Sorteo xunta electoral para eleccións ao consello escolar

CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL


                                                                                 


De conformidade co establecido na Resolución do 19 de setembro de 2014 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 20), realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio.


 


A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto, e integrada por:


 


     - O Director ou directora do Centro.


     - Un profesor ou profesora.


     - Un pai ou nai ou titor legal.


     - Un alumno ou alumna.


     - Un representante do persoal de administración e servizos        


Os catro últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá a designación de membros suplentes, celebrarase neste Centro o próximo día 27 de outubro, ás 11:05 horas na Biblioteca. 

PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS HIGH SCHOOL

Convocadas as Becas High School, para o alumnado de 4º ESO que desexe cursar 1º de Bacharelato nos Estados Unidos, vivindo cunha familia norteamericana.

 

Os requisitos son os seguintes:

- Ter cumpridos 15 anos antes do 1 de agosto de 2015.

- Ser alumno/a de 4º ESO nun centro de Galicia.

- Ter un mínimo de 7 na asignatura de inglés en 3º ESO.

- Ter un mínimo de 7,5 de promedio nas notas de 3º ESO.

Reunión familias-titores

O xoves 16 de outubro terán lugar as reunións das familias cos titores de cada curso no seguinte horario:


18:00, familias de 2º da ESO


18:30, familias de 3º e 4º da ESO


19:00, familias de 1º da ESO

REORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE ESCOLAR

Debido ao incremento de matrícula, foi necesaria una reestructuración das rutas de transporte escolar. O reparto de alumnado por autobuses, segundo a organización elaborada pola empresa de transporte, será o seguinte:

  • Autobús 1: alumnado de A TOXA, CONFÍN e CORGO. Este autobús situaráse diante da porta do centro á saída, en primeiro lugar.
  • Autobús 2: alumnado de CAÍDOS E O ALUMNADO DE CORTIÑAS DE 4º DA ESO. Situaráse detrás do anterior.
  • Autobús 3: alumnado de ARDIA E ALUMNADO DE CORTIÑAS DE 1º, 2º E 3º DA ESO. Situaráse en último lugar, preto do colexio.
  • Autobús 4: alumnado da ruta de SAN VICENTE. Situaráse enfronte do instituto.

MOI IMPORTANTE: os autobuses van prácticamente completos, polo que o alumnado non poderá subir, ningún día da semana, nun autobús que non lle corresponda segundo a parada solicitada na matrícula.

Pregamos sexa comunicada ao centro calquera incidencia; no apartado "Impresos" poden atopar un modelo de reclamación para entregar na secretaría do centro.

Creación da ANPA do IES As Bizocas

Como xa se foi informando nas reunións e na Secretaría no momento da matrícula, para o curso próximo vaise poñer en marcha unha ANPA.


Se algúnha familia está interesada en formar parte dela, ou simplemente colaborar, e non se anotou na listaxe que hai na Secretaría, poden enviar un correo electrónico á dirección do centro (ies.asbizocas@edu.xunta.es), con asunto ANPA indicando o seu nome, número de teléfono e correo electrónico, para que así poidamos facer chegar os seus datos ás familias organizadoras.

Libros de texto para o curso 2014/2015

Faise pública a listaxe de LIBROS DE TEXTO para o próximo curso 2014/2015, como poden ver no arquivo adxunto.


Recordámoslles que para aquel alumnado que non repita curso (no 2014/2015) e con renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros, poden solicitar unha AXUDA para a adquisición de libros de texto (cando fagan a matrícula). As novidades da convocatoria deste ano son:

Distribuir contido