante facer o xantar entre as 12:00 e a 01:00, PARA IR Á CARREIRA COA DIXESTIÓN BEN FEITA. Ás 03:00 comeza o previo da carreira, dorsais e verificación de bicis e casco.

ENTREGA DE DORSAIS E VERIFICACIÓN DE MATERIAL: 03:00 PM Os que teñan bicicleta de marchas e casco que o traian. Traede roupa para cambiarse logo da carreira.

HORA DE SAÍDA DA PROBA:

- Saída categoría Benxamín ás 16:00h; 0,5 km de carreira a pé – 2 km en bicicleta – 250m de carreira a pé.

- Saída categoría Alevín ás 16:20h; 1 km de carreira a pé – 4 km en bicicleta – 500m carreira a pé

- Saída categoría Infantil ás 16:50h; 1.5 km de carreira a pé – 6 km en bicicleta –750 m de carreira a pé

- Saída categoría Cadete ás 17:30h; 2 km de carreira a pé – 8 km en bicicleta – 1 km de carreira a pé

Os que cheguen a meta clasificaranse para o Campionato Provincial.

Prégase seriedade e puntualidade, acudindo a cita tódolos que se apuntaron libremente.

Iª PROBA CLASIFICATORIA DE ATLETISMO ESCOLAR NO ESTADIO GREGOIRIO PÉREZ RIBERA

O domingo 22 de marzo de 2015 uns 68 atletas inscribironse para participar na primeira sesión clasificatoria de atletismo. Representando ao centro tivemos unha nutrida combinación de marchadores, lanzadores, velocistas, mediofondistas e fondistas. No xantar degustamos uns merecidos bocadillos no céspede á carón da Piscina Municipal Das Pedreiras, paseamos pola ribeira do río Miño e disfrutamos das actuacións de todolos nosos rapaces.

Preme en adxuntos ou nesta ligazón para acceder ao listado de resultados corrixido definitivo

Accede á galería de imaxes da xornada.

CONVOCADO O XVII CERTAME BENJAMÍN PAZ

BASES DO XVII CERTAME BENJAMÍN PAZ DE NARRATIVA, POESÍA E DEBUXO


PRIMEIRA.-
Poderá concorrer ao Certame todo o alumnado de Educación Infantil e de Primaria pertencente a centros educativos da Terra Chá.
SEGUNDA.-
Establécense tres modalidades: POESÍA e NARRATIVA, para Educación Primaria, e DEBUXO, para Educación Infantil.
TERCEIRA.-
Os traballos de Poesía e Narrativa (PRIMARIA), de temática libre, estarán escritos en lingua galega conforme á normativa vixente. Os textos haberán de ser inéditos e totalmente orixinais. Cada participante pode presentar o número de traballos que estime conveniente en ámbalas dúas modalidades. Poderán presentarse a máquina ou manuscritos, en papel DIN A-4, por unha soa cara. Enviarase SOAMENTE O ORIXINAL, figurando na parte traseira do folio os DATOS PERSOAIS, O CICLO, O COLEXIO E A MODALIDADE á que concorre. (NON GRAMPAR)
CUARTA.-
Os Debuxos (INFANTIL) presentaranse en cartolina formato DIN A-4. Poderá empregarse calqueira técnica e a temática será libre. Os DATOS PERSOAIS, O NIVEL e O COLEXIO figurarán na parte posterior da cartolina.
QUINTA.-
Os traballos serán dirixidos a:
XVII CERTAME BENJAMÍN PAZ
CEIP “Antonio Insua Bermúdez”,
Rúa Cuart de Poblet, s/n,
27800 Vilalba
SEXTA.-
O prazo de admisión de traballos rematará ás 17 HORAS DO DÍA 24 DE ABRIL DE 2015.
SÉTIMA.-
O Certame estará dotado cos seguintes premios:
MODALIDADE POESÍA E NARRATIVA (Primaria)
1º Ciclo de Ed. Primaria: 60 €, diploma e flor natural.
2º Ciclo de Ed. Primaria: 75 €, diploma e flor natural.
3º Ciclo de Ed. Primaria: 90 €, diploma e flor natural.
MODALIDADE DEBUXO-PREMIO DAVID DÍAZ VÁZQUEZ
(Infantil)
Infantil 3 anos: Lote de material, diploma e flor natural.
Infantil 4 anos: Lote de material, diploma e flor natural.
Infantil 5 anos: Lote de material, diploma e flor natural.
OITAVA.-
O Xurado, se o estima oportuno, poderá declarar os premios desertos, distribuír a cuantía dos mesmos ou aumentalos con accésits. En calquera caso a súa decisión será inapelable e polo feito de concorrer ao Certame así deberá aceptarse.
NOVENA.-
O Xurado estará formado por persoas de recoñecida competencia nas materias ás que se refiren as presentes Bases. A súa composición ha ser dada a coñecer xunto coa emisión do resultado.
DÉCIMA.-
O dictame do Xurado será difundido a través dos distintos medios de comunicación. A entrega de premios efectuarase nun acto previsto para o mes de maio e do que se dará conta oportunamente.

