2017/2018

Resolución provisional da convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares 2017/2018. Centros de nova incorporación

 

O Portal Educativo vén de publicar a resolución provisional da convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso 2017/2018, no que se refire aos centros de nova incorporación. Pode haber algúnha incorporación máis en función das renuncias presentadas ou das baixas ocasionadas nos centros PLAMBE.  Iniciado o curso publicarase a resolución definitiva no DOG coa relación de todos os centros integrados no programa, así como o detalle das contías asignadas. 

Sistemas de envío de Solicitudes Plambe 2017-2018


A solicitude de incorporación, continuidade ou renuncia ao Plambe poden enviarse de dúas formas:

1) Preferentemente en formato dixital, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. Para empregar este procedemento é necesario que a persoa que realice o envío conte cun certificado dixital, DNI electrónico ou chave 365 para poder autenticarse.

URL do procedemento: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED516A

2) En formato papel: ben por Correos ou ben entregando a documentación nunha oficina de Rexistro. En calquera destes casos deberá ir en sobre aberto para que vos selen a data de envío.

Enderezo postal para o envío en formato papel:

Asesoría de Bibliotecas escolares
Subdirección Xeral de Centros
Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Edif. Admin. San Caetano, s/n - 2º andar
15781 - Santiago de Compostela

Convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso 2017/2018

O 2 de xuño publica o DOG a Orde de 19 de maio de 2017 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2017/2018.

Incorporarase un mínimo de 25 centros públicos e un máximo de 10 centros concertados, que se engadirán aos 615 centros que neste momento forman parte do PLAMBE, un programa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, iniciado en 2005, através do cal se estimula a renovación das bibliotecas escolares, mudando as antigas bibliotecas en espazos creativos de aprendizaxe ao servizo do centro e da comunidade educativa, nos que a lectura e o traballo coa información, así como a educación para as competencias informacionais e mediáticas, son os principais ámbitos de actuación e onde se da cabida tamén á creación, a aprendizaxe manipulativa, a investigación, o traballo colaborativo e, tamén, a construción do coñecemento de xeito compartido. As solicitudes de nova incorporación ou de continuidade deben presentarse no anexo I da convocaroia, xunto coa documentación correspondente, ata o 3 de xullo de 2017 inclusive.