Benvida

Vista do colexio

Benvidos/as á páxina web do CEIP de Cedeira (Redondela)


ACTO DE ENTREGA DO PREMIO PONTE NAS ONDAS AO MELLOR PROGRAMA COLABORATIVO

Celebrouse en Vigo o acto de entrega dos premios PONTE NAS ONDAS. Tal e como se informou no mes de xuño, o noso colexio obtivo o de "Mellor programa colaborativo". Na imaxe podemos ver un momento do acto.

Noraboa a todos/as e grazas pola participación da comunidade educativa.

Para ver máis fotos podedes facer clic aquí.

Máis información no facebook de Ponte nas ondas.

AXUDAS DOS SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE REDONDELA PARA O COMEDOR ESCOLAR NO VINDEIRO CURSO

O Boletín da provincia de Pontevedra publicou o día 24 as bases para solicitar as axudas dos Servizos Sociais do Concello de Redondela para o comedor escolar no vindeiro curso. Os anexos a ter en conta son do I ao IV, e o prazo de presentación de solicitudes remata o 8 de agosto de 2014.

Os certificados que teñen que pedir no colexio e o que ten que realizar a ANPA non é necesario entregalos agora; pódense presentar no mes de setembro. O arquivo coa información pódese descargar facendo clic aquí.

LISTAXES DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2013-2014

Publicamos a listaxe dos libros de texto para o curso 2014-2015.

Pode descargarse facendo clic aquí ou na imaxe.

 

XA ESTÁ NA RÚA UN NOVO EXEMPLAR DE "BATEA"

 Xa saiu! Xa está na rúa! Xa podedes ver e ler a novas do CEIP de Cedeira en exclusiva!

Xa está na rúa o número 23 da revista BATEA, este ano ¡a todo color! e con contidos moi interesantes. O noso proxecto "POLO MUNDO ADIANTE" ocupa unha gran parte das súas 51 páxinas, pero... aínda hai máis!

SE FACEDES CLIC NESTE ENLACE PODEDES DESCARGALA E VELA

 

FIN DO CURSO 2013/2014

Estes días foron especiais no colexio. O martes desprazouse ata Pontevedra o alumnado de 4º de Primaria á fase final das xornadas de promoción do atletismo.

O mércores tocaba a festa organizada pola ANPA na que tivemos inchables, obradoiro de maquillaxe e festa da espuma.

E o venres, para rematar o curso, entregáronse as orlas e diplomas ao alumnado de 6º. Logo houbo unha merenda ofrecida pola ANPA seguida da exhibicion de actividades extraescolares de bici e patinaxe.

Moita sorte aos nenos e nenas de 6º que nuns meses comezarán unha nova etapa da súa vida no instituto.

E a todas e todos desexamosvos un FELIZ VERÁN!

 

OBTIVEMOS O "PREMIO BOAS ONDAS AO MELLOR PROGRAMA COLABORATIVO"

 

REPRODUCIMOS O FALLO DO XURADO:

Premio Boas Ondas ao mellor programa colaborativo :

CEIP de Cedeira. Redondela-Galiza

Aínda que o espírito desta categoría era premiar escolas que fixeran programas conxunta e colaborativamente, nas bases da convocatoria estaba aberta a posibilidade de premiar a colaboración entre as escolas e institutos e as radios profesionais.

O programa titulado “Polo mundo adiante” é un exemplo desta colaboración que conseguiu uns resultados salientables. O enfoque do tema, que presenta unha morea de Historias de Vida relacionadas coa emigración, incide nunha proposta da A.C.P Ponte…nas ondas! que ten feito deste tema, xunto cos Tesouros Vivos, un referente do seu traballo.

NORABOA A TODOS OS PARTICIPANTES DA COMUNIDADE EDUCATIVA

PROGRAMA DE RADIO DAS LETRAS GALEGAS 2014


12.59 MB

Como todos os anos, no CEIP de Cedeira realizamos un programa de radio sobre o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas. Neste ano Xosé María Díaz Castro foi o elixido pola Real Academia Galega. Na elaboración do mesmo participou alumnado de distintas aulas do colexio.

Podedes escoitalo ou descargalo facendo clic aquí ou na imaxe.

 

PROGRAMA DE RADIO "POLO MUNDO ADIANTE"


11.75 MB

O venres 30 de maio estivemos na emisora de Radio Redondela participando en directo co noso programa “Polo mundo adiante”. Nel incluimos as testemuñas das familias que colaboraron relatando as súas experiencias ben na emigración como na inmigración.

Foi unha experiencia moi emocionante, sobre todo pensando que estabamos sendo escoitados dende lugares tan lonxanos como Bogotá, Brasil, Cuba, Angola, Mozambique … por tanta xente! A organización Ponte nas Ondas, que acolle a centros educativos de Galicia e de Portugal, celebraba así o seu vinte aniversario cunha maratón radiofónica que comenzou ás 10.00 horas e rematou ás 22.00horas.