ADMISIÓN ALUMNADO 2015-2016
NIVEL


 


Nº DE PRAZAS VACANTES


 


Nº DE SOLICITUDES PRESENTADAS


 


SITUACIÓN


 


ACTUAL


4º INFANTIL (Inf-3)


25


32


Baremo


5º INFANTIL


(Inf-4)


0


1


Comisión


Escolarización


LUGO


1º de PRIMARIA


29


24


Admitidas


Polo tanto poñemos en coñecemento dos interesados/as o seguinte:


1º.- As solicitudes presentadas para o 4º de Infantil (INF-3 anos), ao sobrepasar o número de prazas escolares vacantes establecidas, terán que pasar polo PROCESO DE BAREMO para establecer cales son admitidas e cales irán a outros centros. Deberán agardar á publicación da relación do alumnado baremado para saber que centro lles corresponde.


2º.- A solicitude presentada para o 5º de Infantil (Inf-4 anos), ao non haber prazas dispoñibles, terá que ser a Comisión de Escolarización en Lugo, quen decida o centro onde se matriculará.


3º.- As solicitudes presentadas para o 1º Nivel de Primaria, ao non sobrepasar o número de prazas escolares vacantes establecidas, SERÁN ADMITIDAS TODAS. (Terán que formalizar a matrícula definitiva do 20 ao 30 do mes de xuño).


Vilalba, 24 de marzo de 2015


A DIRECCIÓN

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO ESCOLAR 2015-2016

Procedemento de admisión do alumnado para o curso 2015/2016

De acordo co estipulado na Orde do 12 de marzo de 2013, explícase a continuación o procedemento para a admisión do alumnado en centros sostidos con fondos públicos (calendario, prazos, formularios, normativa, etc.)

PROCEDEMENTO A SEGUIR

1º- Reserva de praza para centros adscritos (febreiro) (xa feito)
2º- Solicitude de admisión (Para alumnado non pertencente ao Centro) (1-20 marzo)
3º- Formalización da matrícula (Para alumnado admitido) (20-30 xuño)

NORMATIVA REGULADORA
Decreto 254/2012 do 13 de decembro

Orde de 12 de marzo de 2013

CALENDARIO ADMISIÓN DO ALUMNADO
Do 1 ao 15 febreiro: Reserva de praza (Só centros adscritos) (xa feito)
Antes 1 de marzo: Publicación de vacantes.
Do 1 ao 20 de marzo: Presentación de solicitudes.


