Sorteo xunta electoral para eleccións ao consello escolar

CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL


                                                                                 


De conformidade co establecido na Resolución do 7 de setembro de 2012 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 20), realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio.


 


A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto, e integrada por:


 


     - O Director ou directora do Centro.


     - Un profesor ou profesora.


     - Un pai ou nai ou titor legal.


     - Un alumno ou alumna.


     - Un representante do persoal de administración e servizos        


Os catro últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá a designación de membros suplentes, celebrarase neste Centro o próximo día 27 de outubro, ás 11:05 horas na Biblioteca. 

PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS HIGH SCHOOL

Convocadas as Becas High School, para o alumnado de 4º ESO que desexe cursar 1º de Bacharelato nos Estados Unidos, vivindo cunha familia norteamericana.

 

Os requisitos son os seguintes:

- Ter cumpridos 15 anos antes do 1 de agosto de 2015.

- Ser alumno/a de 4º ESO nun centro de Galicia.

- Ter un mínimo de 7 na asignatura de inglés en 3º ESO.

- Ter un mínimo de 7,5 de promedio nas notas de 3º ESO.

Reunión familias-titores

O xoves 16 de outubro terán lugar as reunións das familias cos titores de cada curso no seguinte horario:


18:00, familias de 2º da ESO


18:30, familias de 3º e 4º da ESO


19:00, familias de 1º da ESO

REORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE ESCOLAR

Debido ao incremento de matrícula, foi necesaria una reestructuración das rutas de transporte escolar. O reparto de alumnado por autobuses, segundo a organización elaborada pola empresa de transporte, será o seguinte:

  • Autobús 1: alumnado de A TOXA, CONFÍN e CORGO. Este autobús situaráse diante da porta do centro á saída, en primeiro lugar.
  • Autobús 2: alumnado de CAÍDOS E O ALUMNADO DE CORTIÑAS DE 4º DA ESO. Situaráse detrás do anterior.
  • Autobús 3: alumnado de ARDIA E ALUMNADO DE CORTIÑAS DE 1º, 2º E 3º DA ESO. Situaráse en último lugar, preto do colexio.
  • Autobús 4: alumnado da ruta de SAN VICENTE. Situaráse enfronte do instituto.

MOI IMPORTANTE: os autobuses van prácticamente completos, polo que o alumnado non poderá subir, ningún día da semana, nun autobús que non lle corresponda segundo a parada solicitada na matrícula.

Pregamos sexa comunicada ao centro calquera incidencia; no apartado "Impresos" poden atopar un modelo de reclamación para entregar na secretaría do centro.

Creación da ANPA do IES As Bizocas

Como xa se foi informando nas reunións e na Secretaría no momento da matrícula, para o curso próximo vaise poñer en marcha unha ANPA.


Se algúnha familia está interesada en formar parte dela, ou simplemente colaborar, e non se anotou na listaxe que hai na Secretaría, poden enviar un correo electrónico á dirección do centro (ies.asbizocas@edu.xunta.es), con asunto ANPA indicando o seu nome, número de teléfono e correo electrónico, para que así poidamos facer chegar os seus datos ás familias organizadoras.

Libros de texto para o curso 2014/2015

Faise pública a listaxe de LIBROS DE TEXTO para o próximo curso 2014/2015, como poden ver no arquivo adxunto.


Recordámoslles que para aquel alumnado que non repita curso (no 2014/2015) e con renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros, poden solicitar unha AXUDA para a adquisición de libros de texto (cando fagan a matrícula). As novidades da convocatoria deste ano son:

Distribuir contido