Se non poidestes escoitarnos en directo,podedes oir ou descargar a gravación que fixemos no colexio, a modo de ensaio. O enlace de descarga atópase aquí ou debaixo das fotografías.

AXUDAS DA CONSELLERÍA PARA MERCAR OS LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ORDE do 28 de maio de 2014, publicada no DOG do 30/05/2014

ESTA ORDE PRESENTA IMPORTANTES NOVIDADES:

- Os libros de texto que se compren co vale da Consellería, deberán devolverse en bo estado ao remate do curso escolar para incorporalos a un fondo solidario que se constituirá no centro (banco de libros), que permita a súa reutilización nos seguintes cursos académicos como medida que favoreza o establecemento dun sistema de socialización do seu uso (artigo 14.d).

Exclúese desta obriga ao alumnado beneficiario de 1º e 2º de primaria posto que os seus libros non son reutilizables.

 

No caso de que o importe dos libros de texto sexa superior á axuda concedida, deberán devolverse ao colexio os libros mercados con cargo á mesma. O resto dos libros poderá perrmanecer en posesión do alumno/a (xa que tivo que abonalos).

 

- A axuda poderá destinarse única e exclusivamente a mercar os libros de texto (artigo 10.1). Non inclúe o material escolar.

 

CONTÍA DAS AXUDAS

  • Familias monoparentais:

Renda per cápita familiar ata 6.000,00 €: 170 €.                             Renda per cápita familiar desde 6.000,01 ata 9.000,00 €: 90 €.

  • Resto das familias:

Renda per cápita familiar ata 5.400,00 €: 170 €.                            Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000,00 €: 90 €.

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

Do 2 de xuño ao 2 de xullo. Os impresos pódense solicitar no colexio ou descargar facendo clic aquí.

 

DOCUMENTACIÓN(orixinal e copia):

a) Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar.

no caso de non ter libro de familia ou se a situación familiar, en 31 de decembro de 2012, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como:

1. Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do causante.

2. Certificado ou volante de convivencia.

3. Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia que acredite a situación familiar.

b) No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude, ou do alumno igual ou superior ao 33 % e inferior ao 65 %, deberá presentarse un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia en 31 de decembro de 2012:

1. Certificado emitido polo órgano competente do grao de discapacidade cunha porcentaxe igual ou superior ao 33 %.

2. Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez, ou

3. Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

c) No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar: documentación acreditativa.

- O alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65 % só ten que presentar a certificación emitida polo órgano competente do grao de discapacidade, xunto coa solicitude da axuda.

 

RENDA PER CÁPITA FAMILIAR

- Enténdese por renda per cápita a renda familiar dividida entre o número de membros da unidade computables.

- Computarán por dous os membros da unidade familiar que teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33 %, que acrediten unha pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez ou que teñan recoñecida a condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

- Para os efectos de determinar a renda per cápita familiar, terase en conta a situación persoal e familiar en 31 de decembro de 2012 e o exercicio fiscal 2012. Non se terán en conta os fillos nacidos, adoptados ou acollidos despois desta data.

- A renda familiar obterase por agregación das rendas de cada un dos membros computables que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas. Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do imposto sobre a renda de 2012, para os efectos do cálculo da renda familiar sumarán os recadros 455 (base impoñible xeral) e 465 (base impoñible do aforro) da declaración.

- No caso de non presentar declaración, teranse en conta os ingresos netos de todos os membros computables da unidade familiar.

 

DETERMINACIÓN DA UNIDADE FAMILIAR (situación familiar a 31 de decembro de 2012). Forman a unidade familiar:

– Os pais non separados legalmente e, se é o caso, o titor ou titora, ou a persoa encargada da garda e protección do menor.

– Os fillos ou fillas menores de idade, con excepción dos emancipados.

– Os fillos ou fillas maiores de idade con discapacidade física, psíquica ou sensorial ou incapacitados xudicialmente, suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

– Os fillos ou fillas solteiros menores de vinte e cinco anos e que convivan no domicilio familiar.

2. Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendente que convivan con eles, e que reúnan os requisitos do punto anterior. Esta situación deberá acreditarse documentalmente mediante o correspondente volante ou certificado de convivencia.

3. No caso de falecemento dalgún dos proxenitores que convivan co causante, acreditarase a circunstancia mediante un certificado de defunción.

4. Os casos de separación ou divorcio acreditaranse mediante sentenza xudicial ou convenio regulador onde conste a custodia do/a menor.

5. No caso de separación ou divorcio dos proxenitores con custodia compartida acreditada mediante sentencia xudicial, as rendas de ambos proxenitores incluiranse dentro do cómputo da renda familiar.

TODA A INFORMACIÓN ATÓPASE NA PÁXINA DA CONSELLERÍA:

http://www.edu.xunta.es/web/gratuidadesolidaria

Powered by Drupal - Design by artinet