Podes premer aquí e baixar o impreso para cubrir a solicitude de admisión-Anexo II (pdf)

Do 23 de marzo ao 6 de abril: Presentación de documentación acreditativa dos criterios de admisión, no cado de ser necesaria a baremación.
Antes do 25 de abril: Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos. Prazo para reclamacións: ata o 2 de maio.
Antes do 16 de maio: Publicación listaxes definitivas.
Do 20 ao 30 de xuño: Formalización da matrícula para o alumnado de educación infantil e primaria.

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR COA SOLICITUDE
o Informe médico.
o Fotocopias do DNI do pai e da nai.
o Fotocopia da cartilla de vacinacións.
o Fotocopia da tarxeta do seguro médico.
o Fotocopia do Libro de Familia.
o CERTIFICADO DE CONVIVIENCIA expedido polo Concello e que acredite o domicilio DE TODOS OS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR.
o Tres fotografías tamaño carné.

NECESIDADE DE BAREMACIÓN

Cando non existan prazas suficientes, aplicaranse os seguintes criterios para establecer unha orde de prioridade:
a) Existencia de irmás/irmáns matriculadas/os no centro.
b) Nai, pai,titora ou titor que traballe no centro.
c) Proximidade do centro ao domicilio familiar ou ao lugar de traballo das/dos nais/pais ou titoras/es.
d) Renda anual percápita da unidade familiar.
e) Condición de familia numerosa.
f) Condición de familia monoparental.
g) Concorrencia de discapacidade na alumna ou alumno ou en nai, pai, titora,titor,irmá ou irmán do alumnado.

No caso de ter que levar a cabo a baremación, haberá que presentar a documentación que se alegue dos apartados anteriores no prazo estipulado no calendario.


ACCESO A MÁIS INFORMACIÓN NO PORTAL DA CONSELLERÍA


RESOLUCIÓN SORTEO LETRAS APELIDOS 


CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2015/2016


(Orde de 12 de marzo de 2013, DOG nº 53, venres 15 de marzo de 2013)


Reserva de praza do alumnado de 6º de Ed. Primaria para o IES Basanta Silva.


Do 1 ao 15 de febreiro


(Faino o propio Colexio)


Sorteo público letra


Antes do 1 de marzo


Publicación vacantes


28 de febreiro


Presentación Solicitude Admisión  do novo alumnado


Do 1 ao 20 de marzo


Presentación documentación xustificativa (de ser preciso)


Prazo de 10 días hábiles, contados a partir dos 2 días seguintes ao 20 de marzo.


Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos


Antes do 25 de abril


Publicación das listaxes definitivas


Antes do 15 de maio


Formalización de matrícula en Educación Infantil e Primaria


Do 20 ao 30 de xuño


 RELACION DE PRAZAS ESCOLARES VACANTES PARA O CURSO ESCOLAR 2015/2016

             AULA           


Nº PRAZAS CUBERTAS


PROCEDENTES DO 2014/2015


VACANTES 2015/2016


1º PRIMARIA


21


29


2º PRIMARIA


50


0


3º PRIMARIA


39


11


4º PRIMARIA


28


22


5º PRIMARIA


41


9


6º PRIMARIA


51


0


INFANTIL 3


0


25


INFANTIL 4


26


0


INFANTIL 5


25


0


Nota.- Segundo a normativa vixente, hai que reservar tres vacantes por nivel para alumnado con NEE.

CAMPIONATO GALEGO DE CAMPO A TRAVÉS NO COMPLEXO DE MONTERRE O SÁBADO 21 FEBREIRO 2015

Na recente proba provincial de Campo a Través celebrada no circuíto da Magdalena en Vilalba clasificaronse por individual os atletas: Aurora Romero Trastoy na categoría Alevín Feminino e David Franco na categoría Infantil masculino. Do mesmo xeito o equipo Benxamín feminino acadou o segundo posto pero esta categoría non disputa o campionato galego. Parabéns a tódolos atletas participantes.

Achéganse documentos do plano do circuíto e da normativa para a proba.

Distribuir contido